สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต2

ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
202 รายการครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตามประกาศประกวดราคาที่ 008/2562 03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
201 รายละเอียดรายการครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์รประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวาวีที่แก้ไขตามประกาศที่ 008/2562 03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
200 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 11 ชุดรายการ 03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
199 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 11 ชุดรายการ   03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
198 ร่างขอบข่ายงานและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 ชุดรายการ 03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
197 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 ชุดรายการ 03 / 09 / 2562 พวงเพ็ชร
196 เอกสารเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาซ์้อฯ ประกาศที่ 006/2562 รายละเอียดบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 81 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> 20 / 06 / 2562 พวงเพ็ชร
195 ประกาศประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 20 / 06 / 2562 พวงเพ็ชร
194 ประกาศประวกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการครุภัณฑ์ DLIT 18 / 06 / 2562 พวงเพ็ชร
193 ขอบข่ายงาน คุณลักษระเฉพาะและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 18 / 06 / 2562 พวงเพ็ชร
188 ขอบข่ายงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLIT 06 / 06 / 2562 พวงเพ็ชร
187 แผนการจัดซื้อ ครุภัณพ์โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านเคคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 06 / 06 / 2562 จีรภรณ์
186 ประกาศแผนการจัดซื้่อ โครงการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 06 / 06 / 2562 จีรภรณ์
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
181 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ 08 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
179 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท ตามประกาศที่ 004/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
178 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณในการจัดหา 2,383,900 บาท ประกาศที่ 003/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 02 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
176 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน วงเงินงบประมาณ 1,647,180 บาท 14 / 12 / 2561 พวงเพ็ชร
175 ร่างTORประกวดราคา(e-bidding) ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 14 / 12 / 2561 พวงเพ็ชร
174 ประกาศ ประกาวดราคา(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท วงเงินงบประมาณ 2,383,900 บาท 14 / 12 / 2561 พวงเพ็ชร
173 ร่างTOR ประกาวดราคา(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท 14 / 12 / 2561 พวงเพ็ชร
171 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 252 ชุด เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน 05 / 09 / 2561 พวงเพ็ชร
170 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เชิญเสนอราคาสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง 420,000 บาท วันที่ 10 ก.ค.2561 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โทร.0-5372-9109 22 / 06 / 2561 วรวุฒิ
168 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 พวงเพ็ชร
167 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครุภัณฑ์โครงการ CC1. ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 09 / 01 / 2561 พวงเพ็ชร
165 เพิ่มเติมเอกสารตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช105ล/58 ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 19 / 12 / 2560 พวงเพ็ชร
163 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สปช.105ล/58ข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 15 / 12 / 2560 พวงเพ็ชร
159 ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 03 / 12 / 2560 พวงเพ็ชร
94 ร.ร.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105-26 อาคารเรียน ชร 01 อาคารห้องสมุด อาคารพิเศษ(ห้องพักครู) ส้วมแบบ ชร 08 ยื่นซองวันที่ 8-18 มิ.ย.58 นี้ ในวัน-เวลาราชการ โทร 0-5367-9297 09 / 06 / 2558 วรวุฒิ
86 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร สปช.105ล/58(ข) จำนวน 1 หลัง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 20 / 04 / 2558 พวงเพ็ชร
67 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 05 / 03 / 2558 พวงเพ็ชร
24 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ 15 / 12 / 2557 พวงเพ็ชร
18 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 เรื่องประมูลราคารื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบ 15 / 09 / 2557 พวงเพ็ชร
11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 28 / 03 / 2557 อารี

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.