สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2919 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 02 / 2563 สาวิกา
2918 รายงานงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมกราคม 2563 
[ไฟล์แนบ]
12 / 02 / 2563 จิระพร
2917 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
11 / 02 / 2563 สุกัญญา
2915 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) 
[ไฟล์แนบ]
07 / 02 / 2563 สาวิกา
2914 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564  
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 ธัญยธรณ์
2913 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรมือใหม่ในการบันทึกรายการบัฤญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2912 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1-รุ่นที่3 
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2911 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์และหนี้สิน การตรวจความผิดของเจ้าหน้าที่และกฤหมายว่าด้วยป้องกันแะปราบปรามการฟอกเงิน รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 3  
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2910 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat:รู้จัก เลือกได้ใช้เป็น สำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ"  
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2909 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครู ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2908 ประชาสัมพันธ์และสนุบสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2907 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 02 / 2563 สุกัญญา
2906 ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
05 / 02 / 2563 สาวิกา
2905 แก้ไขเลื่อนกำหนดการรับลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 
[ไฟล์แนบ]
05 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2904 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
[ไฟล์แนบ]
04 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2903 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 
[ไฟล์แนบ]
04 / 02 / 2563 นวภัทธ์
2902 ประชาสัมพันธ์ O-NET 
[ไฟล์แนบ]
30 / 01 / 2563 วรวุฒิ
2901 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา 
[ไฟล์แนบ]
30 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2900 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 01 / 2563 นวภัทธ์
2899 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 01 / 2563 บ้านห้วยสะลักวิทยา
2898 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2563 บ้านห้วยสะลักวิทยา
2896 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2895 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET อ.แม่สรวย 
[ไฟล์แนบ]
25 / 01 / 2563 วรวุฒิ
2894 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET อ.พาน 
[ไฟล์แนบ]
25 / 01 / 2563 วรวุฒิ
2893 ประชาสัมพันธ์การประกวด “หนูน้อย Sport Girls & Boys” 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2892 แจ้งประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2891 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอน Coding & Robot & Drone 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2563 สาวิกา
2890 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรเรียน 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2563 บ้านห้วยสะลักวิทยา
2889 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ( 16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020)รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2888 ประชาสัมพันธ์การประกวด "Chiang rai Model 2020" 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2887 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2563 บ้านโป่งเทวี
2886 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2563 ภัฌฎาภรณ์
2885 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนราชินูทิศ 2"โครงการห้องเรียนกีฬา" 
[ไฟล์แนบ]
16 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2884 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 
[ไฟล์แนบ]
16 / 01 / 2563 ธัญยธรณ์
2883 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)
 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2563 ป่างิ้ววิทยา
2880 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 
[ไฟล์แนบ]
13 / 01 / 2563 สาวิกา
2878 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)
 
13 / 01 / 2563 ป่างิ้ววิทยา
2877 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนและผู้สนใจ ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
13 / 01 / 2563 สาวิกา
2873 รายงานงบทดลองและงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือนธันวาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2563 จิระพร
2872 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2563 สุกัญญา
2871 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่2  
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2563 สาวิกา
2870 ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562  
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2563 สาวิกา
2869 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
 
[ไฟล์แนบ]
02 / 01 / 2563 ป่างิ้ววิทยา
2868 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2562 ภาพร
2867 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2562 ภาพร
2864 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2562 สุกัญญา
2863 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2562 ภาพร
2861 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2562 ภาพร
2860 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2562 สุกัญญา
2859 ประชาสัมพันธ์ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่ จ.สุโขทัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ลำดับที่ 9 ดังเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2562 นายบัณฑิต
2858 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
[ไฟล์แนบ]
13 / 12 / 2562 นวภัทธ์
2857 ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 
[ไฟล์แนบ]
12 / 12 / 2562 นวภัทธ์
2854 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2562 จิระพร
2852 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2562 จิระพร
2851 รับสมัครครูขั้นวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ธ.ค.62 นี้ https://www.facebook.com/area2post2/posts/564502820783163  05 / 12 / 2562 วรวุฒิ
2850 รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ค่าครองชีพ 2,000 บาท) 6-12 ธ.ค. 62 นี้ https://www.facebook.com/area2post2/posts/564470377453074  05 / 12 / 2562 วรวุฒิ
2849 แจ้งประชาสัมพันธ์การอัพรูปในระบบ ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จังหวัดสุโขทัยวิธีอัพรูปในระบบ ระดับชาติ 1.ทำการเข้าเวปไซต์การแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ : https://north69.sillapa.net/sp-north/ 2.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสของโรงเรียน 3.เลือกแถบเมนูด้านข้าง “เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว” 4.เลือกร 
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2562 นายบัณฑิต
2848 ประชาสัมพันธ์การคัดศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล"ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2563 
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2562 นวภัทธ์
2847 ลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2562 สุกัญญา
2846 เพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2562 ภาพร
2845 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2562 สุกัญญา
2844 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2562 สุกัญญา
2842 ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2562 สุกัญญา
2841 ประกาศโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน USO NET
 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2562 บ้านปางมะกาด
2840 20 เขตตรวจราชการ สพฐ. ประชุมทำ MOU ว่าที่รองผอ.เขต-ศึกษานิเทศก์ 4 ธค.2562 นี้ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 11 / 2562 วรวุฒิ
2838 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2562 ภาพร
2836 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2562 ภาพร
2835 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดุแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน USO NET
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือก ณ อาคาร ชร 09 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกท่าน มาตามเวลาที่กำหนด ดังตารางที่ลงประกาศรับสมัครไว้แล้ว 
[ไฟล์แนบ]
27 / 11 / 2562 บ้านปางมะกาด
2834 คำสั่งสพฐ.ที่ 207 3/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (2) 
[ไฟล์แนบ]
27 / 11 / 2562 วรวุฒิ
2832 แจ้งตรวจสอบตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัยตามลิงค์ https://north69.sillapa.net/sp-north/  27 / 11 / 2562 นายบัณฑิต
2831 คำสั่งสพฐ.ที่ 207 3/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
27 / 11 / 2562 วรวุฒิ
2830 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
26 / 11 / 2562 สุกัญญา
2829 ลิงค์ตรวจสอบตัวแทนของ สพป.เชียงราย เขต 2 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จ.สุโขทัย https://north69.sillapa.net/sp-cri2/modules/report/report_winner.php  24 / 11 / 2562 นายบัณฑิต
2827 แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตัวแทนครั้งสุดท้ายก่อนที่ สพป.เชียงราย เขต 2 จะทำการโอนข้อมูลไปยังระดับชาติ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หากผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เมื่อโอนข้อมูลไปแล้วจะทำการแก้ไขข้อมูลที่ระดับชาติเท่านั้น สพป.เชียงราย เขต 2 จะแก้ไขไม่ได้ ต  24 / 11 / 2562 นายบัณฑิต
2826 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2562 นวภัทธ์
2825 ประกาศตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2562 สุกัญญา
2824 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการ 1.1 หลักสูตรเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 1.2 หลักสูตรเรื่อง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 11 / 2562 นวภัทธ์
2823 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูตัวแทน สพป.เชียงราย เขต 2 การร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการภายใน 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2562 นายบัณฑิต
2822 ประชาสัมพันธ์ การขอรับรองเอกสารเด็กเรียนร่วม และ การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สำหรับการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2562 นายบัณฑิต
2821 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อิเตอร์เน็ตชุมชน USO NET อัตราเงินเดือน 17,000 บาท 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2562 บ้านปางมะกาด
2820 ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2563 
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2562 นวภัทธ์
2819 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2562 นวภัทธ์
2818 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
[ไฟล์แนบ]
18 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2817 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 11 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2815 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2562 สุกัญญา
2814 ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563   13 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2813 ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2812 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (English Program),มัธยมศึกษาปีที่ 1,มัธญมศึกษาปีที่ 4 และการรับสมัครนักเรียนทดสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2563 โรง เรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2811 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2810 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2562 สุกัญญา
2809 ประกาศโรงเรียนบ้านจำคาวตอง เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2562 บ้านจำคาวตอง
2808 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2562 สุกัญญา
2806 ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2562 บ้านปางเกาะทราย
2804 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนตุลาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 11 / 2562 จิระพร
2803 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562 สอบคัดเลือก รอบที่ 1 
[ไฟล์แนบ]
04 / 11 / 2562 ธัญยธรณ์
2801 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
01 / 11 / 2562 บ้านแม่โมงเย้า
2800 ประกาศโรงเรียนสันกลางวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
[ไฟล์แนบ]
29 / 10 / 2562 สันกลางวิทยา
2799 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 
[ไฟล์แนบ]
29 / 10 / 2562 บ้านป่าต้าก
2796 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(วิชาเอกภาษาจีน) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2562 บ้านถ้ำ
2795 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2562 สันกลางวิทยา
2794 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2562 สันกลางวิทยา
2793 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกคอมพิวเตอร์) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2562 บ้านป่าต้าก
2789 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563 
[ไฟล์แนบ]
18 / 10 / 2562 สาวิกา
2788 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
[ไฟล์แนบ]
18 / 10 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2787 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2 (15 กันยายน-15 ตุลาคม) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2562 สุกัญญา
2786 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
11 / 10 / 2562 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
2785 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จ.สุโขทัย ได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.เชียงราย เขต 2 ภายในวันที่ 15 ต.ค.2562 
[ไฟล์แนบ]
10 / 10 / 2562 นายบัณฑิต
2783 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาศการจัดงานคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 10 / 2562 สาวิกา
2782 ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 7 – 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.–16.00 น. ในวันเวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 10 / 2562 วรวุฒิ
2781 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2562 บ้านป่าต้าก
2780 ประกาศโรงเรียนสันกลางวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2562 สันกลางวิทยา
2779 ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน  
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2562 บ้านถ้ำ
2778 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกันยายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
03 / 10 / 2562 จิระพร
2777 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2562 นวภัทธ์
2776 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2562 นวภัทธ์
2775 ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2562 วรวุฒิ
2774 การดำเนินกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
[ไฟล์แนบ]
30 / 09 / 2562 บ้านผาแดงหลวง
2772 แต่งตั้งข้าราชการ รักษาราชการแทน 
[ไฟล์แนบ]
27 / 09 / 2562 วรวุฒิ
2771 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิยผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม "ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ" 
[ไฟล์แนบ]
24 / 09 / 2562 นวภัทธ์
2770 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2767 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2766 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2765 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2562 วรวุฒิ
2761 การรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสซอรี่ (Association Montessori Internationnale Personal Development : AMI) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 09 / 2562 ธิษณามตี
2760 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
09 / 09 / 2562 จิระพร
2759 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
(ขยายเวลาเพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
09 / 09 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2758 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
06 / 09 / 2562 นวภัทธ์
2757 ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 09 / 2562 สุกัญญา
2754 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง Virtual Run เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2562 สาวิกา
2753 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมโครงการเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 08 / 2562 สาวิกา
2752 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน 
[ไฟล์แนบ]
26 / 08 / 2562 สาวิกา
2751 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2750 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 36 
[ไฟล์แนบ]
23 / 08 / 2562 นวภัทธ์
2749 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานบริหารสถานศึกษา ที่ว่าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2562 สุกัญญา
2748 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2562 สุกัญญา
2747 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดร่วมงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เลิศ (Best practice : BP)และการนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium)ระดับจังหวัด 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2562 สาวิกา
2746 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศุึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
19 / 08 / 2562 ธัญยธรณ์
2744 ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2562 สุกัญญา
2743 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคณูแบบครบวงจรปี 2562 รอบพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 นวภัทธ์
2742 ประชาสัมพันะ์การเข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 นวภัทธ์
2741 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 นวภัทธ์
2740 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬงลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และช้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2562 ธัญยธรณ์
2739 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2562 จิระพร
2738 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนอัตรา จำนวน ๑ อัตรา สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ สาขาปฐมวัย,สาขาภาษาอังกฤษ,สาขาภาษาไทย,สาขาประถมศึกษา

 
[ไฟล์แนบ]
07 / 08 / 2562 บ้านสันสลี
2737 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 08 / 2562 สาวิกา
2736 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
04 / 08 / 2562 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
2735 ประกาศผลสอบ ภาค ก-ข รอง ผอ.เขต 2562  
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2562 วรวุฒิ
2733 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ฯ  
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2562 สาวิกา
2732 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก" 
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2562 สาวิกา
2731 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2563 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2562 ธัญยธรณ์
2730 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้:ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่5 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2562 สาวิกา
2729 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2562 สุกัญญา
2728 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2562 สุกัญญา
2727 ประชาสัมพันธ์หลักส฿ตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดพลาดทางวินัยและการดำเนินการทางทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึก๋่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
[ไฟล์แนบ]
26 / 07 / 2562 นวภัทธ์
2726 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2562 นวภัทธ์
2724 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  
[ไฟล์แนบ]
23 / 07 / 2562 สุกัญญา
2723 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
22 / 07 / 2562 สาวิกา
2722 ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าประกวดโครงการ นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
22 / 07 / 2562 สาวิกา
2721 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2720 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2562 บ้านป่าตึง
2716 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 07 / 2562 บ้านป่าตึง
2715 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
10 / 07 / 2562 ชุมชนบ้านสันจำปา
2714 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสิฐ ณ นคร " เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2562 นวภัทธ์
2713 เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ของครูชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2562 บ้านโป่งเหนือ
2712 ขอเชิญร่วมงานThailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ :ยุพราชวิทยาลัย 2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 07 / 2562 สาวิกา
2711 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 07 / 2562 จิระพร
2710 ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งข่นในเวทีระดับนานาชาติ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2708 ประกาศคณะกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขค 1 - 4 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2707 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 1 - 4 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2705 โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 4 - 12 กรกฏาคม 62 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร)  
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2562 บ้านป่าตึง
2703 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7" 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2702 ประชาสัมพันธ์รับสมคัรบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมบคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ ช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2701 ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสี แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี 2 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2562 ธัญยธรณ์
2700 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 06 / 2562 ภาพร
2698 นิเทศสารฉบับที่ 54 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 https://drive.google.com/file/d/1Hmyww__BZ5kqhOmhNiSKe-eSfI3C3jI3/view 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2562 วรวุฒิ
2697 เอกสารการชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. https://youtu.be/VSaDZEUDmUI 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2562 วรวุฒิ
2696 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ Digital ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนคล่อง คิดเลขเร็ว และ การอบรมครูผู้สอนการประกอบและเขียนโปรแกรม Robot วิชาวิทยาการคำนวณ  26 / 06 / 2562 สาวิกา
2695 ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2562 สาวิกา
2694 โครงการปันน้ำใจช่วยครูไทยแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ตามนโยบาสพฐ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2562 สาวิกา
2691 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2562 ภาพร
2690 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2689 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2688 สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านปางหก ฉบับที่ 4  
[ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2562 บ้านปางหก
2687 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2562 สุกัญญา
2686 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2562 สุกัญญา
2685 ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ITEC ของรัฐบาลอินเดีย 
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2684 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการ สพป.ชร. เขต 2 ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายวาวี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนโยบาย CR2 ACTS Model และนโยบายส่งเสริมการอ่าน  19 / 06 / 2562 บ้านเลาลี
2683 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2562 ภาพร
2681 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562  
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2678 แจ้งผู้สมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ และพนักงานราชการ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเลื่อนประกาศออกไปเนื่องจากอยู่ในระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ในส่วนการสอบคัดเลือกให้ทุกท่านเตียมตัวให้พร้อมตามประกาศวันเดิมก่อนจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 / 06 / 2562 วรวุฒิ
2676 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2562 สาวิกา
2675 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย และสาขาวิชาเอกทั่วไป 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2673 วารสารฉบับประจำเดือนมิถุนายน2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 06 / 2562 บ้านแม่ผักแหละ
2672 คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.Cluster 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2562 วรวุฒิ
2671 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์แนบ]
15 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง
2670 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง
2669 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มิถุนายน 2562 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สนใจติดต่อสอบถาม. โทร. 092-9522293,0895553499 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2562 บ้านห้วยมะซาง
2668 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีนโรงเรียนบ้านโป่ง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2562 บ้านโป่ง
2667 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 
[ไฟล์แนบ]
12 / 06 / 2562 ธัญยธรณ์
2665 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
12 / 06 / 2562 จิระพร
2664 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สาวิกา
2663 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สาวิกา
2662 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สาวิกา
2661 ประสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สาวิกา
2660 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019" 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สาวิกา
2659 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีแก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2658 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สุกัญญา
2657 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighing Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”  
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 ธัญยธรณ์
2656 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 ธัญยธรณ์
2654 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สุกัญญา
2652 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ส่งแบบสำรวจอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง โดยด่วน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อ สพป.ชร.2 จะได้รวบรวมส่ง สพฐ. ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สมพิศ
2651 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสาน ปีที่4 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 สาวิกา
2650 ประชาสัมพันะ์ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่าางมืออาชีพ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2649 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) คุณลักษระเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน รุ่นที่ 2" 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2648 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กระบวนการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ" รุ่นที่ 2  
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2646 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรสนสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2645 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ" 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2644 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูและนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของบริษัท นายฉบับ จำกัด ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2643 เขิญชวนเข้าขมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2562 นวภัทธ์
2642 ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 2562 
[ไฟล์แนบ]
07 / 06 / 2562 สาวิกา
2641 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 
[ไฟล์แนบ]
07 / 06 / 2562 สาวิกา
2635 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2562 สาวิกา
2634 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2562 สาวิกา
2632 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (The National OBEC English Debate Competiton 2019) 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2562 สาวิกา
2631 ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2562 ธัญยธรณ์
2630 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 7000 บาท โรงเรียนบ้านต้นยาง 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2562 บ้านต้นยาง
2629 แจ้งบุคลกรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้งดน้ำ ยา อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และเข้ารับการตรวจตามจุดต่าง ๆ ดังนี้ อำเภอแม่ลาว เวลา 07.30 - 11.00 น. ร.ร.บัวสลีวิทยา อำเภอแม่สรวย จุดที่ 1 เวลา 07.30 - 14.00 น. ร.ร.บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ จุดที่ 2 เวลา 07.30 - 13.00 ร.ร. อนุบาลแม่สรวย   04 / 06 / 2562 วิรุฬห์สิริ
2628 ประชาสัมพันธ์ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 
[ไฟล์แนบ]
04 / 06 / 2562 สาวิกา
2627 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 06 / 2562 ภาพร
2625 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2562 บ้านโป่งปูเฟือง
2622 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 05 / 2562 บ้านแม่พริก
2621 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ไฟล์แนบ]
29 / 05 / 2562 นวภัทธ์
2620 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการเรียนร่วมสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
[ไฟล์แนบ]
28 / 05 / 2562 นวภัทธ์
2618 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
27 / 05 / 2562 บ้านแม่พริก
2617 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยสอบถามข้อมูลโดยตรงได้จากสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-2950861 ต่อ 112 โทรสาร 02-2950866 หรือเว็บไซต์ www.thaicrossword.com 
[ไฟล์แนบ]
27 / 05 / 2562 รัษฎา
2616 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา บัญชี ข และ ค ปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
24 / 05 / 2562 สาวิกา
2615 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 
[ไฟล์แนบ]
21 / 05 / 2562 บ้านแม่พริก
2614 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2613 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนลาว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 บ้านขุนลาว
2612 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2562 สุกัญญา
2611 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2609 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2608 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2606 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 สุกัญญา
2605 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย ศึกษานิเทศก์ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 สุกัญญา
2604 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 สุกัญญา
2603 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
14 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2602 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือน เมษายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
14 / 05 / 2562 จิระพร
2600 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
13 / 05 / 2562 บ้านปางมะกาด
2598 ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัยและคณิตศาสตร์  
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2562 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2597 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2562 บ้านโป่งเทวี
2596 รับสมัครฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2562 วรวุฒิ
2594 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2592 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2562 บ้านป่าตึงงาม
2590 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเทปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2562 นวภัทธ์
2589 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2562 สุกัญญา
2588 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2562 สุกัญญา
2587 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2586 โรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง(ขยายเวลาเพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2562 บ้านดอยช้าง
2585 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและผู้ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ครูอาวุโส ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2562 ธิษณามตี
2584 ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
06 / 05 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2579 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม อำเภอพาน รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม  
[ไฟล์แนบ]
05 / 05 / 2562 บ้านป่าแดงงาม
2578 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนอนุบาล และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2562 บ้านแม่พุง
2577 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนชร.09 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2562 บ้านปางมะกาด
2575 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พุง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2562 บ้านแม่พุง
2574 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2562 บ้านห้วยม่วง
2573 ประกาศการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2562 สุกัญญา
2572 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว) 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2562 บ้านท่ามะโอ
2569 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์แนบ]
29 / 04 / 2562 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2568 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
29 / 04 / 2562 นวภัทธ์
2567 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562  
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2564 ยกเลิกประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างเอกทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
24 / 04 / 2562 บ้านเหมืองง่า
2563 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราช 
[ไฟล์แนบ]
23 / 04 / 2562 บ้านโป่งเทวี
2562 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างเอกทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ธาดา ยาวังเสน เบอร์โทรศัพท์ 096 796 2836 
[ไฟล์แนบ]
22 / 04 / 2562 บ้านเหมืองง่า
2561 การประกวดหนังสั้นและแอมิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามุนษ์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
22 / 04 / 2562 สิริกุล
2560 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง รับสมัครครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.สมพจน์ อินทจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 089-558-7815 และครูศิตา จอมจักร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-950-0945 
[ไฟล์แนบ]
21 / 04 / 2562 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
2557 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 04 / 2562 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2556 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562  
[ไฟล์แนบ]
17 / 04 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2554 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอสพป.ชร.เขต2 รับสมัครlสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท(งบอุดหนุนรายหัว) รับสมัครตั้งแต่1-10 เมษายน 2562  
[ไฟล์แนบ]
05 / 04 / 2562 บ้านท่ามะโอ
2553 รายงานงบทดลองและรายงานการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือนมีนาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
05 / 04 / 2562 จิระพร
2552 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถโหลดใบสมัคร ตามภาพ หรือขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนปางมะกาดวิทยา และยื่นเอกสารในวันเวลาราชการ ดังประกาศนี้ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 04 / 2562 บ้านปางมะกาด
2551 ประกาศกระทรวงสาธ่ารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 
[ไฟล์แนบ]
03 / 04 / 2562 ธัญยธรณ์
2550 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 เมษายน พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
03 / 04 / 2562 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2549 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1  
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2562 นวภัทธ์
2548 มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย ปี 2561 - 2562 
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2562 ธัญยธรณ์
2547 โรงเรียนบ้านแม่พุง
รับสมัครครูอนุบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
โทร 0907549531 ผอ. 0895563434 ครูสายทิพย์ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 บ้านแม่พุง
2546 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 บ้านห้วยม่วง
2545 ประขาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นวภัทธ์
2544 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย/อนุบาล โรงเรียนบ้านต้นยาง
รับสมัครวันที่ 1-11 เมษายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2562 บ้านต้นยาง
2543 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) วิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 
[ไฟล์แนบ]
27 / 03 / 2562 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
2542 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง รายงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ให้บุคลากรและผู้สนใจได้ศึกษา และโปรดชี้แนะหรือแนะนำในส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของผลงานต่อไป 
[ไฟล์แนบ]
27 / 03 / 2562 พิมใจ
2541 โรงเรียนบ้านป่าต้าก อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 62 ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก ในวันและเวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 03 / 2562 บ้านป่าต้าก
2540 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2562 สุกัญญา
2538 โรงเรียนบ้านแม่พุง อำเภอป่าแดด
รับสมัครครู 2 ตำแหน่ง
 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2562 บ้านแม่พุง
2537 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 นวภัทธ์
2536 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะคุรุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ" 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 นวภัทธ์
2535 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2562 ภัฌฎาภรณ์
2533 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2562 สุกัญญา
2532 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2562 สุกัญญา
2531 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 จิระพร
2530 ประชาสัมพันธ์โครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 นวภัทธ์
2529 ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส)  
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2562 สุกัญญา
2528 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย  
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2527 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย 
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2526 ด้วย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะจัดให้มีคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 รายละเอียดต่าง ๆ ทาง ร.พ. ได้จัดส่งให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หากโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่ง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร สามารถจัดส่งทาง e-mail : thth1495@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  12 / 03 / 2562 วิรุฬห์สิริ
2525 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 
[ไฟล์แนบ]
11 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2524 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้ โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง" 
[ไฟล์แนบ]
08 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2523 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 
[ไฟล์แนบ]
07 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2521 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนกำพร้า ยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้เรียนต่อและฝึกอาชีพเบื้องต้น  
[ไฟล์แนบ]
07 / 03 / 2562 ธัญยธรณ์
2520 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 03 / 2562 สุกัญญา
2519 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ไฟล์แนบ]
04 / 03 / 2562 สุกัญญา
2518 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
04 / 03 / 2562 สุกัญญา
2517 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
28 / 02 / 2562 นวภัทธ์
2516 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2 nd Annual Nation Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019)”นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้บุคลคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน โดยส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2562 นวภัทธ์
2515 สพฐ.เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน คิดค้นนวัตกรรม Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ในหัวข้อ “Sustainable Development Goal 12 : Responsible Consumption and Production” ทั้งนี้สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Ms. Vinitha Vasu อีเมลล์ yic2510@gmail.com หรือดูรายละเอียดการจัดการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2562 นวภัทธ์
2514 สูจิบัตรงานกีฬาสหพันธ์ครูเชียงรายเกมส์ ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
22 / 02 / 2562 วรวุฒิ
2513 ด้วยชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก(สำหรับครูในภาคเหนือ) ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาวิละอนุ***ล จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 053-152159 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2562 นวภัทธ์
2510 ชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 18 ก.พ.2562 เวลา 09.00-10.30 น. ช่อง DLTV15 http://dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2562 วรวุฒิ
2509 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2562 ธัญยธรณ์
2508 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2562 ธัญยธรณ์
2507 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมกราคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2562 จิระพร
2506 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 02 / 2562 ธัญยธรณ์
2505 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
[ไฟล์แนบ]
08 / 02 / 2562 สุกัญญา
2503 ประชาสัมพันธ์การรับสนมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านประจำปร พ.ศ 2562 
[ไฟล์แนบ]
04 / 02 / 2562 นวภัทธ์
2502 ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
01 / 02 / 2562 สุกัญญา
2501 ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
31 / 01 / 2562 สุกัญญา
2500 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 Innovative Research and Education beyond the future  
[ไฟล์แนบ]
30 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2498 แจ้งผลประกาศการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
[ไฟล์แนบ]
25 / 01 / 2562 ธัญยธรณ์
2495 ด่วน......ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ให้มารายงานตัวเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2  24 / 01 / 2562 สุกัญญา
2494 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน/อาวุโส)  
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2562 สุกัญญา
2493 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2562 สุกัญญา
2489 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2488 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ครั้งที่ 1 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2487 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2562 สุกัญญา
2486 การแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2562 สุกัญญา
2485 การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2562 สุกัญญา
2482 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคดนโย ประจำปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2562 ธัญยธรณ์
2481 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2562 วรวุฒิ
2479 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2562 จิระพร
2476 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2562 อนุบาลแม่ลาว
2472 ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงดารพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนฏิบัติการยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2471 ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2562 ธัญยธรณ์
2469 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
12 / 01 / 2562 อนุบาลแม่ลาว
2468 จังหวัดเชียงรายแจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 และหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 01 / 2562 พิมใจ
2467 สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จ.เชี่ยงใหม่  
[ไฟล์แนบ]
10 / 01 / 2562 พิมใจ
2466 ประชาสัมพันธ์โครงการหนังสือติดดาว 
[ไฟล์แนบ]
09 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2465 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2562 ธัญยธรณ์
2464 รายละเอียดเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณพ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ ShortThrow ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายที่ 003/2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
2463 รายละเอียดเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณพ์สำนักงาน รายการที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายที่ 003/2562 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2562 พวงเพ็ชร
2462 การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2562 นวภัทธ์
2461 โรงเรียนบ้านแม่พุง
รับสมัครครูสอนอนุบาล
 
[ไฟล์แนบ]
05 / 01 / 2562 บ้านแม่พุง
2460 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2562 ป่างิ้ววิทยา
2458 แจ้งเปลียนเเปลงวิชาเอก โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างครูสายงานการสอน เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
03 / 01 / 2562 สุกัญญา
2457 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
02 / 01 / 2562 ชุมชนบ้านสันจำปา
2456 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
02 / 01 / 2562 สุกัญญา
2455 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว รับสมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 9,000 บ./ด. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รับสมัคร 2-10 ม.ค.2562 นี้ - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 ม.ค.2562 ในวันและเวลาราชการ  
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2561 วรวุฒิ
2453 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2561 ป่างิ้ววิทยา
2452 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
28 / 12 / 2561 สุกัญญา
2450 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2561 วรวุฒิ
2449 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2561 วรวุฒิ
2448 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2561 สุกัญญา
2447 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2561 สุกัญญา
2446 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
24 / 12 / 2561 กังสดาล
2444 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดขูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2561 ธิษณามตี
2443 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ในเวลาราชการ และรับใบสมัครทางอีเมล png.wit@gmail.com 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2561 ป่างิ้ววิทยา
2442 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2561 สุกัญญา
2441 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2561 สุกัญญา
2438 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2561 จิระพร
2437 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2561 สุกัญญา
2436 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
12 / 12 / 2561 บ้านร้องบง
2434 โรงเรียนบ้านร้องบงรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2561 บ้านร้องบง
2431 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
[ไฟล์แนบ]
30 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2430 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในเวลาราชการ  
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2561 บ้านห้วยไคร้
2428 โรงเรียนบ้านดอยช้างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนรายลัเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2427 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2561 บ้านปางมะขามป้อม
2426 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
[ไฟล์แนบ]
23 / 11 / 2561 บ้านหนองผำ
2425 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 11 / 2561 บ้านแม่ตาแมว
2424 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
23 / 11 / 2561 อาภรณ์
2423 โรงเรียนบ้านป่าตึง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
23 / 11 / 2561 บ้านป่าตึง
2422 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2561 บ้านหนองผำ
2420 คำสั่ง คณะกรรมการ ฉก.คศ.สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2561 วรวุฒิ
2419 โรงเรียนบ้านดอยช้าง รับสมัครธุระการโรงเรียนตามเอกสารดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2417 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2561 บ้านโป่ง
2416 โรงเรียนโรงช้างวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2561 โรงช้างวิทยา
2413 ประกาศโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เรื่องผลการสอบอัตราจ้างปฏิบัติงานคัดเลือกบุคคลเป็นธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2561 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
2412 โรงเรียนบ้านโป่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ  
[ไฟล์แนบ]
17 / 11 / 2561 บ้านโป่ง
2409 ประกาศโรงเรียนโรงช้างวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 11 / 2561 โรงช้างวิทยา
2408 ประกาศโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2561 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
2407 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2406 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2561 บ้านเหมืองง่า
2405 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง ตั่งแต่ วันที่ 13 -16 พฤศจิกายน 2561
 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2561 บ้านโป่ง
2403 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ประกาศผลการสอบคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2402 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สมัคร 15-21 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อ 22 พ.ย.61 สอบ 23 พ.ย.61 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2561 บ้านหนองผำ
2400 ประกาศโรงเรียนโรงช้างวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สมัคร 14-16 พ.ย.2561 สอบ 19 พ.ย.2561 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2561 โรงช้างวิทยา
2399 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองง่าเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
สอบ 16 พย 61 ประกาศ 16 พย 61 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2561 บ้านเหมืองง่า
2398 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2397 เปิดระบบจัดสอบ NT Access เปิดให้นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบชั้นป.1 และป.3 ปีการศึกษา2561 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.61 http://bet.obec.go.th/index/ หรือ http://evaluate.cri2.go.th  
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2561 รัษฎา
2395 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2561 บ้านโป่งมอญ
2394 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2561 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
2393 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองง่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สมัคร 12-14 พย 61 สอบ 16 พย 61  
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2561 บ้านเหมืองง่า
2392 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2561 บ้านห้วยหมอเฒ่า
2391 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรีนบ้านแม่ยางมิ้น 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2390 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2561 อาภรณ์
2389 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา อ.แม่รวย สมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 9,000 บ./ด. 8-16 พ.ย.2561 นี้ 09-2458-4656  
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2561 วรวุฒิ
2387 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2561 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
2386 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงมะดะ 
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2561 สมพิศ
2385 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (นักวิชาการงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน/อาวุโส)  
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2561 สุกัญญา
2384 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 11 / 2561 บ้านโป่งมอญ
2383 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ระดับปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
07 / 11 / 2561 บ้านดอยช้าง
2382 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 8-13 พฤศจิกายน 2561  
[ไฟล์แนบ]
06 / 11 / 2561 บ้านสันต้นดู่
2381 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
06 / 11 / 2561 บ้านห้วยม่วง
2379 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
05 / 11 / 2561 บ้านโป่งมอญ
2378 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
05 / 11 / 2561 บ้านทุ่งยาว
2374 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 5-11 พฤศจิกายน 256 
[ไฟล์แนบ]
05 / 11 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2373 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 2 - 8 พฤศจิกายน 256 
[ไฟล์แนบ]
02 / 11 / 2561 บ้านปางมะกาด
2372 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
02 / 11 / 2561 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
2371 โรงเรียนบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท รับสมัครตั้งแต่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
01 / 11 / 2561 บ้านดงมะดะ
2370 โรงเรียนบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูปฐมวัย เงินเดือน 7000 บาท รับสมัครวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
01 / 11 / 2561 บ้านดงมะดะ
2369 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท โทร.08-2194-5418 หรือ 0-5365-6399 
[ไฟล์แนบ]
29 / 10 / 2561 วรวุฒิ
2368 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย จึงขอเชิญชวนครูภาษาไทยที่สนใจกรอกข้อมูล พร้อมผลงานของครูให้คณะกรรมการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2561 จตุพล
2366 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2561 สุกัญญา
2364 ตารางข้อมูลที่พักนักกีฬา "เจียงฮายเกมส์" ครั้งที่ 46 
[ไฟล์แนบ]
22 / 10 / 2561 วรวุฒิ
2357 ประกาศรับสมัคร เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 10 / 2561 สุกัญญา
2355 รายงานงบทดลองและรายงานการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกันยายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2561 จิระพร
2353 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย" 
[ไฟล์แนบ]
03 / 10 / 2561 ธิษณามตี
2352 ขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 10 / 2561 ธิษณามตี
2351 เผยแพร่ผลงานการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกโหระพา กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและโทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
[ไฟล์แนบ]
03 / 10 / 2561 บ้านโป่งปูเฟือง
2349 ประชาสัมพันธ์การส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 10 / 2561 นางณภัทร
2347 ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. 
[ไฟล์แนบ]
01 / 10 / 2561 ธิษณามตี
2346 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการฯ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 10 / 2561 ธิษณามตี
2345 เกียรติยศของความเป็นครู สู่หลักชัยแห่งความศรัทธา 
[ไฟล์แนบ]
27 / 09 / 2561 วรวุฒิ
2344 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร)  
[ไฟล์แนบ]
26 / 09 / 2561 บ้านป่าตึง
2339 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตฯ 22-23 ก.ย.2561 ณ สพป.ชร.2-ป่าก่อดำ-จอมหมอกกแก้ว-อนุบาลแม่ลาว-ธารทองฯ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 09 / 2561 วรวุฒิ
2337 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ในโครงการประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
[ไฟล์แนบ]
13 / 09 / 2561 ธิษณามตี
2335 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือน สิงหาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
12 / 09 / 2561 จิระพร
2333 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
10 / 09 / 2561 อาภรณ์
2332 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่
053-738252, 080-8592019 (ครูภัทรกัญญา) และ 080-6756952(ครูภูมิใจ)  
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2561 บ้านป่าบง
2331 ศธจ.เชียงราย ประกาศผลสอบ "ครูผู้ช่วย" ปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
06 / 09 / 2561 วรวุฒิ
2328 การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
27 / 08 / 2561 อาภรณ์
2326 ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้" ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด 
[ไฟล์แนบ]
24 / 08 / 2561 ธิษณามตี
2325 แจ้งกำหนดการ และเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมงานคัดเลือกผลงานทางวิชาการ BP การจัดการเรียนรวมระดับจังหวัด 13-14 ก.ย.2561 
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2561 นางณภัทร
2324 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย (ศึกษาสมิทธิ์)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2320 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2561 จิระพร
2319 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2561 สุกัญญา
2316 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2561 ดอยเวียงวิทยา
2315 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2561 อาภรณ์
2314 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานแสดงขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ภาคเหนือ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายศิรชานนท์ พิกุลทอง โทร.08 9701 2092 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานให้เบิกจากต้นสังกัด  02 / 08 / 2561 พิมใจ
2313 ประกาศ 66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 https://www.facebook.com/area2post/posts/2100676026840440  02 / 08 / 2561 วรวุฒิ
2312 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2561 สุกัญญา
2311 ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2561 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2561 อาภรณ์
2310 รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2561 อาภรณ์
2309 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2307 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2561 ธัญยธรณ์
2306 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2561 ธัญยธรณ์
2305 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นรักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2561 ธัญยธรณ์
2304 ประกาศรับสมัคร ศึกษาธิการจังหวัด 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2561 สุกัญญา
2303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2301 เรียนเชิญคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามคำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 380/2561 ร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2561 นายบัณฑิต
2300 แจ้งให้ครููเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.)ในวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร .2 รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2561 กังสดาล
2299 สพป.เชียงราย เขต 2 แจ้งดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 17 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2561 นายบัณฑิต
2297 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2561 วรวุฒิ
2296 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2561 สุกัญญา
2295 ผลการพิจารณาสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2561 สุกัญญา
2294 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18ื กรกฏาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2293 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2561 จิระพร
2291 ส่งแบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองการหักเงินเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นขอหนังสือรับรองจาก สพป.ชร.2 
[ไฟล์แนบ]
05 / 07 / 2561 สมพิศ
2290 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก 
[ไฟล์แนบ]
05 / 07 / 2561 นางณภัทร
2289 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ประถมศึกษา
 
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2288 โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 3 - 16 กรกฏาคม 61 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร) 
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2561 บ้านป่าตึง
2285 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2284 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา
25 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 61 
[ไฟล์แนบ]
25 / 06 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2280 การส่งเอกสารประเมิน คศ.3 ตามหลักเกณฑ์ ว17 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2561 สุพัตรา
2279 แบบสรุปรายงานค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2561 วรวุฒิ
2278 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เชิญครูปฐมวัยอบรมฯ “แนวทางการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2561 วรวุฒิ
2277 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2276 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2561 สุพัตรา
2274 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2 ตามเอกสารที่แนบมา 
[ไฟล์แนบ]
14 / 06 / 2561 จตุพล
2271 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 32 วิชาเอก 10 วิชาขาดแคลน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2561 วรวุฒิ
2268 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
[ไฟล์แนบ]
12 / 06 / 2561 จิระพร
2264 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
06 / 06 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2262 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
06 / 06 / 2561 อาภรณ์
2260 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ทาง Email : tantongwit@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องประชุมศิลาฤกษ์ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2259 สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561หลักสูตร "ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ : การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิดไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการลงมือปฏิบัติ" รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
31 / 05 / 2561 นายบัณฑิต
2258 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2561 อนุบาลแม่ลาว
2257 -แจ้งแก้ไข-โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2561 บ้านป่าแงะ
2255 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 23- 28 พฤษภาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2561 อนุบาลแม่ลาว
2254 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมุลสารสนเทศ (DMC) ร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2561 บ้านแม่ตาช้าง
2252 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2561 ยุพิน
2251 ประกาศศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2561 ยุพิน
2250 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า ขยายเวลา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โทร.0620130002, 053782111  
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2561 บ้านโป่งเทวี
2248 ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
22 / 05 / 2561 ดอยเวียงผาพิทยา
2245 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ (อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2561 อาภรณ์
2244 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ซู อคราเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2561 ธัญยธรณ์
2241 แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) และรายละเอียดตำแหน่งว่าง 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2561 ยุพิน
2240 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1.1 วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2561 บ้านห้วยหญ้าไซ
2239 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2238 แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2561 ยุพิน
2237 ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2561 ยุพิน
2236 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2561 อาภรณ์
2234 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2561 บ้านโป่งมอญ
2233 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0620130002, 053782111 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2561 บ้านโป่งเทวี
2232 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนและดูแลเด็ก  
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2561 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
2231 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
05 / 05 / 2561 บ้านป่าตึงงาม
2230 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือนเมษายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2561 จิระพร
2228 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2227 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2561 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
2225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย  
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2561 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
2224 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2222 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2221 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2561 อาภรณ์
2220 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2561 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
2219 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
1.1 วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2561 บ้านห้วยหญ้าไซ
2218 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2561 บ้านโป่งเทวี
2217 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2561 สันกลางวิทยา
2216 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา รับสัมครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เอกภาษาไทย 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2561 บ้านท่าก๊อพลับพลา
2215 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2561 บ้านแม่ตาช้าง
2213 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2561 อนุบาลแม่ขะจาน
2212 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกสังคมศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 04 / 2561 บ้านป่าตึงงาม
2209 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
24 / 04 / 2561 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
2208 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 04 / 2561 บ้านฮ่างต่ำ
2207 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา และพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2561 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
2206 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2561 บ้านแม่ตาแมว
2205 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการยกย่องบุคคลในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ โดยสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดดังแนบ  
[ไฟล์แนบ]
18 / 04 / 2561 นวภัทธ์
2203 รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT ประจำโรงเรียน 100 อัตรา 15,000-18,000 บาท/เดือน http://hr.truecorp.co.th/script/cv/applyConED.asp?pos=connexted  16 / 04 / 2561 วรวุฒิ
2202 ประกาศโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
12 / 04 / 2561 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
2201 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษและ วิชาคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 04 / 2561 บ้านโป่งแดง
2200 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
10 / 04 / 2561 บ้านแม่ตาแมว
2199 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
10 / 04 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2198 โรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเวียงป่าเป้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
09 / 04 / 2561 บ้านหนองยาว
2196 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมีนาคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
09 / 04 / 2561 จิระพร
2195 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2561 บ้านโป่งแดง
2194 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2561 บ้านแม่ยางมิ้น
2193 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
06 / 04 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2192 โรงเรียนบ้านหนองยาว อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
[ไฟล์แนบ]
05 / 04 / 2561 วรวุฒิ
2191 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมวประกาศแก้ไขวันที่สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชา/วิชาเอก ทั่วไป จากเดิมสอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 18 เมษายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
05 / 04 / 2561 บ้านแม่ตาแมว
2190 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 04 / 2561 อาภรณ์
2189 สนง.กกต.จ.ชร รับสมัครลูกจ้างประจำ 1 อัตรา เงินเดือน 11,300 บาท วันที่ 23-27 เม.ย.2561 ในเวลาราชการ โทร.0-5317-7362-4 
[ไฟล์แนบ]
04 / 04 / 2561 วรวุฒิ
2187 ใบสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2561 อนุบาลแม่ขะจาน
2186 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ดังรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2561 อนุบาลแม่ขะจาน
2185 นานมีบุ๊คส์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ภายใต้ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เพื่อพัฒนา 7 ทักษะการเป็นพลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2561 นวภัทธ์
2184 โรงเรียนบ้านกล้วย รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
02 / 04 / 2561 บ้านกล้วย
2183 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
และ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 เมษายน 2561 สมัครได้ที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง/ ทางโทรศัพท์ / e-mail ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 03 / 2561 บ้านโป่งแดง
2181 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 บ้านห้วยมะซาง
2180 ประกาศรับสมัคร.....การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 สุกัญญา
2179 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว รับสมัครครูอัตราจ้าง วันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๑ นี้  
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 บ้านแม่ตาแมว
2178 โรงเรียนบ้านขุนสรวย อ.แม่สรวย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 1 เมษายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 บ้านขุนสรวย
2177 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่การสอน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2173 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
27 / 03 / 2561 อนุบาลแม่สรวย
2172 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2561  
[ไฟล์แนบ]
26 / 03 / 2561 สินีย์ภัทร์
2171 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 29 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่
053-738252, 086-3395736 (ครูสมศรี) และ 080-6756952(ครูภูมิใจ)  
[ไฟล์แนบ]
23 / 03 / 2561 บ้านป่าบง
2170
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
 
[ไฟล์แนบ]
23 / 03 / 2561 บ้านแม่พุง
2169 แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
23 / 03 / 2561 นวภัทธ์
2168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2561 อนุบาลแม่ลาว
2167 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2561 สินีย์ภัทร์
2166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2165 ปรระชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพของข้าราชการครูให้มีความก้าวหน้า ตามเกณฑ์ ว 21 และ ว 22 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2561 สุพัตรา
2163 การพัฒนาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง 
[ไฟล์แนบ]
15 / 03 / 2561 อาภรณ์
2162 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
14 / 03 / 2561 สุกัญญา
2161 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2561 จิระพร
2159 แบบกรอก 
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2561 วรวุฒิ
2158 แบบกรอก 
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2561 วรวุฒิ
2157 แบบกรอกข้อมูล DLTV  
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2561 วรวุฒิ
2156 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” The 1 st CMU Annual Conference in Education (CMU ACE 2018) “50 Years of Faculty of Education toward New Approach for Pedagogical Sciences ”ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจร่วมส่งผลงานได้ต 
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2561 นวภัทธ์
2155 โรงเรียนบ้านแม่พุง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0907549531 (ผอ.ชาญวิทย์ ออมสิน) 0895563434 (ครูสายทิพย์ ผิวแดง)
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 03 / 2561 บ้านแม่พุง
2154 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกอังกฤษ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกพลศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์แนบ]
08 / 03 / 2561 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
2153 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จะทำการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พ.ศ 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณา จัดส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหล แบบเสนอผลงานได้ท 
[ไฟล์แนบ]
05 / 03 / 2561 นวภัทธ์
2152 ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เรื่อง การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมองและการอ่านการเขียน การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน การสอนวรรณคดี กำหนดการดังแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับครผู้สอนภาษาไทยทราบ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 03 / 2561 นวภัทธ์
2151 สพฐ.เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดร่วมส่งคลิปวีดีโอ ความยาวประมาณ 3-5 นาที โดยมีเนื้อหา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเผยแพร่ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยสามารถจัดส่งลิงค์ผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดส่งคลิปตาม อีเมลล์ ที่แจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย 
[ไฟล์แนบ]
02 / 03 / 2561 นวภัทธ์
2150 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน  
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2561 วรวุฒิ
2149 คู่มืองานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2561 วรวุฒิ
2148 บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 02 / 2561 นายบัณฑิต
2147 สพป.บุรีรัมย์เขต1 เชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
[ไฟล์แนบ]
22 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2145 บริษัทสำนักพิพม์เอมอร แจ้งเปลี่ยนการจัดอบรมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(3-6 ปี)ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2144 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 
[ไฟล์แนบ]
21 / 02 / 2561 อาภรณ์
2143 ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีศึกษา และให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2561 บ้านปางมะกาด
2142 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์  
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2561 สุกัญญา
2141 บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย จากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเป็น ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 02 / 2561 นายบัณฑิต
2140 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือนมกราคม 2561 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2561 จิระพร
2139 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2561 สินีย์ภัทร์
2138 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2561 อาภรณ์
2136 ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 ระดับนักเรียน และระดับศูนย์อาจารย์ โดยรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากโรงเรียนใดประสงค์จะสอบแจ้งความประสงค์ไปยังชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 23-2 หมู่ที่7 ต.คอลสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 08-9482-7670 โทรสาร 0-2831-1275-6จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ  15 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2135 ด้วย สพฐ.ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -9 กุมพาพันธ์ นั้น จากการทดสอบการแสดง และคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากขึ้น สพฐ.จึงขอขยายเวลาใน 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2134 ด้วยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 12-41 (เล่มที่ 1-11 ยกเลิกการผลิต) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1-21 และสารานุกรมไทย ฉบับเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ชื่อว่า”ธรรมิกรราชานิคุณ” ที่ประมวลหลักธรรมซึ่งพระองค์ทรงยึดหลักและถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิ  15 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2133 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2561 สุกัญญา
2132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
14 / 02 / 2561 บ้านปางมะกาด
2131 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุดนักเรียนพบนักอ่าน 
[ไฟล์แนบ]
09 / 02 / 2561 สินีย์ภัทร์
2130 บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูเข้าอบรมฟรี เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียน สหศาสตร์ รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 02 / 2561 นายบัณฑิต
2129 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. และ อปท. เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี รอบที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2561 และขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ที่ [ไฟล์แนบ] 05 / 02 / 2561 นวภัทธ์
2128 ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด จะไปฝึกอบรมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพฯ นอกพื้นที่ 1 วัน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  31 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2127 ด้วย สพฐ.ได้จัดทำชุด CD-ROM หนังสือเสียงระบบเดซีประเภทแสดงข้อความ ภาพ และเสียง ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวน 41 รายวิชา เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเห็นและทางการเรียนรู้ โดยดาวน์โหลดสื่อในเว็บไซด์ [ไฟล์แนบ] 29 / 01 / 2561 นวภัทธ์
2126 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครครูสอนวิชาดนตรี 1 อัตรา วันที่ 5-13 ก.พ.2561 นี้ โทร. 09-1853-0456 , 09-5447-4390  
[ไฟล์แนบ]
28 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2125 สรรหาผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ส่ง 29 ม.ค.2561 นี้ https://web.facebook.com/area2post/posts/1986166921624685 
[ไฟล์แนบ]
28 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2124 โปรแกรม Logbook สำหรับโหลดเข้าประชุมวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ให้โหลดลงคอมที่จะนำไปในการประชุมค่ะ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2561 สุพัตรา
2123 เชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง  
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2122 สรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม อายุไม่ต่ำกว่า 75 ปี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งมาได้ที่อีเมล lanlana1993@hotmail.com ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 29 ม.ค.2561 โทร.0-2288-5581 โทรสาร 0-2288-5571 
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2121 โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2561 สินีย์ภัทร์
2120 สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวรรณศิลป์ ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาภาษาไทย ภายใต้ชื่อโครงการ วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน โดยในภาคเหนือจะจัดอบรมในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยโรงเรียนที่สนใจส่งครูเข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน โดยส่งใบสมัครไปที่ สมาคม 
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2561 นวภัทธ์
2118 ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยเพื่อสร้างรากฐานการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมรอยัลชิตี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 01 / 2561 นายบัณฑิต
2117 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2561 อาภรณ์
2116 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2561 สินีย์ภัทร์
2115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2561 สุกัญญา
2114 คู่มือการเมินตามหลักเกณฑ์แนวใหม่ (ว21/2560) ที่จะใช้ในการประชุมในวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ขอให้โหลดคู่มือที่ส่งมาให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากที่ส่งเดิมมีบทที่ 3 2 ครั้ง 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2561 สุพัตรา
2112 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาาาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2110 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย Washington State University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ค 
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2561 พิมใจ
2109 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 แก่บุคลากรในสังกัดจำนวน 4 โครงการ ดังสิ่งที่แนบมาด้วย เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษารายละเอียดและสมัครฝึกเข้าอบรมต่างๆ โดยผ่าน http://www.nrct.go.th/trainning.as 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2561 นวภัทธ์
2108 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2561 จิระพร
2106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2102 ด่วน! รับสมัครครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1อัตรา ที่พัก+อาหารฟรี  
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2561 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2101 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2561 สุพัตรา
2100 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (ประชาสัมพันธ์ต่างเขตที่ประสงค์ขอย้ายมา สพป.เชียงราย เขต 2) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2561 สุกัญญา
2099 ด่วน!!! เอกสารแนบท้าย......คำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 (ให้กรอกแบบฟอร์มแล้วแนบคำร้องขอย้ายแต่ละชุด) 
[ไฟล์แนบ]
10 / 01 / 2561 สุกัญญา
2098 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
10 / 01 / 2561 สุกัญญา
2095 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560 - 2561 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2561 พิมพ์รดา
2093 ใบสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง(นบก.ศธ.) ส่งภายในวันที่ 5 ม.ค.2561 นี้ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2090 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2561 สุกัญญา
2087 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2561 สินีย์ภัทร์
2086 สรุปผลการประชุมสภากาแฟ วันพุธที่ 3 ม.ค.2561 
[ไฟล์แนบ]
03 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2085 ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพิ่ม Hi-Speed Internet 
[ไฟล์แนบ]
03 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2084 สพป.เชียงราย เขต 2 ทำบุญ-กีฬาสีสัมพันธ์-เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2083 สพฐ.ขอนัดประชุมทางไกลเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจาก ผอ.สพท.วันที่ 5 ม.ค.2561 เวลา 15:00 น. https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ  03 / 01 / 2561 วรวุฒิ
2081 ประชาสัมพันธ์ การอบรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้ายการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย ที่ ห้องประชุมวัดศรีดอนมูล ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 7 มกราคม 2561 โดย บริษัท สยามอินโนเวชั่น แผนที่ตลอดจนรายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 01 / 2561 นายบัณฑิต
2080 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
27 / 12 / 2560 สุกัญญา
2079 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2560 พิมพ์รดา
2078 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2560 อาภรณ์
2076 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)จำนวน 15 โรงเรียน สังกัด สพป.ชร. 2 10 โรงเรียนและสังกัด สช. 10 โรง รายละเอียดตามแนบ  
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2560 นายบัณฑิต
2075 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 สุกัญญา
2074 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 สุกัญญา
2072 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 สุกัญญา
2071 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 จิระพร
2069 เรียนเชิญประชุม 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2560 อาภรณ์
2068 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
13 / 12 / 2560 ป่างิ้ววิทยา
2067 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รับสมัครครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
[ไฟล์แนบ]
12 / 12 / 2560 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2064 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
08 / 12 / 2560 ป่างิ้ววิทยา
2062 เรียนเชิญประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2560 อาภรณ์
2061 โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่
053-738252, 086-3395736 (ครูสมศรี) และ 080-6756952(ครูภูมิใจ) 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2560 บ้านป่าบง
2060 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน  
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2560 บ้านสันต้นดู่
2059 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2560 บ้านร้องบง
2058 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2560 บ้านป่าตึงงาม
2053 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2560 บ้านป่าตึงงาม
2052 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่15(IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ  
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2560 พิมพ์รดา
2051 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2560 อาภรณ์
2050 รับสมัครครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย  
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2560 บ้านร้องบง
2049 ผอ.จรัญ แจ้งมณี มอบนโยบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร https://youtu.be/QCgONeu3vhA https://web.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10208392084000288/   02 / 12 / 2560 วรวุฒิ
2046 สพฐ. อนุมัติให้ผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด และศึกษานิเทศก์หรือนักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบการพัฒนาห้องสมุดของ สพท. เข้าร่วมประชุม ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม. โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นจากต้นสังกัด โดยความสมัครใจ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2560 นวภัทธ์
2041 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา สาขาใด สาขาหนึ่ง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์แนบ]
27 / 11 / 2560 บ้านป่าตึงงาม
2039 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560  
[ไฟล์แนบ]
24 / 11 / 2560 ป่างิ้ววิทยา
2038 แก้ไขการลงประกาศ ประกาศรับสมัครครูระดับปฐมวัย /อนุบาล จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2560 บ้านดงมะดะ
2032 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือนตุลาคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2560 จิระพร
2031 โรงเรียนบ้านร้องบง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่วันที่ 10 -30 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2560 บ้านร้องบง
2030 ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ซึ่งได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ขึ้นในมิติใหม่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 374 ไร่ ตลอดจน บริการห้องพัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา บริการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ รายละเอียดที่ w 
[ไฟล์แนบ]
10 / 11 / 2560 นวภัทธ์
2029 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
10 / 11 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
2028 ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์แนบ]
08 / 11 / 2560 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2027 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 11 / 2560 บ้านแม่พริก
2026 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 11 / 2560 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
2025 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ๐๖๑-๓๘๓๙๕๘๓ ,๐๘๐-๐๓๑๘๘๑๖ (ครสูรณัยพ์ร) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 11 / 2560 ชุมชนสันมะเค็ด
2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร) 
[ไฟล์แนบ]
01 / 11 / 2560 บ้านป่าตึง
2022 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 11 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
2021 ประกาศโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
31 / 10 / 2560 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
2020 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
31 / 10 / 2560 บ้านแม่พริก
2019 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสาขา ภาษาไทย
 
[ไฟล์แนบ]
28 / 10 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
2018 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลออนไลน์ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดคุณสมบัติสถานศึกษาและลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2560 รัษฎา
2017 ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำวารสาร “บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์” ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยชองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยจัดส่งมายัง E-mail   25 / 10 / 2560 นวภัทธ์
2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาปฐมวัย โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2560 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
2012 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
19 / 10 / 2560 บ้านป่าตึง
2011 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 10 / 2560 สุกัญญา
2009 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งฯ) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2560 สุกัญญา
2006 การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2560 วรวุฒิ
2004 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2560 จิระพร
2003 ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,ร่วมกับมูลนิธิเพชรภาษา ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21”, โครงการสัมมนาวิชาการ“ภาษาไทย ภาษาชาติ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2560 นวภัทธ์
2002 การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล เพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ (รอบที่1) ได้ในระหว่างวันที่ 10-31 ต.ค.60 ลิงค์เข้าระบบและวิธีการเพิ่มลด ติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานวัดผล สพป.เชียงราย 2 เลือกเมนูย่อย การสอบ O-NET http://evaluate.cri2.go.th/ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2560 รัษฎา
2000 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ส่งใบสมัครทางโทรสาร eMail หรือไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน-15พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดระเบียบการแข่งขันดังไฟล์แนบ ติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและกิจกรรมโครงการได้ทางเว็บไซต์ 12 / 10 / 2560 รัษฎา
1999 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.พาน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-9852-4151(ครูสุรีย์พร) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 10 / 2560 บ้านป่าตึง
1998 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 คน วิชาเอกปฐมวัย อัตรเงินเดือน 6000บาท  
[ไฟล์แนบ]
10 / 10 / 2560 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
1997 สพฐ.โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามหนังสือที่ กค 0409.7/ว51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 10 / 2560 นวภัทธ์
1996 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดโครงการ โครงการ 9 ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย โดยผู้ที่สนในสามารถสมัครได้ที่ www.vstsrproject.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอีย 
[ไฟล์แนบ]
05 / 10 / 2560 นวภัทธ์
1994 คุณพ่อทา ยานะธรรม บิดาของครูรัชนี สุขสบาย (พ่อตา ผอ.ดุสิต สุขสบาย) ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่
35 หมู่ที่ 10 บ้านดอนชัย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังนี้
วันที่ 27-29 กันยายน สวดพระอภิธรรมศพทุกคืน เวลา 20.00 น.
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.ประชุมเพลิง
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติไปร่วมงานตามวันเวลา ดังกล่าว 
[ไฟล์แนบ]
28 / 09 / 2560 บ้านท่าก๊อพลับพลา
1991 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมกับ เอ็ม รีพับบลิคซัพพลาย กำหนดจัดโครงดารพี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์มดพิชิตดอยช้าง” ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 058-7124732 0857124732080 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2560 นวภัทธ์
1989 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งการแข่งขันตอบปัญหาในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 09 / 2560 นวภัทธ์
1987 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สพป.เชียงราย 1-4 จัดงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์สิริผล ในหัวข้อ เทคนิควิธีการสอน เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่เวลา 13 
[ไฟล์แนบ]
19 / 09 / 2560 นวภัทธ์
1984 รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมรายละเอียด 
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2560 จิระพร
1983 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2560 สุกัญญา
1982 การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร. เขต 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560 หลักสูตรครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ วันที่ 18 กันยายน 2560 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 09 / 2560 นายบัณฑิต
1981 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2560 สุกัญญา
1980 ผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (นักทรัพยากรบุคคล) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2560 สุกัญญา
1979 ผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2560 สุกัญญา
1978 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.10 
[ไฟล์แนบ]
31 / 08 / 2560 สุกัญญา
1976 จังหวัดเชียงรายแจ้งการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "พลิกเชียงราย สร้างเมืองไมซ์ แปลงเศรษฐกิจ เปลี่ยนแนวคิด อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอ็ม บูติก(M-Boutique) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว สอบถามได้ที่ 053 - 150194 คุณณัฐพล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 08 / 2560 พิมใจ
1974 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 เรื่อง "ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0"ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ksp.or.th  24 / 08 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1973 ประกาศ... ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 08 / 2560 พิมพ์รดา
1971 การประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
17 / 08 / 2560 สุกัญญา
1969 ประกาศ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,300 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ส.ค.2560 เวลาทำการ สมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศิรวิชญ์ ใจหาญ 087-3591598 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2560 พิมพ์รดา
1967 สสวท.แจ้งประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยผ่าน QR code รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2560 นายบัณฑิต
1965 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 สงสัยโทร....093-2739336 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2560 สุกัญญา
1964 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2560 สุกัญญา
1963 โรงเรียนวาปีปทุม ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 รับสมัครจนถึงวันที่ 18 ส.ค. 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.wpt.ac.th/mathcontest หรือ http://www.facebook.com/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โ  11 / 08 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1962 คำร้องขอย้ายและการจัดทำเอกสารประกอบการส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2560 สุกัญญา
1960 รวมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2560 สุกัญญา
1959 แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
10 / 08 / 2560 สุกัญญา
1958 งบทดลองประจำเดือน ก.ค.2560 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 08 / 2560 จิระพร
1955 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ต้องเป็นชายไทยอายุ 20-28 ปีสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.- 26 ก.ย. 60 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4569452,02-3560893  10 / 08 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1954 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2560 สุกัญญา
1953 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2560 สุกัญญา
1952 ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)อัตราาเงินเดือน 9,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2560 บ้านโป่งนก
1951 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ อ.เวียงป่าเป้า ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
30 / 07 / 2560 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
1950 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างว 
[ไฟล์แนบ]
26 / 07 / 2560 นวภัทธ์
1949 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2560 สุกัญญา
1948 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เอกวิทย์, คณิตฯ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2560 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
1947 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2560 สุกัญญา
1945 แจ้งทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามลิงค์ https://goo.gl/forms/dsu9AijSxqcaLfGB2 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ ไม่ต้องรายงานเป็นเอกสาร 
[ไฟล์แนบ]
19 / 07 / 2560 นายบัณฑิต
1941 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 07 / 2560 สุกัญญา
1939 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2560 สุกัญญา
1937 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสาขาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 
[ไฟล์แนบ]
15 / 07 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1932 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน
1 อัตรา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือน 6,000 บาท รับสมัคร 17 - 23กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อ 053-029339 หรือ 096-6955589 
[ไฟล์แนบ]
13 / 07 / 2560 บ้านแม่ตาช้าง
1929 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง***ร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมส่งโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต รายละเอียดดังแนบ โดยส่ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 นวภัทธ์
1928 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาเอกปฐมวัย
 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1927 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 สุพัตรา
1926 ด้วยศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กำหนดการจัดโครงการมหกรรมพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เพื่อป้องกันภัยสตรีและครอบครัว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบ หากประสงค์ที่จะเข้าร่วมกรุณาตอบรับ ให้ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 1 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 นวภัทธ์
1925 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 สุพัตรา
1924 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาตร์ และปฐมวัย
 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1923 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2560 จิระพร
1922 วารสารโรงเรียนบ้านดอยช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2560 บ้านดอยช้าง
1921 เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครู(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 0-5316-0784 ต่อ111  04 / 07 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1920 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรม 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0" 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ"การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-441-0602-8ต่อ 1407 หรือรายละเอียดตามกลุ่มไลน์ผู้บริหาร ชร.2  04 / 07 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1919 สพฐ.ได้กำหนดจัดประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ โดยให้คัดเลือกผลงานตามระดับชั้น คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ระดับชั้นละ 1 ผลงาน ส่งมายัง สพฐ. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ  
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2560 นวภัทธ์
1918 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2560 บ้านสันก้างปลา
1912 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย
 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1911 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เจ้าหน้าที่นิติกร) ใช้ประกาศฉบับนี้ค่ะ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1909 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 บ้านสันก้างปลา
1908 สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านสันกลางราษฎร์พัฒนา อ.แม่สรวย และโรงเรียนริมวัง2 อ.พาน จ้างถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.2560 นี้(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.08-6420-7015 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 วรวุฒิ
1907 สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท จ้างถึง 30 ก.ย.2560 นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.2560 นี้(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.08-6420-7015 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 วรวุฒิ
1906 แก้ไขเอกสารแนบท้าย การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1905 ประชาสัมพันธ์ ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จัดทำโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนำเด็กไทยใส่ใจคุณธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-4484-8022ราบละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1904 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1903 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1902 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1901 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน  
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
1900 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (NAT) ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 พิมใจ
1897 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
29 / 06 / 2560 สุกัญญา
1896 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
29 / 06 / 2560 สุกัญญา
1894 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาภาษาไทย
 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1893 ประกาศโรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาไทย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 บ้านสันก้างปลา
1891 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1890 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1889 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1888 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1887 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1886 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เจ้าหน้าที่นิติกร) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
1885 สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ เรื่องการขับร้องประสานเสียงที่ถูกต้องให้กับคณะครู ทางสมาคมจึงได้ประสานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการอบรม ในวันที่29-30 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1884 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2560 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1883 องค์การค้า สกสค ขอประชาสัมพันธ์รายการชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่ใช้ประกอบการอบรมนะดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายการค้า สกสค หมายเลขโทรศัพท์ 02-538-3033 ต่อ 512-521 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1882 องค์การค้า สกสค ขอประชาสัมพันธ์รายการชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่ใช้ประกอบการอบรมนะดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายการค้า สกสค หมายเลขโทรศัพท์ 02-538-3033 ต่อ 512-521 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1881 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2560 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1878 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2560 สุกัญญา
1877 ด้วยบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ต้องการส่งเสริมการสร้างทักษะ จินตนาการให้แก่เด็กในยุคปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความสำคัญของศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กผ่านการวาดภาพระบายสี ทางบริษัทจึงขอเชิญชวนให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1875 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2560 สุกัญญา
1873 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน LANNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค.2560 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2560 พิมใจ
1872 สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ บริจาคสื่อนวัตกรรมให้โรงเรียน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก และได้พัฒนาสื่อในรูปแบบ Smart Active Learning ซึ่งจะเป็นสื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และครูใช้กับมือถือ ต่อกับ TV เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โรงเรียนใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1871 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัคร 22 - 26 มิถุนายน 2560 
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2560 บ้านแม่อ้อนอก
1870 ด่วน......แก้ไขปฏิทินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และ ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2560 สุกัญญา
1869 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนสาขาวิชาเอกภาษาไทย
 
[ไฟล์แนบ]
19 / 06 / 2560 บ้านห้วยหญ้าไซ
1867 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน  
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
1866 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
1865 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
1863 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขุ้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
1862 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดการจัดสัมมนาสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 ในหัวข้อเรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 คน/โรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งแ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1860 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 มิ.ย.60 นี้ ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-738252 และ 080-6756952(ครูภูมิใจ) 
[ไฟล์แนบ]
14 / 06 / 2560 บ้านป่าบง
1859 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2560 จิระพร
1857 ร.ร.บ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า รับสมัครครูผู้สอนเอกภาษาไทย-ประถมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท 13-20 มิ.ย.60 นี้ ในวันและเวลาราชการ โทร.08-6191-4010  
[ไฟล์แนบ]
13 / 06 / 2560 วรวุฒิ
1855 ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
1854 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในการติดตามของคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัดตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย 2 (2 สค.ชร. 2)โดยจะติดตามใน 5 เรื่องคือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารการเงิน งานบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่วไป และ นโยบาย 2 สค.ชร.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก 
[ไฟล์แนบ]
07 / 06 / 2560 นายบัณฑิต
1853 ประชาสัมพันธ์วันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยให้หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ร่วมกันเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัยห่างไหลจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อสุขบัญญัติได้ที www.hed.go.th  07 / 06 / 2560 นวภัทธ์
1851 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 
[ไฟล์แนบ]
06 / 06 / 2560 อนุบาลแม่ขะจาน
1850 สพป.เชียงราย เขต 2 ขอภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากบุคลากร จำนวน 17 ราย ได้ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทางสำนักงานเขตฯ กำลังปรับปรุงตำแหน่งอัตรากำลังใหม่ (จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้)  06 / 06 / 2560 วรวุฒิ
1848 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2560 บ้านเหมืองง่า
1847 ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 "ครอบครัวอบอุ่น...สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0" วันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ..." รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2560 พิมใจ
1845 ประกาศให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
01 / 06 / 2560 อนุบาลแม่ขะจาน
1844 ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองง่า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
31 / 05 / 2560 บ้านเหมืองง่า
1842 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมพัฒนาครูประจำการ จำนวน 7 หลักสูตร ข้าราชการครูที่สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5394-121 หรือ 089-8555-694 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.edu.cmu.ac.th/index.php  30 / 05 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1841 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2560 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
1838 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 
[ไฟล์แนบ]
29 / 05 / 2560 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
1837 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง  
[ไฟล์แนบ]
27 / 05 / 2560 บ้านเหมืองง่า
1836 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 
[ไฟล์แนบ]
24 / 05 / 2560 อนุบาลแม่ขะจาน
1834 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
23 / 05 / 2560 บ้านป่าสัก
1833 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการโอกาสทางธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 05 / 2560 พิมใจ
1831 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
23 / 05 / 2560 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
1829 โครงการเยาวชน ยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจในสถาน ศึกษา ที่สนใจเพิ่มพูนประสบการณ์ นำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน สมัครเข้าร่วมโครงการ 20 - 30 ท่าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-1984164, 081-2500615-6  22 / 05 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1828 ประกาศโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน วิชาเอกปฐมวัย  
[ไฟล์แนบ]
22 / 05 / 2560 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
1827 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2560 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
1826 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ททางการเรียน 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2560 นวภัทธ์
1823 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2560 บ้านป่าตึงงาม
1822 โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ
 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2560 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
1820 สพฐ.รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video ปีงบประมาณ 2560 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2560 จรัญ
1818 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ดนตรี 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2560 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
1816 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกดนตรี
จำนวน 1 อ้ตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2560 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
1815 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2560 บ้านฮ่างต่ำ
1814 ประกาศโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย จำนวน 1 อ้ตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2560 จรัญ
1813 โรงเรียนบ้านกล้วย ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2560 บ้านกล้วย
1812 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สาขาวิชาเอกดนตรี และ สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2560 อนุบาลแม่สรวย
1811 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙http://gg.gg/tcr2559  
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2560 สมชาติ
1806 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2560 บ้านฮ่างต่ำ
1805 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่สนใจส่งคลิปวีดีโอพูด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือแนะนำของดีประจำจังหวัดบ้านเกิดที่ภูมิใจนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ใน หัวข้อเรื่อง "Shine Bright for Thailandเพื่อชิงเงินรางวัลทั้งโครงการกว่า 500,000 บาท รายละเอียด 081 -982 -2900 และ 081 - 821 - 7038  11 / 05 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1802 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2560 บ้านสันสลี
1801 โรงเรียนบ้านดอยช้างประกาศผลสอบครูอัตราจ้างปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2560 บ้านดอยช้าง
1797 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา และครูพี่เลี้ยงนักเรียนปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2560 บ้านป่าตึงงาม
1796 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรี ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2560 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
1795 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษานำเอกสารนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย 2(2 สค.ชร.2) มาในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 11 พ.ค. 2560 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 นายบัณฑิต
1794 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 บ้านดอยช้าง
1792 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 บ้านโป่งแดง
1791 ประกาศผู้สีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี โรงเรียนบ้านโป่งเทวี และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบในวันที่ 10 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 บ้านโป่งเทวี
1790 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
1788 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 พร้อมรายละเอียดประกอบ 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2560 จิระพร
1787 มูลนิธิอิออน 1% ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดประกวดกิจกรรม AEON English Speech Contest 2017 ในหัวข้อ "Food and Health" คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaderss 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2689 7198, 0 2689 6733   08 / 05 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1786 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2560 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
1785 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 7 ก.ค. 2560โรงเรียนใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดฯ ระเบียบและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.human.nu.ac.th  08 / 05 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1784 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2560 ชุมชนบ้านสันจำปา
1783 โรงเรียนบ้านกล้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2560 บ้านกล้วย
1782 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนจำนวน 1 อัตรา จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 20 ราย ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2560 บ้านสันสลี
1780 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2560 บ้านป่าต้าก
1779 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
05 / 05 / 2560 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
1778 แจ้งประชุมทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันวันที่ 9 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2560 นายบัณฑิต
1777 แจ้งการประชุมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วันที่ 8 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2560 นายบัณฑิต
1776 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
1775 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2560 ชุมชนบ้านสันจำปา
1774 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2560 บ้านฮ่างต่ำ
1773 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และสาขาวิชาเอกดนตรี ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2560 อนุบาลแม่สรวย
1772 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2560 บ้านป่าต้าก
1771 โรงเรียนบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์) อัตราเงินเดือน 6,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการโทร.08-99512083 หรือ 09-33076602 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2560 บ้านสันสลี
1769 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกดนตรี 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2560 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
1768 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2560 บ้านกล้วย
1767 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 โทร.086-1934975 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2560 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
1766 ร.ร.บ้านดินดำ รับสมัครสอบครูผู้สอน เอกปฐมวัย 6,000.-/ด. วันที่ 2-8 พ.ค.2560 นี้(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โทร.08-44815205,09-5225-9352,0-5395-0043 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2560 วรวุฒิ
1765 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2560 ชุมชนบ้านสันจำปา
1764 ศธจ.เชียงราย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย  
[ไฟล์แนบ]
28 / 04 / 2560 วรวุฒิ
1763 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2560 สุกัญญา
1762 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2560 นวภัทธ์
1761 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 
[ไฟล์แนบ]
25 / 04 / 2560 สุกัญญา
1759 ประกาศสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง S.A.T.C ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียงราย ให้รายงานตัว 07.30 -08.30 น. ณ จุดฝึกอบรม 
[ไฟล์แนบ]
25 / 04 / 2560 พิมพ์รดา
1757 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) 
[ไฟล์แนบ]
21 / 04 / 2560 สุกัญญา
1753 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 10 พ.ค.2560 ณ ค่ายลููกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
19 / 04 / 2560 พิมพ์รดา
1752 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 -28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวัน เวลาราชการ  
[ไฟล์แนบ]
19 / 04 / 2560 บ้านแม่ตาแมว
1751 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สพป.เชียงราย เขต.2 พร้อมแสดงรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
[ไฟล์แนบ]
18 / 04 / 2560 จิระพร
1750 แจ้งข้าราชการครูฯ ดังต่อไปนี้ ส่งสำเนาวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ส่งทางเมล์กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. นายศวิต ฟักงาม ครูโรงเรียนบ้านดินดำ 2. น.ส.สร้อย ทิพเนตร ครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 3. นางปัทมา แสนเมธา ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง 4. นางวิจิตรา มีสุข ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง 5. น.ส.สุดธิดา เกี่ยวการค้า   12 / 04 / 2560 สุพัตรา
1748 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท รับสมัคร วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
07 / 04 / 2560 บ้านกล้วย
1744 สพป.เชียงราย เขต 2 แจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตอบแบบสอบถามรายละเอียดตามหนังสือที่แนบ ตอบโดยการคลิกลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/forms/d/1 
[ไฟล์แนบ]
03 / 04 / 2560 นายบัณฑิต
1743 สถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานสร้างสรรค์ที่มี กระบวนการคิดและเทคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน เข้าประกวด รายละเอียดหลักเกณฑ์ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bpi.ac.th  03 / 04 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1742 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
31 / 03 / 2560 บ้านโป่งแดง
1741 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)  
[ไฟล์แนบ]
30 / 03 / 2560 สุกัญญา
1740 ม. พะเยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทแผน ข และ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 สถานที่เรียน ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ม. พะเยา วิทยาเขตเชียงราย โทร. 0 5315 2152 รายละเอียด เพิ่มเติม http://www.crc.up.ac.th  30 / 03 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1739 สพฐ.แจ้งการณีการเทียบคะแนนสอบ CU-TEP กับกรอบมาตรฐานอ้างอิงของยุโรป (Common European Framewoek of Reference for Languages CEFR) ให้อ้างอิงตารางเทียบตามผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 03 / 2560 พิมใจ
1737 ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรม “เจาะลึก พิชิตข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน” ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนสายศิลป์-ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามเอกสารแนบภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 หากมีข้อสงสัย สอบถามดได้ที่ ศูนย์บร 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2560 นวภัทธ์
1733 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
23 / 03 / 2560 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1732 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา 6 วิชาเอก รายงานตัว วันที่ 10 เมษายน 256 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2560 สุกัญญา
1729 องค์การค้าของ สกสค. ขอเสนอหนังสือเรียนที่เป็นต้นฉบับของ สพฐ. และสสวท. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2560 พิมใจ
1728 โรงเรียนบ้านสันติวัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2560 บ้านสันติวัน
1726 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2560 สุกัญญา
1725 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สพม.37 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1724 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สพป.ลำพูน เขต 1) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1723 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1722 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.แพร่ เขต 1) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1721 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.สมุทรปราการ เขต 1) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1720 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.ลำพูน เขต 2) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
1718 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าระหว่างวันที่ 16 – 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2560 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1717 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2560 บ้านโป่งแดง
1715 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2560 สุกัญญา
1714 ประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชนิดเด็กพิเศษ โดยครูเต็มวัน ขันกา โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 
[ไฟล์แนบ]
15 / 03 / 2560 พิมใจ
1713 ม.ร.ภ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "คุรุศาสตร์วิจัย 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 03 / 2560 พิมใจ
1712 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา (วิชาเอกปฐมวัย)  
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2560 เจดีย์หลวงพิทยา
1711 สพฐ.มีการกำหนดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.vitheebuddha.com 
[ไฟล์แนบ]
10 / 03 / 2560 นวภัทธ์
1710 โรงเรียนบ้านสันติวัน ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา (พิจารณาเป็นพิเศษ) ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-8550623  
[ไฟล์แนบ]
10 / 03 / 2560 บ้านสันติวัน
1707 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำไว้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ4 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-25207987 หรือ 02-2185245  07 / 03 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1706 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้าง ทักษะสมองเด็กในยุค 4.0 ด้วย EF"เพื่อให้ครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 มี.ค. 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4410601-10 ต่อ 1417หรือ   07 / 03 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1704 ร.ร.บ้านดินดำ อ.แม่สรวย รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท 6-20 มี.ค.60 https://www.mx7.com/i/1d6/xazBvK.jpg https://www.mx7.com/i/cbd/srw7pv.jpg  
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2560 วรวุฒิ
1701 ศูนย์บริการแว่นตาทรัพย์เจริญ ได้จัดทำโครงการ "แว่นตาพอเพียง" สำหรับข้าราชการที่มีสายตา สั้น สายตายาว สายตาแพ้แสง ในราคา 199 ท่านใดสนใจแจ้งชื่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 และทางศูนย์ฯ จะแจ้งกำหนดวันบริการให้อีกครั้ง  02 / 03 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1700 สพฐ.จะจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียน(Asean Youth Leader - AYL) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สอนในระดับมัธยมที่สนใจส่งใบสมัครไปที่ E-mail : aylinno2017@gmail.com ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 03 / 2560 พิมใจ
1699 ประกาศ..เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทาง การลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C) เดิมกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2560เลื่อนเป็นวันที่ 4 -10 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียงราย สอบถามได้ที่ พิมพ์รดา ธิป้อ 081-8847790) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2560 พิมพ์รดา
1698 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญการนำเสนอหลักสูตรอบรมปฏิบัติการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ในวันที่ 3 มี.ค.2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. โดยไม่ถือเป็นวันลา และแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 28 ก.พ.2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5394-1211  24 / 02 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1690 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญข้าราชการครูเสนอชื่อและส่งผลงานการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 รายละเอียดติดต่อสอบถาม ได้ที่ 02 218 2633 ต่อ 315 317   20 / 02 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1689 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสุานศึกษาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในสถานศึกษาที่เห็นว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด ส่งเข้ารับการคัดเลือก ระดับละ 1 คน โดยส่งแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานภายในวันที่ 10 มี.ค. 2560 ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5315 0169  20 / 02 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1688 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา"ณ อาคารศูนย์ Smart job Center ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2560 สถานศึกษาใดที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/สร้างองค์ความรู้และ จิตสำนึกในการป้องกันอุบัตเหตุและโรคจากการทำงาน  20 / 02 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1687 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การประกวดโครงงานภาษาไทย (โครงการต่อเนื่อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูได้นำความรู้จากการอบรมโครงงานภาษาไทยไปผลิตโครงงานที่มีการบูรณาการกับสาระวิชาอื่นๆ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2560 พิมใจ
1685 สพฐ.ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จะดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครอเมริกา รุ่น 130 โรงเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/ หรือประสานที่ นายนิรุตติ์ บ้านนบ โทร.022430 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2560 พิมใจ
1675 สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 2 มี.ค. 2560 สอบถาม รายละเอียดได้ที่ 02-3333924 หรือ http://www.most.go.th และ www.createc.most.go.th   30 / 01 / 2560 วิรุฬห์สิริ
1674 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการการแข่งขัน "เกมกีฬาทางวิชาการครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" หมดแขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2560 พิมใจ
1673 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ” ทางระบบออนไลน์ตามลิงค์ https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/home โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษา 
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2560 รัษฎา
1671 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กทม. รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2560 พิมใจ
1669 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 6 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2560 พิมใจ
1667 โรงเรียนร่องธารวิทยา ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2560 ร่องธารวิทยา
1663 สพฐ. กำหนดให้มีการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 01 / 2560 พิมใจ
1660 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 27 มกราคม 2560  
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2560 บ้านโป่งแดง
1657 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 10 มกราคม 2560
 
[ไฟล์แนบ]
07 / 01 / 2560 ป่างิ้ววิทยา
1654 เชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ/หรือ มัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้กิจกรรมการวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2560 พิมใจ
1652 โรงเรียนร่องธารวิทยา ประกาศเรื่องรับสมัครครูสอน 1 อัตรา ไม่จำกัดวิชาเอก มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -13 มกราคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
05 / 01 / 2560 ร่องธารวิทยา
1649 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 บ้านดอยช้าง
1648 ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านสิบสอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 4 -10 มกราคม 2560ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 บ้านสิบสอง
1638 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และการอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พิมใจ
1623 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังแนบ ติดต่อ 089-2613981 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น (หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล) 
[ไฟล์แนบ]
27 / 12 / 2559 บ้านดอยช้าง
1619 รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2559 สุพัตรา
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนบ้านแม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว
1617 ประกาศผู้เสนอราคาสร้างบ้านพักนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผำ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 12 / 2559 บ้านหนองผำ
1613 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก หลวงพ่อเกษม เขมโก (เหรียญทองแดง) เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ในราคาองค์ละ 199 บาท หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่กลุ่มนิเทศ หรือโทร 088-2591174 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2559 นวภัทธ์
1612 ประชาสัมพันธ์ Websiteงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชร.2 http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2559 รัษฎา
1611 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชร.2 ขอข้อมูลผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะOnline ภายในวันที่ 23ธันวาคม2559 ตามลิงค์ดังแนบ https://docs.google.com/spreadsheets 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2559 นายบัณฑิต
1610 เอกสารเพิ่มเติมสอบราคาสร้างบ้านพักนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผำ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2559 บ้านหนองผำ
1609 เอกสารเพิ่มเติมสอบราคาสร้างบ้านพักนักเรียน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2559 บ้านหนองผำ
1604 สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาทุกวันพุธ https://www.facebook.com/area2post/posts/1799714750269904  08 / 12 / 2559 วรวุฒิ
1595 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา (แก้ไขประกาศ) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2559 บ้านสันก้างปลา
1594 โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศ สอบราคาสร้างบ้านพักนักเรียน 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2559 บ้านหนองผำ
1591 ด้วย สพฐ.เปิดรับหนังสือเพื่อเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่1 -30 ธันวาคม โดยคุณสมบัติหนังสือที่ส่งประกวด ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2559 รายละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://academic.obec.go.th 
[ไฟล์แนบ]
01 / 12 / 2559 นวภัทธ์
1590 ด้วยโรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนบ้านถ้ำและโรงเรียนบ้านป่าต้าก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา คืือ ครูภาษาอังกฤษและครูคอมพิวเตอร์ โดยงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 12 / 2559 สันกลางวิทยา
1589 ประกาศโรงเรียนดอนสลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 105ล/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โทร. 08-6195-3656 ในวันและเวลาราชการ bandonsalee@cri2.go.th ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 http://gprocurement.go.th
[ไฟล์แนบ]
30 / 11 / 2559 วรวุฒิ
1587 สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครทีมเปตองนักเรียน ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค ่จำนวน 4 ทีม ตามโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธ.ค.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2559 พิมพ์รดา
1585 โครงการ UCE รับสมัครเยาวชนและอาจารย์เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สนง.โครงการเยาวชน UCE โทร. 02-1984164 081-2500615-7 โทรสาร 02-198-4164 หรือ http://www.uce2012.com   18 / 11 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1582 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ให้ผู้ที่สิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
โทร.053-952366 หรือ 0815310502 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2559 ป่างิ้ววิทยา
1577 สพป.เชียงราย เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ มรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา 5 วิชาเอก วันที่ 21 พ.ย.2559 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2559 วรวุฒิ
1574 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย 
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2559 ป่างิ้ววิทยา
1573 โรงเรียนบัวสลีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2559 อนุบาลบัวสลี
1570 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญชวนผู้ที่สนใจในการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะ นอนหลับซึ่งมีอัตราเสียงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา และบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต รายละเอียดติดต่อ สอบถามได้ที่ โทร. 0 5391 7546   03 / 11 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1569 จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย และเข้าอบรมตามหลักสูตรจนถึงลาสิกขาบท ณ ศูนย์วิปัสนา สากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย   03 / 11 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1568 บ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักเรียนจบชั้น ม. 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. หลายสาขาและหลายประเภท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พีฯ โทร. 02-6646205, 081 7500317 และ 085 - 6614540 หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage SNP Learning center   03 / 11 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1566 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูจ้างสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.085-7091952 
[ไฟล์แนบ]
02 / 11 / 2559 บ้านปางอ้อย
1565 ตามที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 และทำการคัดเลือกในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังแนบ โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-10.00 น. ตามเวลาที่กำหนด 
[ไฟล์แนบ]
31 / 10 / 2559 บ้านดอยช้าง
1564 ตามที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 บัดนี้ได้ครบกไหนกเวลารับสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ดังแนบ (ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบในวันและเวลาดังกล่าว) หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ (สอบวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยช้าง) หากมีข้อสงสัยสอบถ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 10 / 2559 บ้านดอยช้าง
1563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รับสมัครแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมสร้งงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระปณิธาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีงบประมาณ 2560 
[ไฟล์แนบ]
28 / 10 / 2559 วรวุฒิ
1560 รายชื่อผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 28-30 ตุลาคม 2559 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม พร้อมรายละเอียดการเตรียมตัวการเข้ารับการฝึกอบรม 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2559 พิมพ์รดา
1559 ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (รายละเียดดังแนบ) สนใจติดต่อ นางสาวแววดาว วงค์อุ่น (งานบริหารงานบุคลากร) 095-4341811, 089-2623981 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2559 บ้านดอยช้าง
1558 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1553 ร.ร.บ้านทุ่งพร้าวฯ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,000 บาท วันที่ 19-25 ต.ค.2559 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) http://203.172.131.101/pr/cr2/index.pdf  20 / 10 / 2559 วรวุฒิ
1551 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2559 และได้เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชร.2 ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
18 / 10 / 2559 นวภัทธ์
1550 ประกาศ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
18 / 10 / 2559 บ้านป่าแงะ
1548 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ( S.B.T.C) ฉบับแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม พร้อมรายชือผู้อบรม 
[ไฟล์แนบ]
15 / 10 / 2559 พิมพ์รดา
1546 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ( S.B.T.C) 
[ไฟล์แนบ]
15 / 10 / 2559 พิมพ์รดา
1544 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1543 สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจส่งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 ส่งให้ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยตรง ที่ coop_edu@yahoo.com 
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2559 พิมใจ
1542 ด้วยศูนย์การค้าสุพรีม คอนเพล็กซ์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016" จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2016.thailandrobotics.com  10 / 10 / 2559 พิมใจ
1541 สถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) วันที่ 10 ต.ค.-30 พ.ย.2559 https://www.facebook.com/area2post/posts/1772776282963751  10 / 10 / 2559 วรวุฒิ
1539 ประกาศ รับสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) อบรมระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับจำนวน 60 คน สนใจส่งใบสมัครทางอีเมล songseam@gmail.com หรือสอบถามข้อมูล 081-8847790 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2559 พิมพ์รดา
1535 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1534 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2559
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
07 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1528 เชิญร่วมตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่2  
[ไฟล์แนบ]
04 / 10 / 2559 นวภัทธ์
1527 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่5 และ การอบรมเชิงปฏิบัติการEOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร 
[ไฟล์แนบ]
04 / 10 / 2559 นวภัทธ์
1525 ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาความรู้และวิธีการสอนของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการคิดและการเรียนรู้ และการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูได้เข้าใจวิธีการสอน และมีแบบฝึกปฏิบัติพัฒนานักเรียนแต่ละระดับให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีกำหนดการและใบสมัคร ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 10 / 2559 นวภัทธ์
1524 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านร้องบง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 09 / 2559 บ้านร้องบง
1523 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
28 / 09 / 2559 บ้านร้องบง
1522 ประชาสัมพันธ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
27 / 09 / 2559 นวภัทธ์
1521 ประกาศรับสมัครการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำนวน 2 รุ่นดังนี้ 1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย รุ่นที่ 2 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ค่ายล 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2559 พิมพ์รดา
1520 แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2559 บ้านร้องบง
1519 แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 09 / 2559 นวภัทธ์
1516 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 09 / 2559 บ้านร้องบง
1515 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนบัวสลีวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
14 / 09 / 2559 อนุบาลบัวสลี
1514 อบจ.สกลนคร มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างสังกัด อบจ.สกลนคร Downloads เอกสารได้ทาง www.sakon-pao.go.th 
[ไฟล์แนบ]
13 / 09 / 2559 สุพัตรา
1513 เรียน ผู้บริหาร-ครู-ผู้ดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตัวแทนแต่ละโรงเรีย เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ได้ที่ http://north66.sillapa.net/sp-cri2/?name=report&file=area_select  13 / 09 / 2559 วรวุฒิ
1512 ประกาศโรงเรียนบัวสลีวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
[ไฟล์แนบ]
09 / 09 / 2559 อนุบาลบัวสลี
1511 หากท่านยังไม่ได้รับ ทช. ให้ระบุ ในช่อง "หมายเหตุ" ว่า "ยังไม่ได้รับ" ส่งเป็นไฟล์ pdf เฉพาะ ร.ร.ของตนเอง มายัง E-mail: warin.witoon@gmail.com ภายในวันนี้ 093-5565923 http://203.172.131.101/pr/cr2/majesticx/ 
[ไฟล์แนบ]
09 / 09 / 2559 วรวุฒิ
1510 ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อเสริมสร้างภาษาอังกฤษ Echo English 
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2559 นวภัทธ์
1508 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 1-30 ก.ย.59 นี้ โทร.087-3036725, 089-8536616 http://61.7.229.102/s_pcccr/  06 / 09 / 2559 วรวุฒิ
1507 ร.ร.บัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วันที่ 5-9 ก.ย.2559 โทร.0818827127,053160139 http://203.172.131.101/pr/cr2/bsl5to9/ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 09 / 2559 วรวุฒิ
1506 รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ยื่นใบสมัครหรือคำขอโอนได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 09 / 2559 สุพัตรา
1502 คุณลักษณะของโต๊ะนักเรียน-เก้าอี้นักเรียน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 09 / 2559 บ้านแม่ผักแหละ
1501 ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนหลัก ที่มีแผนจะนำนักเรียนโรงเรียนต่ำกว่า 40 คน ไปเรียนรวม ตามที่แจ้งในการประชุม 29 สค.59 ให้เสนอของบประมาณ ก่อน 12.00 น. วันนี้ (เบื้องต้นได้แจ้งทางไลด์ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบแล้ว) 
[ไฟล์แนบ]
31 / 08 / 2559 วิชัย
1499 สัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารในสังกัดสป.ศธ. ใน 8 จังวัดภาคเหนือตอนบน ณ สวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 2 กันยายน 2559 http://203.172.131.101/pr/cr2/kasian80959/  25 / 08 / 2559 วรวุฒิ
1495 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 08 / 2559 สุพัตรา
1493 คณะกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสอบแข่งขันของรับทุนศึกษา ฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2560 ผู้ที่สนใจแจ้งชื่อไปยังสถาบันภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.english.obec.go.th   22 / 08 / 2559 พิมใจ
1491 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เกษตร วันที่ 1 ก.ย.2559 นี้ เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ http://203.172.131.101/pr/cr2/bj010959/  19 / 08 / 2559 วรวุฒิ
1490 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.royin.go.th 
[ไฟล์แนบ]
17 / 08 / 2559 พิมใจ
1483 กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้มีการดำเนินการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 จึงขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.cpd.go.th ในหัวข้อ "การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559"  10 / 08 / 2559 พิมใจ
1482 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการทหารมหาดเล็ก สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 1 ส.ค. - 21 ก.ย. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดสอบถามได้ที่ 02-4569452, 02-3560893  09 / 08 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1481 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
08 / 08 / 2559 สุพัตรา
1478 ประชาสัมพันธ์ สพป.ชร.2 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2559 พิมพ์รดา
1476 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.engtest.net 
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2559 พิมใจ
1475 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2559 พิมใจ
1473 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
02 / 08 / 2559 สุพัตรา
1472 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2559 สุพัตรา
1471 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1 
[ไฟล์แนบ]
01 / 08 / 2559 สุพัตรา
1469 ประกาศองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
29 / 07 / 2559 สุพัตรา
1467 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 สอบถามได้ที่ โทร. 02-669-1134 รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpd.go.th 
[ไฟล์แนบ]
26 / 07 / 2559 พิมใจ
1464 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมอบรมครูพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาลโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กประจำปี 2559 
[ไฟล์แนบ]
26 / 07 / 2559 นวภัทธ์
1463 รร.บ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
26 / 07 / 2559 บ้านโป่งปูเฟือง
1462 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอน ทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2559 นวภัทธ์
1461 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒฯผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2559 นวภัทธ์
1460 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559 จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มฐานการเรียนรู้ได้ 1 ฐานการเรียนรู้พร้อมด้วยแนบจองมาพร้อมนี้ สอบถามเพิ่มเติม น.ส.ธันย์ชนก เกตุมณี โทร. 094-331-7444 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2559 พิมใจ
1459 สสวท.ร่วมกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ป.4 – 6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายขยายผลกิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่” กำหนดจัดในวันที่ 20 ส.ค. 2559 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังห  25 / 07 / 2559 พิมใจ
1455 ร.ร.บัวสลีวิทยา อ.แม่ลาว รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท โทร 08-1882-7127 ถึง 29 ก.ค.59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=874969.0 
[ไฟล์แนบ]
23 / 07 / 2559 วรวุฒิ
1449 สพฐ.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ส่งใบสมัครมายังกลุ่มนิเทศฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกรฏาคม 2559  
[ไฟล์แนบ]
13 / 07 / 2559 นวภัทธ์
1448 ร.ร.บ้านโป่งแดง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 6,000 บาท 8-14 ก.ค.59 นี้ เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดง โทร. 0-5395-8086 , 08-9560-7531 http://www.mx7.com/i/98c/8gWUKJ.jpg http://www.mx  11 / 07 / 2559 วรวุฒิ
1447 ประชาสัมพันธ์ สารห้วยไคร้ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
http://www.hauykrai.com/pakad/5906.pdf  
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2559 บ้านห้วยไคร้
1443 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญโรงเรียนส่งเยาวชนสมัครเข้าร่วม แข่งขันจรวจขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 15 โดยศึกษารายละเอียด กฏ กติกา การแข่งขัน และสมัครทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.nsm.or.th โทร. 02 577 9999 ต่อ 1411-1416  07 / 07 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1442 สมาคมครูภาษาอังกฤษ จัดโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4-6 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชนิวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ http://www.apt4kru.org/eng 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2559 นวภัทธ์
1441 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (สมทบ) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาทางวิชาการ และร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาในภาคเหนือตอนบนให้มีความก้าวหน้า เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปที่ yrcstem@gmail.com โทรส 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2559 พิมใจ
1438 แม่ปูนหลวงสาร เดือน มิถุนายน 2559 
[ไฟล์แนบ]
05 / 07 / 2559 บ้านแม่ปูนหลวง
1437 กศจ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.เชียงราย http://203.172.131.101/pr/cr2/ksj07/  30 / 06 / 2559 วรวุฒิ
1436 แจ้ง...น.ส.กนกกาญน์ อุปกิจ เอกปฐมวัย ลำดับที่ 110 บัญชี สพป.เชียงราย เขต 2 ติดต่อ สพป.เชียงราย เขต 1 ด่วนครับ เนื่องจากไปรษณีย์คืนกลับ... โทร.0-5360-0189  27 / 06 / 2559 วรวุฒิ
1435 สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และ ซูโดกุ จัดแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าการพัฒนาการศึกษาของเด็ก นักเรียน และยาวชน หากผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสามคมฯ โทร 02-295-0861-5 หรือ http://www.thaicrossword.com  27 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1433 องค์การสหประชาชาติ จัดการประกวดวาดภาพสำรับเด็กนักเรียนอายุ ระหว่าง 4 –10 ปี และ 7-10 ปี ภายใต้ โครงการ ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12  
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1431 แจ้ง... น.ส.มณฑกานต์ น้อยหมอ เอกภาษาไทย ลำดับที่ 79 ให้ติดต่อ สพป.เชียงราย เขต 1 ด่วนที่สุด... โทร. 0-5360-0189 และเอกภาษาไทย ลำดับอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับหนังสือ(จดหมายตีกลับ) ให้ติดต่อ สพป.เชียงราย เขต 1 ด้วยเช่นกัน  22 / 06 / 2559 วรวุฒิ
1430 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนนำนักเรียนและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมชม และประกวด/แข่งขัน ในงานดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ที่ (http://www.science.mju.ac.th)  17 / 06 / 2559 พิมใจ
1426 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 วิชาเอก 7 อัตรา วันที่ 1 ก.ค.59 นี้ เวลา 08.30 น. ณ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/bj010759/  17 / 06 / 2559 วรวุฒิ
1422 เอ็ม รีพับบลิค ซัพพลาย ร่วมกับศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ความร่วมมือกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ ZEER - TRTC RObtics Olympiad Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://trtc.zeerroboticopen.com  13 / 06 / 2559 พิมใจ
1421 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดต่อขอทราบผลคะแนน ที่ 081-1122309 ครูปาณิศา ก้อนละตา 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1420 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2559 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1419 การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงถ้วยและเงินรางวัล สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอุตรดิษถ์ดรุณี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ http://un96.ac.th  09 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1417 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จั  09 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1416 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1413 สพป.ชร.เขต 2 เชิญคณะกรรมการร่วมการประชุมเพื่อกลั่นกรอง(ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เชียงราย เขต ๒ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ เวลา 13.00 น.รายละเอียดดังแนบ  
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2559 นายบัณฑิต
1412 ประกาศโรงเรียนบ้านปาบงท้าวแก่นจันทน์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
 
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2559 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1409 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู ได้จัดโครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 หนึ่งในโครงการปลูกความรู้ ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับชั้น ป.4 – 6 ส่งโครงการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดในปีนี้ และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/csa/project/10  06 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1408 สมาชิกสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย จัดทำโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯกิจกรรม “สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทจยสำหรับเยาวชน” ระหว่างวันที่ 10- 31 ตุลาคม 2559 โดยเชิญชวนให้ครูผู้สอนสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทย โดยส่งแฟ้มสะสมผลงานและร่องรอยหลักฐานการใช้สารานุกรม มาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 06 / 2559 นวภัทธ์
1407 ประชาสัมพันธ์สารห้วยไคร้ฉบับเดือนมิถุนายน 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2559 บ้านห้วยไคร้
1406 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
[ไฟล์แนบ]
02 / 06 / 2559 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1405 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อ.พาน จ. เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๓-๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
02 / 06 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1404 ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง สพป.เชียงราย เขต 2 รับย้ายนักทรัพยากรบุคคล อ25 ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ40 ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.59 http://203.172.131.101/pr/cr2/rubyai010659/ โทร. 0-5373-9133 ต่อ 18  01 / 06 / 2559 วรวุฒิ
1401 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2559 บ้านปางมะกาด
1400 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียบงราย เชต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสนามโรงเรียนเจดีย์หลวงทิพยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวดจำนวน 11 กอง จาก 5 โรงเรียน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2559 พิมพ์รดา
1398 ...ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนเกษตรกรรม
 
[ไฟล์แนบ]
27 / 05 / 2559 ชุมชนบ้านสันจำปา
1397 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด http://www.ph.buu.ac.th โทร. 038-102743  27 / 05 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1396 สพม. เขต 39 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า รับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ โครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล รายละเอียด http://www.secondary39.go.th โทร. 055-267235 ต่อ 15  26 / 05 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1394 สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 รายการ คือ EchoEnglish และ Eng 24 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2559 นวภัทธ์
1393 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเทคนิคจงซาน มีความสนใจจะฝึกประสบการณ์ ในกลุ่มสาระต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โรงเรียนใดมีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์โปรดแจ้งความต้องการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2559 นวภัทธ์
1392 สพฐ.ร่วมกับ ม.มหิดลรับสมัครบุคลากรทั่วไปเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถด้านการประกัน จำนวน 22 คน โดยเบิกจ่ายจากโครงการ รายละเอียด ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 05 / 2559 นวภัทธ์
1390 มรภ.ลำปางเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล ระว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รายละเอียด ดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 05 / 2559 นวภัทธ์
1388 ...ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2559 ชุมชนบ้านสันจำปา
1387 ด้วย โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในต่างประเทศ และโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและอาจารย์ในประเทศเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ http://www.uce2012.com 
[ไฟล์แนบ]
18 / 05 / 2559 นวภัทธ์
1384 สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับกรมหม่อนไหม ขอเชิญสถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ ชุดเครื่องแต่งกาย สุภาพบุรุษและสตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 2559 รายละเอียด http://www.uthaicc.ac.th โทร. 053 539 204, 0 2558 7924  18 / 05 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1380 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1379 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2559 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
1369 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2559 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
1368 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค. 59 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์แนบ]
13 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1367 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค. 59 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์แนบ]
13 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1366 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1365 โรงเรียนบ้านลังกา ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2559 บ้านลังกา
1363 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
11 / 05 / 2559 บ้านโป่งเทวี
1362 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2559 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
1360 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรีศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
10 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1358 วันศุกร์ที่ 13 พ.ค.59 เวลา 13.00 น. ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ถ่ายทอดสดจากอาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx  09 / 05 / 2559 วรวุฒิ
1357 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล 
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1356 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
09 / 05 / 2559 บ้านลังกา
1355 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูที่เลี้ยงระดับอนุบาล 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1354 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล จำนวน 5 อั้ตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ค. 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
[ไฟล์แนบ]
06 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1353 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
[ไฟล์แนบ]
06 / 05 / 2559 บ้านสักพัฒนา
1352 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
[ไฟล์แนบ]
06 / 05 / 2559 บ้านโป่งเทวี
1351 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2559 บ้านสันต้นดู่
1350 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และดนตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 พ.ค. 59 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2559 อนุบาลแม่สรวย
1349 ประกาศ...โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา...รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 05 / 2559 ชุมชนบ้านสันจำปา
1348 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างรายเดือน 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2559 บ้านสันต้นดู่
1346 กศจ.เชียงราย มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ "ครูผู้ช่วย" 5 อัตรา 4 วิชาเอก วันอังคารที่ 10 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ http://203.172.131.101/pr/cr2/bunjukru100559 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2559 วรวุฒิ
1345 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย (งบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา)
 
[ไฟล์แนบ]
02 / 05 / 2559 บ้านสักพัฒนา
1344 ติดต่อบุคลากรใน สพป.เชียงราย เขต 2-ผู้บริหารสถานศึกษา ดูผ่านมือถือด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น smart telephone number http://203.172.131.101/pr/cr2/telephone270459/ http://www.mx7.com/i/55d/c7ulLb.gif 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2559 วรวุฒิ
1343 บริษัท นานมี จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชกทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถส่งใบสมัครรับการคัดเลือกโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
[ไฟล์แนบ]
29 / 04 / 2559 นวภัทธ์
1341 องค์การค้า สกสค. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ ใน link http// 61.19.18.100/otepbook เพื่อสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อที่องค์กร สกสค.จะได้ประมวลผลการจอง หรืการสั่งซื้อหนังสือเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ  26 / 04 / 2559 นวภัทธ์
1340 อบจ.เชียงราย ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันวันที่ 4-29 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 04 / 2559 สุพัตรา
1335 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 494/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2559 วรวุฒิ
1334 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 04 / 2559 บ้านสันต้นดู่
1333 วันจันทร์ที่ 4 เม.ย.59 09.30-12.00 น. ชมการถ่ายทอดสด"ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ" ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx 03 / 04 / 2559 วรวุฒิ
1330 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2559 พิมพ์รดา
1326 รับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 https://youtu.be/_3qeWM_g-NA  23 / 03 / 2559 วรวุฒิ
1324 คสช.ใช้ ม.44 ออกคำสั่งที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีผลวันที่ 22 มีนาคม 2559 นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/6.PDF 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2559 วรวุฒิ
1323 สารการเงิน ฉบับที่ 1/2559 http://203.172.131.101/pr/cr2/money159.png https://www.facebook.com/area2post/ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 03 / 2559 วรวุฒิ
1322 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
18 / 03 / 2559 วรวุฒิ
1321 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 03 / 2559 พิมพ์รดา
1313 ด้วย สพฐ.ร่วมกับกองทัพอากาศจัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันให้สมัครภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ พร้อมดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://inno.obec.go.th  11 / 03 / 2559 นางวรลักษณ จันทร์เนตร
1311 ชมการแข่งขันกีฬา "ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8" วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=834332.0  10 / 03 / 2559 วรวุฒิ
1310 สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ร่วมกับสพฐ. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 เรื่องการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชศรีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
[ไฟล์แนบ]
02 / 03 / 2559 นวภัทธ์
1309 สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ร่วมกับ สถานีเรียนรู้ MOBI TV และ CAT Telecom จะทำการคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บไซด์โรงเรียนเป็นสถานีการเรียนรู้ในยุคติจิทัล ทั่วประเทศ จำนวน 200 โรงเรียน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ตามรายละเอียดโครงการ ดังแนบ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ict 
[ไฟล์แนบ]
02 / 03 / 2559 นวภัทธ์
1308 ชมรมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เรื่องการสอนแบบพหุปัญญาตามธรรมชาติของสมอง (BBL) การจัดกิจกรรมการอ่านคิดเขียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนหลักภาษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ และการอ่านการเขียนเพื่อประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2559 นวภัทธ์
1307 ด่วน ประกาศรับสมัครผุู้สนใจฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้่าน แผนทีี่ - เข็มทิศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยผู้สนใจสมัครทางไปรษณีย์ ส่งสำนักการลูกเสือ ฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ชร.2  
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2559 พิมพ์รดา
1306 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่ลาว จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณสามแยกปากทางแม่สรวย วันศุกร์ที่ 4 มี.ค.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บ้านสันป่าสัก บ้านร่องศาลา สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/onet260259.JPG  26 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1303 ด้วยแม่มี เชื้อหมอ อายุ 86 ปี ได้เสียชีวิตแล้ว เป็นคุณแม่ของ ผอ.ประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านดอย เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน และจะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่ 29 ก.พ.2559 นี้ เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านดอย   25 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1300 สพฐ.ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จะทำการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 129เพื่อไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัด ในการนี้จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจจะพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกัน ศึกษาข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม และโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือได้ที่
[ไฟล์แนบ]
24 / 02 / 2559 นวภัทธ์
1296 รับสมัครฯ "ครูผู้ช่วย" กรณีพิเศษ ว16 ตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.พ.59 เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 10 คน เอกคอมพิวเตอร์ 51 คน เอกพลศึกษา 32 คน รวม 93 คน ประกาศรายชื่อ-สนามสอบภายในวันที่ 26 ก.พ.59 นี้ http://203.172.131.101/pr/cr2/v16stat0259/  21 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1295 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามหนังสือที่ ศธ 04044/493 ลว 2 ก.พ.59 ส่งภายใน 19 ก.พ.59 นี้ http://203.172.131.101/pr/cr2/pramern190259/ 
[ไฟล์แนบ]
18 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1290 คลิกดูสถิติผู้มาสมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ว16 วันที่ 15-21 ก.พ.59 เป็นรายวัน http://203.172.131.101/pr/cr2/v16stat0259  16 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1289 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยhttp://203.172.131.101/pr/cr2/bunju150259.pdf  10 / 02 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1280 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2282 3161 ต่อ 119, 138  09 / 02 / 2559 วิรุฬห์สิริ
1277 ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ฉบับที่ 12 ปี2559 
[ไฟล์แนบ]
09 / 02 / 2559 บ้านแม่ผักแหละ
1274 วารสารโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ประจำเดือน มกราคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
04 / 02 / 2559 บ้านแม่ปูนหลวง
1273 รับสมัครสอบคัดเลือก"ครูผู้ช่วย"ว16 เอกอุตสาหกรรมศิลป์-คอมพิวเตอร์-พลศึกษา 15-21 ก.พ.59 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/v1615210259/ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 02 / 2559 วรวุฒิ
1269 สพป.ลำปางเชต 1 จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 02 / 2559 นวภัทธ์
1268 สพฐ.โดยสถาบันภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และพัฒนากลวิธีการสอนภาษาองกฤษโดยผ่านศิลปะการละครของครูผู้สอนให้เต็มศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งใบสมัครไปยังสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวัน 
[ไฟล์แนบ]
01 / 02 / 2559 นวภัทธ์
1267 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสิบสอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 01 / 2559 บ้านสิบสอง
1266 โรงเรียนบ้านสิบสอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา o๙.oo น. ณ โรงเรียนบ้านสิบสอง อำเภอพาน 
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2559 บ้านสิบสอง
1264 สำนักงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศุนย์สงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย จัดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ไปยัง ศูยบ์ส่งเสริมการส 
[ไฟล์แนบ]
21 / 01 / 2559 นวภัทธ์
1263 ประกาศ 83 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมยุวกาชาด วันที่ 22-24 ม.ค.59 ณ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/yuva22240159/ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2559 วรวุฒิ
1259 ประกาศโรงเรียนบ้านสิบสอง เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง
สมัครตั้งแต่ วันที่ 18-22 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านสิบสอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
[ไฟล์แนบ]
15 / 01 / 2559 บ้านสิบสอง
1251 การรับสมัครธุรการโรงเรียน ของสพป.เชียงราย เขต 2 ใช้ใบรับรองแพทย์ ที่ขอจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น... http://203.172.131.101/pr/cr2/turakan28290159  11 / 01 / 2559 วรวุฒิ
1250 ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Classroom Management” ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านดีวีทัศน์ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องประชุม 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านใดสนใจเข้ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2559 นวภัทธ์
1247 ประกาศผลการสอบการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2559 บ้านห้วยม่วง
1242 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง(ธุรการโรงเรียน) เงินเดือน 15,000.- วันที่ 11-15 ม.ค.59 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/turakan28290159 
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2559 วรวุฒิ
1240 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน จากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้สถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ [ไฟล์แนบ] 06 / 01 / 2559 นวภัทธ์
1235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำสื่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาระ โดยโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/drill2015 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2559 นวภัทธ์
1234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2558 บ้านห้วยม่วง
1233 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2558 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1231 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2558 บ้านห้วยหินลาดใน
1230 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2558 บ้านจำคาวตอง
1229 รายชื่อสมาชิกกีฬาสีส้ม-ชมพู-ม่วง http://203.172.131.101/pr/cr2/sportasian58/  22 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1228 สพป.เชียงราย เขต 2 มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559 บรรจุครูผู้ช่วยใหม่ 12 วิชาเอก 30 อัตรา รายงานตัววันที่ 4 ม.ค.2559 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ http://203.172.131.101/pr/cr2/bunjukru040159/  22 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1227 อ.ก.ค.ศ.เขต 2 เห็นชอบอนุมัติย้ายครูสายงานการสอน 10 ราย และอัตราว่าง 30 อัตรา 12 วิชาเอก https://www.facebook.com/area2post/  22 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก พลศึกษา โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
 
[ไฟล์แนบ]
22 / 12 / 2558 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1225 ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2558 บ้านห้วยม่วง
1222 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2558 บ้านดอยช้าง
1217 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2558 บ้านจำคาวตอง
1215 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 12 / 2558 บ้านห้วยหินลาดใน
1214 ด้วยพ่อครูสันต์ สุภามณี อายุ 92 ปี ได้เสียชีวิต(บิดาคุณครูอรพิน ค้าสม) อดีตครูใหญ่ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ตั้งศพอยู่ตรงข้ามทางเข้าสถานีวิทยุทหารอากาศ 015 เชียงราย(เลยวัดป่ากล้วย) เข้าซอย 200 เมตร ประชุมเพลิง วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.58 ณ สุสานป่ากล้วย อ.เมืองเชียงราย   19 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1213 โรงเรียนบ้านดอยช้างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ดังไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 12 / 2558 บ้านดอยช้าง
1211 คุรุสภา จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2558 นวภัทธ์
1209 สพฐ.จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัด “กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในระหว่างวันที่ 17 – 30 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียนให้ขึ้น นำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความมั่นคง สันติสุข และมั่งคั่ง  
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2558 นวภัทธ์
1208 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 58 ถึง 21 ธันวาคม 58
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2558 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
1207 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขันหุ่นยนตร์ ส.ส.ท-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 -12 มิ.ย. 59 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนตร์ โรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tpa.or.th/robot 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2558 นวภัทธ์
1206 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2558 บ้านห้วยหินลาดใน
1205 ด้วยคุณพ่อติ๊บ วงศ์เรียน อายุ 92 ปี ได้เสียชีวิต เป็นคุณพ่อของนายวันชัย วงศ์เรียน ผอ.ร.ร.บ้านแม่พริก อ.แม่สรวย ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดปางหมอปวง ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จะทำพิธีฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.2558 ณ สุสานบ้านปางหมอปวง ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   14 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1204 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
13 / 12 / 2558 บ้านแม่ตาแมว
1203 ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2558 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2558 บ้านจำคาวตอง
1201 โรงเรียนบ้านดอยช้างขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง อัตราเงินเดือน 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2558 และสอบคัดเลือกวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตามเอกสารไฟล์แนบ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 12 / 2558 บ้านดอยช้าง
1198 ดาวน์โหลดเพลง 88 พรรษา พ่อของแผ่นดิน http://203.172.131.101/pr/cr2/88year.mp3 ดาวน์โหลดเพลงปั่นจักรยาน Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ http://203.172.131.101/pr/cr2/bikefordad111258.mp3  10 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1197 วารสารโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ฉบับที่ 11 
[ไฟล์แนบ]
10 / 12 / 2558 บ้านแม่ผักแหละ
1195 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 12 / 2558 บ้านแม่ตาแมว
1194 จังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนเข่าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ จำนวน 9,353 ราย โดยให้ผู้ลงทะเบียนมาขอรับเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2558 นี้ เวลา 10.00 น. โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย หรือประสงค์จะขอรับเป็นกลุ่มให้กรอกรายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และขนาดของเสื้อ ตามแบบฟอร 
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1192 สพฐ.โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศกษา ได้เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก ใน พ.ศ. 2558 รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2558 นวภัทธ์
1191 สทศ.ได้กำหนดการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และม.3 ในวันที่ 27-28 กพ. 59 และ ม.6 ในวันที่ 6-7 ก.พ.59 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการสอบ ในการนี้สทศ.จึงได้ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2558 นวภัทธ์
1190 วารสาร โรงเรียบ้านแม่ปูนหลวง 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2558 บ้านแม่ปูนหลวง
1188 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานราชการทั่วไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 093-2526191 
[ไฟล์แนบ]
01 / 12 / 2558 บ้านแม่ตาแมว
1187 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต 2 ครั้งที่ 12/2558 พิจารณาอนุมัติย้าย 6 ผู้บริหารสถานศึกษา และย้าย 6 ครูสายงานการสอน http://172.16.0.2/th/view.php?AlbumID=505  01 / 12 / 2558 วรวุฒิ
1185 วันจันทร์ที่ 30 พ.ย.58 ทีมงาน "คนหลังเลนส์" จะนำภาพถ่ายเต็มยศมาส่งให้ที่เขต 2 กรุณาเตรียมค่าใช้จ่ายตามที่สั่งจองภาพไว้ด้วย...  29 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1184 ผลจากการปิดกล่องบัตรการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เมือเวลา 15.00 น. เขตสรรหาที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้มีสิทธิืลงคะแนน 206 คน มาใช้สิทธิื 149 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ 73 คน กรรมการนำกล่องบัตร ไปรวมและนับคะแนนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในช่วงหัวค่ำคืนนี้...  27 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1182 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาบารมี สร้างพระประธาน และศาลาปฏิบัติธรรม วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.2558 เวลา 10.39 น. ณ วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย http://203.172.131.101/pr/cr2/papa41258.JPG  27 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1181 สหภาพสากลไปรษณีย์ เชิญชวนเยาวชนอายุเกิน 15 ปี เข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ “เขียนจดหมายถึงตัวคุณตอนอายุ 45 ปี” เพื่อพัฒนาทักษาะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชน โดยกำหนดรับผลงานภายในวันที่ 30 เม.ษ. 59 ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังสถานบันภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 24 กพ. 59 
[ไฟล์แนบ]
26 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1180 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22- 24 มกราคม 2559 ณ ค่ายฝึกอบรมชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จัดอบรมแบบไม่พักค้างคืน รับสมัคร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ม.ค.2559 โดยยื่นใบสมัครที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชร.2 โทร 081-8847790 พิมพ์รดา ธิป้ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 11 / 2558 พิมพ์รดา
1176 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง  
[ไฟล์แนบ]
26 / 11 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1175 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
26 / 11 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1170 ด้วยคุณแม่สม อินต๊ะรัตน์ อายุ 73 ปี ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (แม่ยายของคุณเอกณัฏฐ์ เมืองมูล) ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 10 บ้านป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน และจะทำพิธีฌาปนกิจศพวันจันทร์ที่ 23 พ.ย.2558 นี้ เวลา 13.00 น. ณ สุสานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  21 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1165 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (ประเทศไทย) จัดสัมมนาวิชาการ “ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพ เพื่อสร้างความตะหนักในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ จึงเชิญชวนให้ผู้บริหา 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1164 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาได้จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ให้อ่านเขียนภาษาไทยคล่องทุกคน ด้วยนวัตกรรมกรสอบอ่านภาษาไทยคล่องสุดชาดา (ครูสมชาย) กำหนดการเปิดโครงการในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.ชร .2ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมร่วมชม และสังเกตการณ์ฯ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1163 สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหา ครู จำนวน 6 คน และนักเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในเดือน เม.ษ-พ.ค 59 โรงเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน และครุ จำนวน 1 คน พร้อมยื่นใบไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโทรสาร และส่งไปรษณีย์ (ด่วนพิเศษ) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2558 สอบถามโทร 02-2 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1160 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (เรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม ประจำปี 2558/2559 ให้กับปะเทศสมาชิกซีมีโอ ในระหว่างวันที่ 4 – 29 เมษายน 2559 โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ในการนี้จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่าประเทศไป-กลับ ในลักษระสำรองจ่าย ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง สถาบัน 
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1158 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร 082-6137692,083-3196631 
[ไฟล์แนบ]
10 / 11 / 2558 บ้านห้วยหมอเฒ่า
1157 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธาร ร่วมกับ สพม.36 รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก โดยการคัดเลือกรอบที่1 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รายละเอียดดัง 
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2558 นวภัทธ์
1156 ประกาศ 44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบวันที่ 28-29 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/pkv1691158/  09 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1155 ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูจ้างสอนอนุบาล 
[ไฟล์แนบ]
06 / 11 / 2558 ชุมชนบ้านสันจำปา
1154 สพป.เชียงราย เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชกร เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 5 วิชาเอก 13 อัตรา รายงานตัววันที่ 16 พ.ย.2558 นี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/bunju161158 
[ไฟล์แนบ]
05 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1153 ตามที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ส่งผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 7 ราย เสนอต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือก บัดนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศที 
[ไฟล์แนบ]
04 / 11 / 2558 พิมพ์รดา
1151 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 จำนวน 28 ราย http://203.172.131.101/pr/cr2/yai31158/  03 / 11 / 2558 วรวุฒิ
1150 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการพิจารณาย้ายตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
[ไฟล์แนบ]
03 / 11 / 2558 สุพัตรา
1149 วันที่ 2-10 พ.ย.58 ลงทะเบียนผู้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike For Dad ภายในจังหวัด เส้นทาง 29.9 กม. และเส้นทาง 9.9 กม. เพื่อปั่นวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.58 เวลา 15.00 น. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ http://dadregister.moi.go.th/dadregister/index.php   30 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1146 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับม.เหมียนหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนไทยและนักศึกษาจีนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนในจังหวัดเชียงราย จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบตอบรับไปที่ E-mail ning_ 
[ไฟล์แนบ]
29 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1143 สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.- 18 ธ.ค. 2558 6 หลักสูตร รายละเอียดติดต่อสอบถาม สถาบันการศึกษาทางไกลหรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของสถาบัน http://www.dei.ac.th หรือเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. http:  28 / 10 / 2558 วิรุฬห์สิริ
1142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง(๓๐.๒๒.๒๓.๐๗ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2558 ดอยเวียงผาพิทยา
1141 ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2558 เวียงผาวิทยา
1140 ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สรุปจากประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 
[ไฟล์แนบ]
22 / 10 / 2558 นายบัณฑิต
1139 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่ 2-8 พ.ย.2558 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-5372-9110 ต่อ 18 หรือ 08-6420-7015 http://203.172.131.101/pr/cr2/sobkru 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1137 สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดให้ผู้ที่สอบครูผู้ช่วยไม่ผ่าน บันทึกขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตามแบบบันทึกนี้ http://203.172.131.101/pr/cr2/formkanan 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1136 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ขอให้นำแฟ้มสะสมผลงาน หรือแฟ้มรายงานผลปฏิบัติงานมาในวันสอบคัดเลือกด้วย 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2558 เวียงผาวิทยา
1135 ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยให้ก้าวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชมคมอาเซียน โดยระบบนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาจากทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ที่ช่วยส่งเสริมให้เก่งภาษาและยังฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งยังตอบโจทย์และทำให้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงมายังสพ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1132 ด้วยคุณพ่อคำมา เขื่อนข่าย อายุ 76 ปี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2558 ที่ผ่านมา เป็นบิดาของนายบุญชัย เขื่อนข่าย รองผอ.ร.ร.เวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านดงหนองจอก เลขที่ 67 หมู่ 9 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน จะทำการฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.2558 นี้ ณ สุสานบ้านดงหนองจอก ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  20 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1130 ด้วยนายสุทัศน์ ข่ายแก้ว อายุ 59 ปี ครูร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด อ.พาน ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดทุ่งป่าแดด บ้านทุ่งป่าแดด หมู่ที่ 4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน จะทำการฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 20 ต.ค.2558 นี้ เวลา 13.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดทุ่งป่าแดด อ.พาน  17 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1129 ด้วยนางละเอียด ชัยสมบัติ อายุ 57 ปี ครูร.ร.บ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 409 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จะทำการฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.2558 นี้ เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านป่าก่อพัฒนา อ.แม่ลาว  16 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1127 โรงเรียนเวียงผาวิทยา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) วิชาเอกคณิตศาสตร์
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.093-3035102 หรือ 080-1321974 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2558 เวียงผาวิทยา
1125 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ขอแจ้งยกเลิกประกาศดังกล่าว 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2558 บ้านห้วยมะแกง
1124 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในการพัฒนาเด็ก นักเรียน และเยาวชน ทั้งด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป ผู้สนในสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสมาคมฯ โทร 02-295-0861 -5 หรือทางเวปไซด์ ที่ http://www.crossword.com 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1123 สพป.อำนาจเจริญ จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้เรียนและถอดบทเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ผู้สนเข้าใจเข้าร่วมโครงดังกล่าวสามารถสอบขอทราบรายละเอียดในการจัดงานได้ทางโทรศัพท์ หมายเลย 087-869-5826 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1122 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ผูู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 053-160065 หรือ email : huaymakaeng@gmail.com>  
[ไฟล์แนบ]
12 / 10 / 2558 บ้านห้วยมะแกง
1120 สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย จัดงานส่งเสริมศิงปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558ณ ลานอีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการจัดการศึกษาจ้านงานอาชีพของนักเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ  
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1117 สคริปประกาศสำหรับโฆษกสนามสอบ http://203.172.131.101/pr/cr2/scrip101112/  09 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1116 ข้อมูลที่พักใกล้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพาน http://203.172.131.101/pr/cr2/stayap/  09 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1115 ประกาศ 7 รายชื่อแต่งตั้งกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 เรียนเชิญประชุมวันพุธที่ 7 ต.ค.58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์(ชั้น 2 ) สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/kpt061058/  06 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1111 บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จัดทำโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partner in Learning Thailand Forum 2016 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2016" เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้เป็นส่วนหหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ครูท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนพร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ [ไฟล์แนบ] 06 / 10 / 2558 นวภัทธ์
1107 ดูแผนผังสนามสอบ ห้องสอบ ครูผู้ช่วย วันที่ 10-12 ต.ค.58 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ-พานพิเศษพิทยา-ศิริมาตย์เทวี-พานพสกสวัสดิ์-วัฒนศึกษา-อนุบาลพาน http://203.172.131.101/pr/cr2/pk250958/  04 / 10 / 2558 วรวุฒิ
1103 โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์  
[ไฟล์แนบ]
29 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 10-12 ต.ค.58 ณ พื้นที่อำเภอพาน http://203.172.131.101/pr/cr2/pk250958  25 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1101 โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1100 การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2558 พิมพ์รดา
1094 ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ จะจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ The Green Planet Robot Challenge 2015 ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าสุพรีมฯ กรุงเทพฯ โรงเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://supremerobotics2015.thailandrobotics.com 
[ไฟล์แนบ]
23 / 09 / 2558 นวภัทธ์
1092 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1091 โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลสอบพนักงานราชการ  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1090 ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 12 กลุ่มวิชาเอก วันที่ 14-20 ก.ย.58 นี้ สายด่วน โทร. 08-6420-7015 ดูรายละเอียด http://203.172.131.101/pr/cr2/sobkru142058   17 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1089 รายงานจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ประจำวัน http://203.172.131.101/pr/cr2/sobkrustat58  17 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1088 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดฝึกอบรมวันที่ 20-26 ต.ค.58 ณ ค่ายดอนมูล อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2558 พิมพ์รดา
1087 เชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ วันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.บ้านป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย http://north65.sillapa.net/sp-cri2/ 16 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1085 เรียนเชิญ 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ส่งที่คุณสุรินทร์ โทร.08-1941-0757 ภายในวันที่ 16 ก.ย.58 นี้ http://203.172.131.101/pr/cr2/pai150958/  15 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1084 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
[ไฟล์แนบ]
14 / 09 / 2558 พิมพ์รดา
1083 แผนที่ http://203.172.131.101/pr/cr2/sobkrumap58.jpg ผู้สมัครสอบประจำวัน http://203.172.131.101/pr/cr2/sobkrustat58 ประกาศ 13 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1079 โรงเรียนบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1064 โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 สอบถามเพิ่มเติม โทร.091-8562804 
[ไฟล์แนบ]
07 / 09 / 2558 บ้านปางอ้อย
1061 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคเหนือ ปี2555 และ ปี 2556 ในวันจันทร์ที่14 ก.ย. 58 เวลา 07.00-18.00 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนที่มีรายชื่อ(ดังแนบ)เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว และแจ้งรายชื่อผู้-อรับเกียรติบัตรได้ทาง G-mail กลุ่มนิเทศ ภายในวันที่  
[ไฟล์แนบ]
03 / 09 / 2558 นวภัทธ์
1060 สพป.ชร.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้กับโรงเรียนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 19-20 ก.ย. 58 ณ โรงแรมลักษณ์วรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
03 / 09 / 2558 นวภัทธ์
1059 ขอความอนุเคราะห์ 47 โรงเรียน ส่งธงประจำโรงเรียน ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 15 ก.ย.58 นี้ http://203.172.131.101/pr/cr2/thong300958/  02 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1058 พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา http://www.moe.go.th/websm/2015/aug/286.html  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1057 อาจารย์มหา'ลัยตั้งเพจต้านใช้ทีคิวเอฟ http://www.dailynews.co.th/education/345031  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1056 "กำจร"ย้ำ กศน.ยึดหลัก4เอสในการดำเนินงาน http://www.dailynews.co.th/education/345045  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1055 ศธ.เร่งเดินหน้าสร้างสำนึกความเป็นชาติไทย http://www.dailynews.co.th/education/345046  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1054 กกอ.สั่งปิด3 ศูนย์นอกที่ตั้งไร้คุณภาพ http://www.dailynews.co.th/education/345082  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1053 "สุรเชษฐ์" ออกมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา http://www.dailynews.co.th/education/345072  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1052 "ดาว์พงษ์"สั่งสพฐ.คิดเมนูกิจกรรมเพิ่มความรู้ http://www.dailynews.co.th/education/345116  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1051 "ดาว์พงษ์" รื้อเกณฑ์ประเมินพีเอ...http://www.dailynews.co.th/education/345182  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1050 มาตรการขจัดความเหลือมล้ำทางการศึกษา http://www.dailynews.co.th/education/345072  01 / 09 / 2558 วรวุฒิ
1048 มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์มอบรางวัลให้กับครูผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มพูนความสนใจของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรับสมัครได้ที่ 27 / 08 / 2558 นวภัทธ์
1046 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ดำเนินการขนย้ายวัสดุ พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานฯ เอกสาร หนังสือราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 ก.ย.58 นี้ เวลา 08.30-16.00 น. ณ สพป.เชียงราย เขต 2 http://203.172.131.101/pr/cr2/12130958.JPG  25 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1045 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2558 กำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ตุลาคม 2558 รับสมัครจำนวน 400 คน รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.roying.go.th หน้า หน้า page ราชบัณฑิตยสภา  25 / 08 / 2558 นวภัทธ์
1044 สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  25 / 08 / 2558 นวภัทธ์
1036 ครูประถมพบเพื่อนครู ฉบับที่ 3 http://203.172.131.101/pr/cr2/prathom3/ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1033 แนวทางการเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ http://203.172.131.101/pr/cr2/naew0858/  20 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1032 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้ยประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 รายละเอียดติดตามได้ที่ http://genius.ipst.ac.th 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2558 นวภัทธ์
1030 ประกาศ 54 รายชื่อ ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ http://203.172.131.101/pr/cr2/pb240858/ วันจันทร์ที่ 24 ส.ค.58 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย  19 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1028 แจ้งร.ร.ที่จะเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันจันทร์ที่ 24 ส.ค.58 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.บ้านดู่ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 ส.ค.58 โทร. 08-8251-5992 
[ไฟล์แนบ]
19 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1026 แม่หลวงอูป ตันแก้ว อายุ 83 ปี ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 ที่ผ่านมา เป็นคุณยายของ น.ส.นุชจรี ผลระลึก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 2 จะทำพิธีฌาปนกิจศพวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านท่าหล่ม ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย http://203.172.131  14 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1023 แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2551 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ส.ค.2558 นี้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 08-6420-7015 http://203.172.131.101/pr/cr2/kraj130858/  13 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1021 ด้วย...คุณแม่น้อย แสนบุญยืน อายุ 91 ปี ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เป็นคุณแม่ของครูศรีวรรณ โพธิษา ครูร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา อ.แม่ลาว ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 9 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน จะทำพิธีฌาปนกิจศพวันที่ 16 ส.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ สุสานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   12 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1018 วารสารโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2558 บ้านแม่ปูนหลวง
1017 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล  
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2558 สุพัตรา
1016 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ อพชว. ประจำปี 2558 "ณ อพชว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11-23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนใดสนใจเข้าขมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถจองกรเข้าชมล่วงหน้า โดยกรอกแบบฟอร์มการจองเข้าชมฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งมาที่ 02-577-9911 หรือ nsm_mkt@nsm.co.th 
[ไฟล์แนบ]
10 / 08 / 2558 นวภัทธ์
1015 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้นสังกัดขึ้นทะเบียน สำหรับการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในขั้นตอนที่ 6 
[ไฟล์แนบ]
10 / 08 / 2558 นายบัณฑิต
1009 ส่งเครื่องมือติตตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อศึกษาและเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
06 / 08 / 2558 นายบัณฑิต
1008 ประกาศ....โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา  
[ไฟล์แนบ]
05 / 08 / 2558 ชุมชนบ้านสันจำปา
1007 ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2558 http://prcri2.wix.com/carlendar  05 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1006 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ http://203.172.131.101/pr/cr2/money0158/  05 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1005 เรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ กพท.เขต 2 วันพุธที่ 5 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 http://prcri2.wix.com/kpt40858  04 / 08 / 2558 วรวุฒิ
1002 ขอเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประชุมชี้แจงการดำเนินงาน รายละเอียดตามแนบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2558 นายบัณฑิต
1001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2558 จึงแจ้ง โรงเรียนเตรียมพร้อมรับการติดตาม 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2558 นายบัณฑิต
1000 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต 2 พิจารณาเห็นชอบรับย้ายต่างเขตฯ และย้ายครูสายงานสอน 11 ราย http://prcri2.wix.com/yay290758  31 / 07 / 2558 วรวุฒิ
998 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และซูโดกุ จัดแข่งขันให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา (ตามระเอียดดังแนบ) ท้งนี้ สพฐ.เห็นว่าจะส่งโดยตรงในการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนและเยาวชน ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป เห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://th 
[ไฟล์แนบ]
28 / 07 / 2558 นวภัทธ์
996 ประกาศรายช่ื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางหลวง 
[ไฟล์แนบ]
27 / 07 / 2558 บ้านปางหลวง
995 สโมสรไลออนส์เชียงรายจัดการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดสอบพร้อมกันในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยในส่วนจัวหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยา ผู้สนในสามารถส่งใบสมัคร มาที่ไลออน พวงผกา วัชรประภาพงศ์ โทร 081-671-3662 และคุณพรจิต ฤทธิ์เมฆ โทร 081-603-3574  
[ไฟล์แนบ]
27 / 07 / 2558 นวภัทธ์
994 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต 2 ย้าย 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ครูสายการสอน http://prcri2.wix.com/yay230758  26 / 07 / 2558 วรวุฒิ
992 สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมสึกาษ จัดโครงการแข่งขันความสามรถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ครั้งที่6 ในวันที่ 10 มกราคม 2559 จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเวทีแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน ครูผู้สอนและสถานศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและโครงการได้ที่ http://apt4kru.org/math 
[ไฟล์แนบ]
23 / 07 / 2558 นวภัทธ์
991 เชิญครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลฯ ทุกท่าน ประชุมทางไกล เวลา 09.00 น. http://cri2.obec.go.th/th/view.php?AlbumID=419   23 / 07 / 2558 วรวุฒิ
986 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางหลวง 
[ไฟล์แนบ]
21 / 07 / 2558 บ้านปางหลวง
985 คณะ รปศ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที 2-3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 07 / 2558 นวภัทธ์
984 ประชาสัมพันธ์สารโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
[ไฟล์แนบ]
21 / 07 / 2558 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
982 โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ)จัดสัมนาคูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "Communicative Language Teaching in Thailand : Trans formative & Assessment" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านพัมฯาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชมคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลคม 2558 ณ เอยูเอ ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2558 นวภัทธ์
981 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิรมฉัตร จัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-21 ส.ค. 58 ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://str.ac.th 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2558 นวภัทธ์
980 รับสมัครสรรหาฯ (กพท.) วันที่ 17-23 ก.ค.2558(วันทำการ) ณ กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ โทร. 08-1952-6050 http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=756688.msg8526692#msg8526692 
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2558 วรวุฒิ
979 สำนักงานลูกเสือเขตพ้้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 แจ้งแนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ขอตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2558  
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2558 พิมพ์รดา
978 เชิญร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สพท.จัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ร.ร.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง http://obectv.tv/play_live.php?view=MHlpIrHhRWozNlGIbiCxCKim91fR0HC0ab%2FOIpy9vxY%3  17 / 07 / 2558 วรวุฒิ
976 ประขุมเตรียมรับคณะติดตาม http://youtu.be/SRacrFJSzcs  16 / 07 / 2558 วรวุฒิ
971 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
13 / 07 / 2558 บ้านโป่ง
969 แม่อุ้ยน้อย ทะน้อย อายุ 82 ปี ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เป็นมารดาของ ผอ.ศุภชัย ทะน้อย ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้าน***่สูง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย กำหนดฌาปณกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2558 นี้ ณ สุสานบ้าน***่สง  12 / 07 / 2558 วรวุฒิ
968 ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2558 โป่งแพร่วิทยา
966 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2558 โป่งแพร่วิทยา
965 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอป่าแดด  
[ไฟล์แนบ]
08 / 07 / 2558 บ้านโป่ง
964 ประชาสัมพันธ์ แม่ต๋ำสาร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
[ไฟล์แนบ]
08 / 07 / 2558 บ้านแม่ต๋ำ
963 ประกาศผลสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชร.2 http://203.172.131.101/pr/cr2/prakadnites070758/ 
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2558 วรวุฒิ
962 ประชาสัมพันธ์ สารห้วยไคร้เดือนกรกฎาคม 2558
http://www.hauykrai.com/pakad/5806.pdf 
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2558 บ้านห้วยไคร้
961 สพฐ.จะจัดอบรมการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีและพาทีสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ในขั้นเรียน ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ 2.การพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน 3.อบรมการพัฒนากิจกรรมพาทีสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน รุ่นที่ 1 4.อบรมการพัฒนากิจกรรมพาทีสร้างสรรค์สูาการจัดการเรียนรู้ รุ  06 / 07 / 2558 นวภัทธ์
960 วารสารโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2558 บ้านแม่ผักแหละ
959 ประกาศผลการคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสัน 
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2558 บ้านสัน
957 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน(อบรมภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) หลักสูตร 1 ภาษาอังกฤษ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน วันที่ 8-10 ก.ค.58 หลักสูตร 2 ภาษาจีน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน วันที่ 14-16 ก.ค.58 ณ โรงแรมลักษวรรณ์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย แจ้งที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 ก่อนวันที่ 3 ก.ค.58 นี้ (อบรมได้หลักสูตรละ 1 คน)  03 / 07 / 2558 วรวุฒิ
955 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
03 / 07 / 2558 บ้านดอยช้าง
954 โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2558 บ้านดอยช้าง
951 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2558 บ้านดอนสลี
950 โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี