สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด


  บ้านห้วยมะซาง
  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วัยใส ห่างไกลยาเสพติด" เมื่อ : 2019-08-19 11:26:03
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อ : 2019-08-17 16:48:27
  บ้านร้องบง
  ัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ เมื่อ : 2019-08-17 16:07:29
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อ : 2019-08-17 14:53:17
  บ้านร่องคตสันปูเลย
  ข่าว ทดสอบ เมื่อ : 2019-08-17 13:24:28

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.