สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
กิจกรรมเขตพื้นที่


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  สพป.เชียงราย เขต 2
  เมื่อ : 2019-09-18 10:27:17
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2019-09-18 10:10:49
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เมื่อ : 2019-09-18 10:07:01
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
  เมื่อ : 2019-09-17 11:39:27
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  กลุ่มนิเทศฯ
  เมื่อ : 2019-09-17 11:22:53

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.