สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
ชื่อองค์กร
Name
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ChiangRai Primary Educational Service Area Office 2
ที่อยู่
Address
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
Dongmada Maelao ChiangRai 57250
เบอร์โทรศัพท์
Telphone Number
053-739133
เบอร์แฟกซ์
FAX Number
053-739138 053-739139 053-739168 และ 053-739169
จัดหมายอิเล็คทรอนิกส์
E-Mail
-
WebSite http://www.cri2.go.th , http://www.cri2.obec.go.th
 
 
ที่
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงาน
ภายใน
สายตรง
WebSite
1
ฝ่ายบริหาร       http://www.cri2.go.th
2
กลุ่มอำนวยการ       http://dir.cri2.go.th
3
กลุ่มนโยบายและแผน       http://plan.cri2.go.th
4
กลุ่มส่งสเริมการจัดการศึกษา       http://promote.cri2.go.th
5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน       http://private.cri2.go.th
6
กลุ่มบริหารงานบุคคล       http://personel.cri2.go.th
7
กลุ่มบริหารงาการเงินและสินทรัพย์       http://finance.cri2.go.th
8
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       http://supervision.cri2.go.th
9
หน่วยตรวจสองภายใน       http://audit.cri2.go.th
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]       http://itec.cri2.go.th

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.