สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
           เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 
คำนิยามวิสัยทัศน์

    1) ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างขององค์กรมีการกำกับติดตาม และประเมินผล โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2) ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม

3) มาตรฐานระดับสากลหมายถึงผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาคิดคำนวณ และการใช้เหตุผลมุ่งการเรียนสู่อาชีพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

 

      1) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
      2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากลโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
      3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
      4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
      5) ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม     
     
 
ค่านิยม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้กำหนดไว้ว่า
"ยิ้มรับ ทักทาย ใส่ใจ ให้บริการ"
 
      1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
      2) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาในการสื่อสาร ทักษะการประกอบอาชีพสามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
      3) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
      4) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
      5) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    6) มีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วม
 
 

 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม และเสมอภาคในการพัฒนาตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม

สรุปนโยบายสำคัญ สพป.เชียงราย เขต 2  (CHIANGRAI  2 555  ME  SMART MODEL)

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่         

untitled


1)      ME                สำนักงานเป็นปัจจุบันทันสมัย
2)      SMART          ผู้บริหารกว้างไกลวิสัยทัศน์
3)      SMART          ศึกษานิเทศก์มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
4)      SMART          เจ้าหน้าที่ ขวนขวาย เต็มใจทำงานสนับสนุน

ME                         หมายถึง                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
Modern                : สำนักงานทันสมัย ใช้เทคโนโลยีคุ้มค่า สารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบัน
Environment     : อาคารสถานที่และบรรยากาศเอื้อต่อการทำงานและบริการ

SMART  : ของ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่  ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกอบด้วย
                                Service mind      : จิตบริการ
                                Mastery                : ทำงานอย่างมืออาชีพ      
                                Achievement      : ทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
Research              : ใช้งานวิจัยพัฒนางาน
Teamwork          : ทำงานเป็นทีม

ระดับโรงเรียน                     
1)   ME                      โรงเรียนเป็นปัจจุบันทันสมัย
2)   SMART  ผู้บริหารก้าวไกลวิชาการ
3)   SMART  ครูเชี่ยวชาญเรื่องการสอน
4)   SMART  นักเรียนมีคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ไม่หย่อนกว่าเป้าหมาย

ME                         หมายถึง                โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Modern                : โรงเรียนเป็นปัจจุบันทันสมัย
Environment     : อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และทำงาน

 

SMART  : ผู้บริหารก้าวไกลด้านวิชาการ ประกอบด้วย
                                Supervision        : การนิเทศภายใน
                                Management      : การจัดการ
                                Academic            : วิชาการ
Research              : งานวิจัย
Technology         : เทคโนโลยี

SMART  : ครูเชี่ยวชาญเรื่องการสอน ประกอบด้วย
                                Skills                     : มีทักษะการสอนและเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน
                                Mind                     : มีจิตวิญญาณความเป็นครู
                                Assessment          : การวัดและประเมินผล
Research              : วิจัยในชั้นเรียน
Technology         : การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

SMART  : นักเรียนมีคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ไม่หย่อนกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย
                                Skills                     : มีทักษะ
                                Moral                    : มีคุณธรรมจริยธรรม
                                Achievement      : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Reading Writing & Thinking      : การอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์
Technology          : เทคโนโลยี

 

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.