สพป.ชร.2
สพป.ชร.2

   
  www.cme2.go.th
5 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เตรียมจัดแสดงผลงาน Symposium ทุกระดับ 2-13 ก.ย. , 19-20 ก.ย.2562 นี้
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ข่าว เมื่อ : 2019-08-19 12:22:13
5 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เตรียมจัดแสดงผลงาน Symposium ทุกระดับ 2-13 ก.ย. , 19-20 ก.ย.2562 นี้ - นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ งานเ ...
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นายวรพงษ์ สันติวงค์
นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา
แบบประเมินควมพึงพอใจ
 
          ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
:: ดูทั้งหมด >>
 
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
2746 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศุึกษา 2562 
[ไฟล์แนบ]
19 / 08 / 2562 นางสาวธัญยธรณ์ กิตติพจพัฒน์
2745 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562  
[ไฟล์แนบ]
19 / 08 / 2562 ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
2744 ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
2743 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคณูแบบครบวงจรปี 2562 รอบพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2742 ประชาสัมพันะ์การเข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2741 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 
[ไฟล์แนบ]
14 / 08 / 2562 น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
2740 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬงลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และช้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2562 นางสาวธัญยธรณ์ กิตติพจพัฒน์
2739 รายงานงบทดลองและงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2562 นางจิระพร มงคลคลี
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
306 ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2562 
[ประกาศ]
15 / 08 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
305 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 
[ประกาศ]
31 / 07 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
304 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี 2562 
[ประกาศ]
31 / 07 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
303 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
[ประกาศ]
23 / 07 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
302 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
[ประกาศ]
21 / 06 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
301 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
[ประกาศ]
21 / 06 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
300 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
11 / 06 / 2562 นางสุกัญญา ปวงมาทา
298 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ประกาศ]
04 / 06 / 2562 นางภาพร มูลไชย
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
196 เอกสารเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาซ์้อฯ ประกาศที่ 006/2562 รายละเอียดบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 81 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> 20 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
195 ประกาศประกวดราคาซื้อ (e-bidding) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 20 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
194 ประกาศประวกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการครุภัณฑ์ DLIT 18 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
193 ขอบข่ายงาน คุณลักษระเฉพาะและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 18 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
188 ขอบข่ายงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLIT 06 / 06 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
187 แผนการจัดซื้อ ครุภัณพ์โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านเคคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 06 / 06 / 2562 นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
186 ประกาศแผนการจัดซื้่อ โครงการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 06 / 06 / 2562 นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน
182 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ 1 Activeborad พร้อมโปรเจคเคอร์แบบ ShortThrow ประกอบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ 5 ประเภท ประกาศที่ 003/2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 08 / 01 / 2562 น.ส.พวงเพ็ชร ใจศรี
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
684 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
09 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
683 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 
09 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
682 โรงเรียนบ้านสันสลี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนอัตรา จำนวน ๑ อัตรา สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ สาขาปฐมวัย,สาขาภาษาอังกฤษ,สาขาภาษาไทย,สาขาประถมศึกษา 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 08 / 2562 บ้านสันสลี นายสราวุธ พรมเทพ
681 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
680 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
679 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 08 / 2562 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา นายบุญธรรม บุญมา
678 โรงเรียนทานตะวันวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกอื่นๆที่สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 07 / 2562 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) -
677 ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านห้วยส้านพลับพลา 
[ไฟล์ประกาศ]
10 / 07 / 2562 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
40 พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 07 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
39 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
38 คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
37 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่รงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ <br> Integrity and Transparency Assessment 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
36 คู่มือการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
07 / 05 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
30 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2551 
[ไฟล์แนบ]
17 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
29 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2562 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
198 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างก่อสร้างเสริมกำลังอาคารเรียนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านสัน ด้วยวิธรประกวดราคา e-bidding 15 / 08 / 2562 บ้านสัน ว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บ
197 ประกาศโรงเรียนบ้านสัน เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมกำลังอาคารเรียนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 / 08 / 2562 บ้านสัน ว่าที่ร้อยตรีมงคล กันติ๊บ
195 ประกาศร่างขอบเขตของงาน( TOR) ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านป่าบง 15 / 08 / 2562 บ้านป่าบง นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 / 08 / 2562 บ้านม่วงคำ นายศักดิ์ชัย กาวี
192 ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
191 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
190 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 / 08 / 2562 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
189 ประกาศร่างขอบเขตของงาน( TOR) การเสริมกำลังอาคารเรียน เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 07 / 08 / 2562 บ้านสักพัฒนา นายสุริยัน ยารวง
ดูทั้งหมด>>
 
สพป. ชร2
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร.2 ประจำปี 2560
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
** แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้ 19/08/2019
247
เมื่อวาน
147
เดือนนี้
4,201
เดือนที่แล้ว
7,675
ปีนี้
59,848
ปีที่แล้ว
100,527
 
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
สพป.เชียงราย เขต 2
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
   ผลงานทางวิชาการครูในสังกัด
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
โดย ::นายปฐมทัศน์ อวดห้าว เมื่อ ::  2/7/2562
เรื่อง :: รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สรวย  
โดย ::นางณภัทร จันทรา เมื่อ ::  31/5/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  
โดย ::นางปริศนา เหลี่ยมใส เมื่อ ::  15/5/2562
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย ::นางสาวนันทวรรณ์ สัญญะวงค์  เมื่อ ::  14/5/2562
เรื่อง :: เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง "แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" 
โดย ::นายวสันต์ แก้วสา เมื่อ ::  13/5/2562
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดย ::นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ เมื่อ ::  20/4/2562

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.