สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 
อำนาจหน้าที่
        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10.ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
        นอกจากมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยดาเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 14 เครือข่าย โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดูแล ประกอบด้วย
1.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พานอุดร
2.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป่าหุ่งสันติ
3.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พานบูรพา
4.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พานทักษิณ
5.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอป่าแดด
6.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สันสลีศรีเวียง
7.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี
8.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แม่ขะจานเจดีใหม่
9.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ลาว
10.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป่าแดด-แม่สรวย
11.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย
12.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลเจดีย์หลวง- ตำบลท่าก๊อ
13.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วาวี
14.ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้วยไคร้
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.