COVID-19 SPECIALIZED CENTER

หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรในสำนักงานเขตฯ

https://www.covidvisualizer.com/

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 2)

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 โดยการถ่ายทอดสด Video Conference วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

เปิด 16 ข้อกำหนดหลังพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งห้าม ให้ ควร เตือน ชี้ถ้าไม่ปฏิบัติอาจยกระดับ

 

 

 

  • ผังรายงานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

แบบรายงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

– กรณีข้าราชการ บุคลากร ที่มีญาติพี่น้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง พักอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกันกับข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน เดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดเขตปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม)

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงาน-สถานศึกษา

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน และสถานศึกษา มีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายอำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.2563 นี้ เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

นายจรัญ แจ้งมณี ประธานคณะทำงานศูนย์ฯ ประชุมอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทุกขั้นตอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

 

Covid

%d bloggers like this: