เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา ทั่วประเทศ

101701 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10400
เบอร์โทร : 02-410-2044 / 02-354-3884
101702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : สามเสนนอก อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10310
เบอร์โทร : 0 2930 4490-92
101703 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรีนายธีระวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ไทรม้า อำเภอ : เมืองนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11000
เบอร์โทร : 0-2149-3923-6
101704 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
นางงามพิศ ลวากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12000
เบอร์โทร : 025933530-31
101705 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางมัญ อำเภอ : เมืองสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี รหัส : 16000
เบอร์โทร : 0-3650-7454
101706 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24000
เบอร์โทร : 0-3851-7280, 0-3851-1362, 0-3851-1363, 0-3851-1387
101707 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านพระ อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25230
เบอร์โทร : 037210543-544
101708 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
นายธนวันธิ์  แพทย์ชีพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รก.)
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี รหัส : 70000
เบอร์โทร : 0-3232-1443, 0-3232-7443 0-32321-434
101709 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํัธยมศึกษา เขต 9ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : – อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72000
เบอร์โทร : 035535417
101710 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ว่าที่ ร.ต. นพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : คลองกระแชง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76000
เบอร์โทร : 032-401641
101711 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : มะขามเตี้ย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84000
เบอร์โทร : 077-203372-4
101712 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โพธิ๋เสด็จ อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80000
เบอร์โทร : 075-345050
101713 สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ทับเที่ยง อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง รหัส : 92000
เบอร์โทร : 075213752
101714 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ท้ายช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พังงา รหัส : 82000
เบอร์โทร : 076481529
101715 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บางนาค อำเภอ : เมือง จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96000
เบอร์โทร : 073511984
101716 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เขารูปช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : สงขลา รหัส : 90000
เบอร์โทร : 074206191-2 
101717 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
นายสุรชาติ มานิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดใหม่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039314402-3
101718 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : อ่างศิลา อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20000
เบอร์โทร : 038397501-5
101719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นาอาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย รหัส : 42000
เบอร์โทร : 042870409
101720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านจั่น อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41000
เบอร์โทร : 0-4212-3173
101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองกอมเกาะ อำเภอ : เมือง จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43000
เบอร์โทร : 0-4242-1074
101722 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครพนม รหัส : 48000
เบอร์โทร : 042-513973 , 088-5574980
101723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธาตุเชิงชุม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47000
เบอร์โทร : 042728118
101724 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัส : 46000
เบอร์โทร : 043810543
101725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านทุ่ม อำเภอ : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40000
เบอร์โทร : 0-4325-5368-9
101726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : แวงน่าง อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44000
เบอร์โทร : 043-777-987
101727 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ( ร้อยเอ็ด )
นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45000
เบอร์โทร : 043-515369
101728 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นายชูชาติ แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : หนองครก อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33000
เบอร์โทร : 045613372
101729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : กุดลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34000
เบอร์โทร : 045-422186
101730 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36000
เบอร์โทร : 044-056766,044-056768,044-056769
101731 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : โคกกรวด อำเภอ : เมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30280
เบอร์โทร : 0-4439-5223-6,0-4430-5227, 0-4430-5116,0-4430-5509,0-4430-5217,0-4430-5620
101732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31000
เบอร์โทร : 044612408
101733 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : นอกเมือง อำเภอ : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32000
เบอร์โทร : 0-4451-3629 ต่อ 101-112
101734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50300
เบอร์โทร : 053112974
101735 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ต้นธงชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52000
เบอร์โทร : 054-350790
101736 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57000
เบอร์โทร : 0-5360-1451
101737 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54000
เบอร์โทร : 054 – 511137
101738 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ธานี อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64000
เบอร์โทร : 055 612793-5
101739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
นายสุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ตำบลท่าทอง อำเภอ : อำเภอเมือง จังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก รหัส : 65000
เบอร์โทร : 0 5526 7235-6
101740 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านโตก อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67000
เบอร์โทร : 056029656
101741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : กำแพงเพชร รหัส : 62000
เบอร์โทร : 056-713763-4
101742 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วัดไทร อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60000
เบอร์โทร : 056220231
%d bloggers like this: