โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
57020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
9
103
8
2
57020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ คำน้อย
4
33
7
3
57020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
1
40
8
4
57020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
15
141
9
5
57020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สงวน มาลัย
7
37
9
6
57020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ธวัชชัย เต็มคำ
3
9
4
7
57020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกศ ปาณะการ
6
19
6
8
57020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองพูน ปัญจมา
13
189
11
9
57020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธาดา ยาวังเสน
13
153
11
10
57020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรวีร์ ด่านทอง
8
92
12
11
57020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
18
348
15
12
57020023
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
5
9
4
13
57020027
ประถมศึกษา
4
23
6
14
57020028
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
6
44
6
15
57020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
32
8
16
57020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ แก้วกันธะ
6
21
7
17
57020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย กาวี
11
87
8
18
57020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย อิ่มอก
21
188
12
19
57020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
71
8
20
57020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
3
43
8
21
57020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
12
161
8
22
57020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัย สันกว๊าน
44
796
28
23
57020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ตาคำ
19
313
15
24
57020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
32
9
25
57020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันต์ คำมะนาม
13
185
9
26
57020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ โพธิสิทธิ์
12
121
9
27
57020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเมต นันตาเครือ
12
121
11
28
57020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
21
177
12
29
57020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
78
9
30
57020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร คำตุ้ย
15
173
10
31
57020066
ประถมศึกษา
5
42
6
32
57020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา วงค์เวียน
10
72
9
33
57020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพจน์ อินทจักร์
17
141
12
34
57020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
11
82
8
35
57020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ไชยประเสริฐ
12
161
9
36
57020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
6
93
11
37
57020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชัน มานะกิจ
18
252
11
38
57020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต สุขสบาย
18
221
12
39
57020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
10
103
9
40
57020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ออมสิน
10
65
9
41
57020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
18
168
12
42
57020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ทะกัน
13
166
8
43
57020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันติทัต บุญศรี
18
155
11
44
57020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สุริยะ
18
259
12
45
57020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
86
8
46
57020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
6
74
8
47
57020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ สนมฉ่ำ
13
139
8
48
57020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร วรากุลพิชัย
19
171
13
49
57020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต อนุกูล
14
122
9
50
57020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัณห์ อินลี
9
72
6
51
57020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักริน เมืองใจหล้า
5
25
8
52
57020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำริ สุริยา
10
120
8
53
57020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
16
257
12
54
57020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
6
99
9
55
57020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
24
379
17
56
57020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
22
236
14
57
57020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
7
35
9
58
57020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
23
9
59
57020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท นันทชัย
37
743
28
60
57020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
15
144
8
61
57020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ปัญญา
16
207
10
62
57020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
29
401
17
63
57020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โทอรัญ
17
210
12
64
57020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ บุญงาม
15
150
8
65
57020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลมไกร พันแพง
12
159
8
66
57020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงคราม มังคะละ
15
486
22
67
57020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ศรีเงิน
10
101
9
68
57020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ตาสาย
6
27
7
69
57020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
6
24
8
70
57020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย วงศ์เรียน
13
126
8
71
57020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวง กองจักร
27
537
22
72
57020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริชนก แปงการิยา
4
44
8
73
57020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สุปิน
6
104
8
74
57020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
11
98
8
75
57020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
42
549
20
76
57020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นวลจีน
14
159
10
77
57020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
14
634
30
78
57020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา อุนันตา
10
101
8
79
57020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุทธิพงศ์
12
204
8
80
57020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ อุโคตร
7
80
8
81
57020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
76
8
82
57020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
7
108
8
83
57020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
20
319
16
84
57020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณาตยา มานะ
7
86
8
85
57020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัด จันทะสินธุ์
26
397
19
86
57020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา แซ่หาง
13
260
12
87
57020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
5
63
9
88
57020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
61
8
89
57020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา สมบุญ
21
236
11
90
57020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
6
68
8
91
57020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
32
565
25
92
57020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก กันหา
18
269
10
93
57020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ยอดกระโทก
13
143
11
94
57020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุญทา
13
126
9
95
57020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชร เตปินยะ
10
123
9
96
57020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรก หอมรส
20
550
28
97
57020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
4
62
9
98
57020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เมืองงาม
10
68
8
99
57020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
25
216
12
100
57020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
83
8
101
57020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิตพร คำเมือง
6
22
7
102
57020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร ใจคำ
6
84
8
103
57020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ เสาร์ปา
20
229
11
104
57020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ปรานอม จรเกตุ
21
316
14
105
57020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล เกิดมูล
22
174
13
106
57020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี กันทะ
11
265
14
107
57020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ งามดี
7
38
8
108
57020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
6
26
8
109
57020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา นิธิเจริญ
10
89
11
110
57020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กิติลือ
9
55
8
111
57020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวนาถ ประสาวะถา
10
116
8
112
57020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัฒนา กิติลือ
16
127
12
113
57020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
17
182
11
114
57020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ปาต๊ะ
10
126
8
115
57020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล
4
29
8
116
57020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
16
128
11
117
57020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยศรี
32
603
27
118
57020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมน ถาเตรียม
11
153
10
119
57020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล เกียรติเจริญ
11
128
9
120
57020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุกร แก้วนาค
20
417
17
121
57020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
25
274
16
122
57020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
15
128
11
123
57020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
11
91
9
124
57020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
7
93
8
125
57020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุพล นันทโภคิน
19
163
12
126
57020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อินมา
8
69
9
127
57020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมฤทธิ์
10
226
11
128
57020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรชฏ อิ่นคำ
14
153
11
129
57020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กาบสนิท
5
24
24
130
57020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ พรมเทพ
18
294
12
131
57020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จันทร์เขียว
16
135
11
132
57020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม บุญมา
16
129
12
133
57020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
47
8
134
57020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
14
112
9
135
57020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ปัญญาไชย
4
46
9
136
57020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
9
71
9
137
57020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
9
125
8
138
57020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
13
122
8
139
57020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
17
208
11
140
57020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ติ๊บมณี
5
37
7
141
57020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางถนอมศรี มหาชัย
4
0
0
142
57020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ ไชยยะ
11
83
11
143
57020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร หมื่นองค์
8
54
48
144
57020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไชยะ
8
105
8
145
57020214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จอมใจ
17
124
11
146
57020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
11
101
8
147
57020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
18
168
11
รวม
1,865
23,313
1,610
%d bloggers like this: