โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 57020001 เจริญเมืองวิทยา นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
2 57020002 บ้านเจริญเมือง นายประเสริฐ คำน้อย
3 57020003 บ้านป่าตึง
4 57020004 บ้านป่าบง นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
5 57020005 บ้านสิบสอง จ.ส.อ.สงวน มาลัย
6 57020006 บ้านจำคาวตอง
7 57020007 สันหนองควาย นายเกศ ปาณะการ
8 57020010 ร่องธารวิทยา นางทองพูน ปัญจมา
9 57020013 บ้านโป่งแดง นายชัย สันกว๊าน
10 57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นางวรวีร์ ด่านทอง
11 57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
12 57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
13 57020027 บ้านศาลา
14 57020028 บ้านปางเกาะทราย นายประสิทธิ์ จินะธรรม
15 57020029 ริมวัง ๑ นายอมรชัย ปงลังกา
16 57020030 ริมวัง ๒ นายมานิตย์ แก้วกันธะ
17 57020034 บ้านม่วงคำ นายศักดิ์ชัย กาวี
18 57020036 บ้านฝั่งตื้น นายสมัย อิ่มอก
19 57020038 บ้านหนองบัว นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
20 57020039 บ้านป่าส้าน ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
21 57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
22 57020043 พานพสกสวัสดิ์ นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
23 57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) นายสฤษดิ์ ตาคำ
24 57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
25 57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
26 57020053 แม่อ้อประชารัฐ นายสันต์ คำมะนาม
27 57020056 บ้านแม่อ้อนอก นายกิตติ โพธิสิทธิ์
28 57020058 เวียงห้าววิทยา นายประเมต นันตาเครือ
29 57020062 สันกลางวิทยา นายธวัท ธรรมสิทธิ์
30 57020063 บ้านถ้ำ
31 57020065 บ้านป่าต้าก นายวิเชียร คำตุ้ย
32 57020066 บ้านเหมืองง่า นายธาดา ยาวังเสน
33 57020068 บ้านสันติวัน นายไชยา วงค์เวียน
34 57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นายสมพจน์ อินทจักร์
35 57020074 บ้านสันต้นดู่ นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
36 57020075 บ้านกล้วย นายจำนง ไชยประเสริฐ
37 57020077 บ้านป่าแดงงาม
38 57020080 ป่าแดงวิทยา นายราชัน มานะกิจ
39 57020082 ป่าแงะวิทยา นายทิวา สุริยะ
40 57020089 บ้านสักพัฒนา นายสุริยัน ยารวง
41 57020090 บ้านแม่พุง นายชาญวิทย์ ออมสิน
42 57020091 โรงช้างวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
43 57020092 บ้านโป่ง นายสัญญา ทะกัน
44 57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา นายกันติทัต บุญศรี
45 57020095 บ้านวังวิทยา นายถวิล สุริยะ
46 57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า นางรุ่งจิตร ลือยศ
47 57020097 บ้านป่าตึงงาม นางณัฐรภา สุภาอินทร์
48 57020098 บ้านร้องบง นายประกอบ สนมฉ่ำ
49 57020099 เจดีย์หลวงพิทยา นายธนากร วรากุลพิชัย
50 57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า นายปกาศิต อนุกูล
51 57020101 บ้านสันก้างปลา นายพิสัณห์ อินลี
52 57020102 บ้านแม่ตาแมว นายจักริน เมืองใจหล้า
53 57020103 บ้านดินดำ นายดำริ สุริยา
54 57020104 บ้านแม่ผักแหละ นายจาตุรงค์ เทสมุทร
55 57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
56 57020106 บ้านแม่ต๋ำ นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
57 57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
58 57020108 บ้านปางหลวง นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
59 57020109 บ้านปางหก นางวิลาสินี จันทร์ลือ
60 57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา นายสนิท นันทชัย
61 57020112 บ้านห้วยมะแกง นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
62 57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา นายสุพจน์ ปัญญา
63 57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายบุญเพ็ง แปงการิยา
64 57020115 ชุมชนบ้านโป่ง นายอำพล โทอรัญ
65 57020116 บ้านดอนสลี นายทรงวุฒิ บุญงาม
66 57020117 บ้านหัวฝาย นายปรีชา นิธิเจริญ
67 57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ นายสงคราม มังคะละ
68 57020119 บ้านแม่ตาช้าง นายบดินทร์ ศรีเงิน
69 57020120 บ้านปางอ้อย นายถวิล ตาสาย
70 57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ดร.บุญยืน ทูปแป้น
71 57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) นายวันชัย วงศ์เรียน
72 57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
73 57020126 บ้านโป่งปูเฟือง นางศิริชนก แปงการิยา
74 57020128 บ้านหนองผำ นายอภิชาติ สุปิน
75 57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ นายเกรียงไกร ฟูธรรม
76 57020130 อนุบาลแม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
77 57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) นายมนตรี นวลจีน
78 57020132 บ้านวาวี ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
79 57020133 บ้านมังกาล่า นายศวิต ฟักงาม
80 57020134 บ้านเลาลี นายสมชาย สุทธิพงศ์
81 57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) นายภิญโญ อุโคตร
82 57020136 บ้านแม่โมงเย้า นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์
83 57020138 ดอยเวียงวิทยา นายสหัส พรหมขัติแก้ว
84 57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
85 57020140 บ้านขุนสรวย นางณาตยา มานะ
86 57020141 บ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะสินธุ์
87 57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น นายเจษฎา แซ่หาง
88 57020143 บ้านห้วยกล้า นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
89 57020144 บ้านผาแดงหลวง นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
90 57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นายวิชา สมบุญ
91 57020146 บ้านแสนเจริญ นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
92 57020147 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
93 57020148 บ้านห้วยมะซาง นายเอนก กันหา
94 57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา นายภิญโญ ยอดกระโทก
95 57020151 บ้านห้วยเฮี้ย นายอุดม บุญทา
96 57020152 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น นายบัญชร เตปินยะ
97 57020153 เวียงผาวิทยา นายนิเรก หอมรส
98 57020154 บ้านสัน ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
99 57020155 บ้านลังกา นายชูเกียรติ เมืองงาม
100 57020156 บ้านโป่งเทวี นายอิ่นคำ ใจกันทะ
101 57020157 บ้านป่าตึง นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
102 57020158 บ้านห้วยหินลาดใน นายถวิล วงษา
103 57020160 บ้านป่าสัก นายฤทธิไกร ใจคำ
104 57020161 บ้านฮ่างต่ำ นายชูชาติ ชัยศรี
105 57020164 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
106 57020167 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) นางสาวนฤมล เกิดมูล
107 57020168 อนุบาลแม่ขะจาน นายทวี กันทะ
108 57020169 บ้านป่าแงะ นางพัฒนา กิติลือ
109 57020170 บ้านทุ่งยาว นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
110 57020171 ปางมะกาดวิทยา นายสุวิต ชอบจิต
111 57020172 บ้านห้วยโป่ง นายสุรินทร์ กิติลือ
112 57020173 บ้านห้วยม่วง นางสาวพุธดา ชัยชมภู
113 57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู นายประยูร สุจริง
114 57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา นายทวีชาติ พันธ์สกูล
115 57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นายจรูญ ปาต๊ะ
116 57020177 บ้านขุนลาว นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล
117 57020179 บ้านโฮ่ง นายสมจิต จันต๊ะบุญ
118 57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า นายวิโรจน์ มหาวรรณ
119 57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นายสุมน ถาเตรียม
120 57020182 บ้านหนองยาว นายธีรพล เกียรติเจริญ
121 57020183 ดอยเวียงผาพิทยา นายพิษณุกร แก้วนาค
122 57020184 บ้านแม่ปูนหลวง นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
123 57020186 เวียงกาหลงวิทยา นายสงกรานต์ พรมมินทร์
124 57020187 บ้านป่าจั่น นางปรานอม จรเกตุ
125 57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
126 57020189 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายจัตุพล นันทโภคิน
127 57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายสมบุญ เสาร์ปา
128 57020191 บ้านเด่นศาลา นายอุดร สมฤทธิ์
129 57020192 แม่ตะละวิทยา นายรชฏ อิ่นคำ
130 57020193 บ้านปางมะขามป้อม นายศักดา อะทะจา
131 57020194 บ้านโป่งนก นายสนิท สายปินตา
132 57020195 บ้านโป่งเหนือ นายทวี จันทร์เขียว
133 57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา นายบุญธรรม บุญมา
134 57020197 บ้านสันสลี นายสราวุธ พรมเทพ
135 57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
136 57020200 บ้านท่ามะโอ นายชัชวาล ปัญญาไชย
137 57020203 บ้านดงมะดะ จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
138 57020204 อนุบาลแม่ลาว นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
139 57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
140 57020206 ห้วยส้านยาววิทยา นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
141 57020207 บ้านหนองเก้าห้อง นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
142 57020209 บ้านต้นง้าว นางถนอมศรี มหาชัย
143 57020210 บัวสลีวิทยา นายจำเริญ ไชยยะ
144 57020211 บ้านต้นยาง นายนวภัทร หมื่นองค์
145 57020212 บ้านโป่งมอญ นายสมเกียรติ ไชยะ
146 57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ นายอำนวย จอมใจ
147 57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
148 57020216 โป่งแพร่วิทยา นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
%d bloggers like this: