04 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัตการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง)

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

%d bloggers like this: