035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงราย เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติราชการอย่าง สุจริต และโปร่งใสในการปฏิบติงานในหน้าที่ต่อไป
+ กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันที่ 1 มีนาคม 2564 อ่านต่อ>>
+ กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันที่ 18 มีนาคม 2564 อ่านต่อ>>
+ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กับ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี พ.ศ.2563

035

+บันทึกข้อความ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สพป.เชียงราย เขต 2 อ่านต่อ>>

O35

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

 

ผลงานกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: