027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฏ ก.ค.ศ.
1 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
4 2561-ว20 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์การประเมินผล


ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 2563-ว6 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2 2561-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3 2561-ว12 หลักเกณฑ์มีวิทยฐานะ ชพ.และชช.สายบริหารการศึกษา
4 2561-ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
5 2561-ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6 2560-ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
7 2560-ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
8 2560-ว21 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
9 2559-ว24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู
10 2555-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
11 2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
12 2552-ว17 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
13 2548-ว10 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล
14-2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
15- 2555-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
16-2560-ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
17-2560-ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
18-2561-ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
19- 2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


แนวปฏิบัติ-แนวทาง
1 2562-ว627 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ.
2 2560-ว4562 แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
3-2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
4- 2561-ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5-ว466-2554 แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว


มาตรฐาน
1- มาตรฐานวิชาเอก

%d bloggers like this: