027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ หนังสือ ว 10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ หนังสือ ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ หนังสือ ว.9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ว7หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ว6 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
+ ว12 หลักเกณฑ์มีวิทยฐานะ ชพ.และชช.สายบริหารการศึกษา
+ ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+ ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+ ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+ ว21 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
+ ว24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ ว17 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
+ ว10 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล
+ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+ ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+ ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+ ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+ ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
+ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
+ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

%d bloggers like this: