หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ…

การวางแผนอัตรากำลังคน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

วันที่ประกาศชื่อย่อชื่อเรื่องดาวน์โหลด
9 มีนาคม 2565ว 1594/2565การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาPDF
12 พฤษภาคม 2564ว 7/2564หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการPDF
26 มกราคม 2564ว 3/2564มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะPDF
4 มกราคม 2564ว 1/2564หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการPDF
26 เมษายน 2562ว 8/2562หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาPDF
28 กันยายน 2560ว 30/2560หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)PDF
28 กันยายน 2560ว 29/2560หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)PDF
28 ธันวาคม 2559ว 24/2559หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานPDF

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

วันที่ประกาศชื่อย่อชื่อเรื่องดาวน์โหลด
30 มิถุนายน2565ว14/2565แนวทางการดำเนินการบุุจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564PDF
29 มีนาคม 2564ว 1652/2564การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการPDF
28 ธันวาคม 2561ว26/2561แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วยPDF
25 ตุลาคม 2561ว19/2561หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยPDF
11 กันยายน 2552ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552PDF

การพัฒนาบุคลากร

วันที่ประกาศชื่อย่อชื่อเรื่องดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2564ว 12/2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาPDF
20 พฤษภาคม 2564ว 11/2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.PDF
20 พฤษภาคม 2564ว 10/2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาPDF
20 พฤษภาคม 2564ว 9/2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูPDF
20 พฤษภาคม 2563ว 13/2563หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานPDF
20 พฤษภาคม 2563ว 12/2563หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานPDF
5 พฤษภาคม 2564ว 555/2564แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาPDF
5 กรกฎาคม 2560ว 21/2560หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะPDF
30 กันยายน 2552ว 17/2552หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะPDF
14 สิงหาคม 2552พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545PDF

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศชื่อย่อชื่อเรื่องดาวน์โหลด
3 กันยายน 2564ว 23/2564หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาPDF
17 ธันวาคม 2552ว 21/2552การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)PDF

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

วันที่ประกาศชื่อย่อชื่อเรื่องดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565ว 1075/2565ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)PDF
29 มีนาคม 2562ว 7/2562การเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษเฉพาะราย กรณีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ (กรณี บรรจุ 3 เดือน 15 วัน)PDF
28 กุมภาพันธ์ 2562ว 1422/2562ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาPDF
28 ธันวาคม 2561ว 8067/2561การกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทางานสายPDF
28 ธันวาคม 2561ว 627/2561แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานPDF
27 กันยายน 2561ว 15/2561แจ้ง กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561PDF
23 พฤษภาคม 2561153/2561ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561PDF
13 มีนาคม 25586/2558การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการPDF
8 สิงหาคม 25543546/2554ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการPDF
24 สิงหาคม 2553ว 90/2553หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการPDF
17 มีนาคม 25531696/2553การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)PDF
31 พฤษภาคม 2544ว 61/2544ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544PDF

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ หนังสือ ว 10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ หนังสือ ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ หนังสือ ว.9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
+ว7หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ว6 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
+ ว12 หลักเกณฑ์มีวิทยฐานะ ชพ.และชช.สายบริหารการศึกษา
+ ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+ ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+ ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+ ว21 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
+ ว24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ ว17 หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
+ ว10 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล
+ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+ ว29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+ ว30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+ ว10 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+ ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
+ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
+ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

%d bloggers like this: