019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O19-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
O19-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
O19-2-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบดำเนินงาน
O19-2-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบลงทุน
O19-2-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 เงินอุดหนุน
O19-2-4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบรายจ่ายอื่น
O19-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
O19-4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2
O19-4-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบดำเนินงาน
O19-4-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบลงทุน
O19-4-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบเงินอุดหนุน
O19-4-4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบรายจ่ายอื่น

%d bloggers like this: