019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O19-1

1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
      2-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบดำเนินงาน
      2-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบลงทุน
      2-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 เงินอุดหนุน
      2-4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 งบรายจ่ายอื่น
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2
      4-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบดำเนินงาน
      4-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบลงทุน
      4-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบเงินอุดหนุน
      4-4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 งบรายจ่ายอื่น

%d bloggers like this: