คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นายวรวุฒิ       วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เอกสาร Pdf
2 นายหัสดิน       เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร Pdf
3 นางสาวเบญญา  กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

 คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม ICT
m-dlict-00

01 มาตรฐานการปฏิบัติงาน นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
02 มาตรฐานการปฏิบัติงาน นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
03 มาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวเบญญา กำลังหาญ
04 มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายบุคคล กลุ่ม ICT

%d bloggers like this: