คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นายเชิดศักดิ์   กันทาธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี เอกสาร Pdf
2 นายอาทิตย์    ปวงมาทา นิติกรปฏิบัติการ เอกสาร Pdf

 

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

 

m-law

ดาวน์โหลด


 

013-low

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติการให้บริการ

จำนวน

(ราย/เรื่อง/ครั้ง)

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

1. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ การดำเนินการคดีปกครอง คดีแพ่งและคดีอาญา                

35 ราย

กลุ่มกฎหมายและคดี
2. การให้คำปรึกษาด้านการร้องเรียนต่าง ๆ

8 ราย

กลุ่มกฎหมายและคดี
3. การให้คำปรึกษาด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                 

13 ราย

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติร้องเรียนเรื่องทุจริต

031-1

 

%d bloggers like this: