คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นางกุลนันทน์        เวียงห้า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ เอกสาร Pdf
2 นางสาวธิษณามตี    ธรรมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร Pdf
3 นางสาวนวภัทธ์     กันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

 

o13-pat

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
01 คู่มือการปฏิบัติงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
02 คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
03 คู่มือกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
04 คู่มือประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
05 คู่มือผู้พัฒนา TEPE Online
06 คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
07 มาตรฐานวิชาชีพ

%d bloggers like this: