คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นายสมชาติ     เทพวงศ์ รกน.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เอกสาร PDF
2 นางประสพสุข  บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เอกสาร PDF
3 นางคนึงหา     วงษ์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เอกสาร PDF
4 นายวิชัย        ดีวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร PDF
5 นางสาวพัชรินทร์  บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร PDF
6 นางสาวสุภาภรณ์  เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่นิติกร เอกสาร PDF

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

 

013-pl-00-1

ผังกระบวนการการดำเนินงาน

%d bloggers like this: