คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เอกสาร Pdf
2 นางพิมพ์รดา     ธิป้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
3 นางสินีย์ภัทร์    วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
4 นางสาวมาศสินี  อุ่นเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เอกสาร Pdf
5 นายวิเชียร       ธรรมยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เอกสาร Pdf
6 นางสาวสิริกุล       เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เอกสาร Pdf
7 นางสาวธัญยธรณ์   กิตติพจนพัฒน์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เอกสาร Pdf
8 นางสาวนันท์นภัส  อุตกันทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

013-mss-001
%d bloggers like this: