คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นางยุพิน     จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เอกสาร Pdf
2 ส.ต.ต.(หญิง) ศรีวรรณ  สุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
3 นางสุกัญญา  ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เอกสาร Pdf
4 นางสุพัตรา   สุภามณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เอกสาร Pdf
5 นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
6 นายดวงแก้ว  ศรีมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เอกสาร Pdf
7 นางภาพร    มูลไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

 

per-m-1

 

per-m-2

 

คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน 2563

คู่มือ
O14-1 ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
O14-2 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O14-3 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว
O14-4 คู่มือการขอสำเนาเอกสาร
O14-5 คู่มือการช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
O14-6 คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
O14-7 คู่มือการบริหารอัตรากำลังครู
O14-8 คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-10 คู่มือการย้ายครูผู้บริหาร (ว 6)
O14-11 คู่มือการย้ายครูผู้สอน
O14-12 คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
O14-13 คู่มือสูตรการคำนวณอัตรากำลัง
O14-14 คู่มือหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์

1-2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
2- 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
3-2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
4-2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
5-2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
6- 2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7-2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
8- 2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
9-มาตรฐานวิชาเอก
10-ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

แบบคำขอ
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
2 แบบขอ กพ.7
3 แบบขอหนังสือรับรอง
4 กลุ่มบุคคล แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ
5 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
6 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการ
7 กลุ่มบุคคล แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
8 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
9 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

เอกสารเพิ่มเติม

014-1 แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่ม
014-2 แนวทางการขอสำเนาเอกสาร
014-3 การขอมีบัตรประจำตัว
014-4 การขอสำเนาเอกสาร
014-5 การช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
014-6 การบริหารอัตรากำลังครู
014-7 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
014-8 หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้บริหาร
014-9 หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอน
014-10 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
014-11 ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
014-12 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

%d bloggers like this: