คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คู่มือ/มาตรฐาน
1 นางชไมพร     คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เอกสาร Pdf
2 นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
3 นางจิระพร     มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เอกสาร Pdf
4 นางสาวกษิรา  เทพชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เอกสาร Pdf
5 นางสุรีย์วรรณ  อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
6 นางอาภรณ์    ทูปแป้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เอกสาร Pdf
7 นายณัฐพงศ์    โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
8 นางจีรภรณ์    วงศ์บุรินทร์พาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เอกสาร Pdf
9 นางกนกพร  ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167

การดำเนินการปีงบประมาณ   ตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในภาพรวมเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ   และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  มีประเด็นดำเนินการ  4   ข้อ ดังนี้

 1. การบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
 2. การจัดระบบการบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
 3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
 4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

 1. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ
 • มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมตารางติดตาม
 • ทำหนังสือแจ้งกำชับเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแก่โรงเรียนเป็นรายไตรมาส
 • จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
 • จัดทำแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติของงาน
 1. จัดระบบการบริหารงานการเงิน  การบัญชี การพัสดุ
 • ด้านการเงิน
 • ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามใบอนุมัติเงินงวด
 • ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 • นำไปบันทึกเบิกในระบบ GFMIS
 • บันทึกทะเบียนคุมการขอเบิก
 • ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ GFMIS และการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ (Statement )
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้
 • จ่ายเงินด้วยเช็ค หรือจ่ายทางระบบ Corporate online
 • กรณีจ่ายตรงให้เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินมาประกอบหลักฐานขอเบิก

 การรับเงิน และนำส่ง

 • กรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีส่วนราชการ ตรวจสอบจาก Statement แล้วแจ้งเจ้าของเรื่องเพื่อนำเงินไปใช้ตามเป้าหมาย และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการลงบัญชี
 • กรณีรับเงินสด เช่น เงินประกันสัญญา เงินดอกเบี้ยเงินฝาก ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำส่ง
 • นำไปบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน มอบเงินสดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือนำส่งคลัง(กรณีเงินเกินหนึ่งแสน)
 • การยืมเงินราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แล้วบันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน
 • การจ่ายเงินยืมเงินราชการบันทึกเบิกในระบบ GFMIS เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากส่วนราชการแล้วขออนุมัติสั่งเช็คให้แก้ผู้ยืมและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค
 • กรณียืมเงินเร่งด่วนให้ยืมจากเงินทดรองราชการ ตรวจเอกสารถูกต้องแล้วจ่ายเงินสดจากเงินทดรองที่คณะกรรมการเก็บรักษาไว้

ด้านการบัญชี

 • ตรวจสอบเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และใบอนุมัติเงินงวด
 • แจ้งอนุมัติเงินงวดให้โรงเรียนตามหนังสือแจ้งจัดสรร
 • บันทึกทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
 • นำหลักฐานการเบิกจ่ายมาบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง
 • ตัดจ่ายเงินในระบบ GFMIS และเรียกรายงานการจ่าย ( 503 PM )
 • เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย เก็บเป็นงบเดือน
 • จัดทำรายงานทางการเงินกระทบยอดเงินงบทดลองในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
 • จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ
 • จัดทำสมุดเงินสด / สมุดเงินฝากธนาคาร /ใบสำคัญค้างจ่าย
 • จัดทำรายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่งคลังจังหวัดและ สพฐ.
 • เรียกรายงานการเงิน บัญชี ประจำเดือนและรายงานประจำปี ส่ง สตง.

ด้านการพัสดุ

 • ตรวจสอบงบประมาณ ดำเนินการจัดหาพัสดุตามความต้องการของสำนักงานเขต
 • จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • ทำรายงานเสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบดำเนินการต่อไป
 • ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่โรงเรียนดำเนินการและส่งเบิกจ่ายจากเขตพื้นที่
 • บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP .Online กรณีของสำนักงานเขตพื้นที่ และจัดทำ  PO  ของโรงเรียนในสังกัดและของสำนักงานเขตพื้นที่
 • จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติขอเบิกจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
 • บันทึกทะเบียนคุม งบลงทุน และครุภัณฑ์เป็นรายโครงการ
 • รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
 • มีการควบคุมจัดทำและบันทึกลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และคุมทรัพย์สิน
 • จัดทำและลงบัญชีวัสดุสำนักงาน
 • มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
 • มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • มีการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นและชำรุด
 • เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เข้าแฟ้มไว้ตรวจสอบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการบริหารงบประมาณ 2562

%d bloggers like this: