คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

คู่มือ/มาตรฐาน

1 นางสาวพรทิพา  พุทธวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เอกสาร Pdf
2 นางพรมเมือง     เทวตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
3 นายบัณฑิต      ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
4 นางกังสดาล     แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
5 นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
6 นางสาวรัษฎา    อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เอกสาร Pdf
7 นายสุวิทย์       บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
8 นางวรลักษณ์   จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
9 นางณภัทร      นวลจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
10 นายจตุพล      อุปละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
11 นายเสกสรรค์   สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
12 นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เอกสาร Pdf
13 นางสาวพิมใจ   แวงภูลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เอกสาร Pdf
14 นางสาวสาวิกา  กองหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร Pdf

คำสั่งที่-167-การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

oderfix-167


ดาวน์โหลดเอกสาร

O13 nt-1

ดาวน์โหลดเอกสาร

m-nite

 

%d bloggers like this: