คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

คู่มือ/มาตรฐาน
1 นายอาจินต์     ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ เอกสาร .PDF
2 นางดวงใจ      คำลือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เอกสาร PDF
3 นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เอกสาร PDF
4 นางศิริพร       เผ่าคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เอกสาร PDF
5 นางสาวสมพิศ  อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เอกสาร PDF
6 นางบริมาส     ฟองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เอกสาร PDF
7 -ว่าง- เอกสาร PDF
8 นายธวัช        มีทางดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 เอกสาร PDF
9  -ว่าง- เอกสาร PDF
10  -ว่าง- เอกสาร PDF
11 นายประเสริฐ  กำลังประสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 เอกสาร PDF
12 นายสุเทพ      ใจดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 เอกสาร PDF
13 นายเปลี่ยน    เชียงพรหม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 เอกสาร PDF
14 นายเอกณัฏฐ์   เมืองมูล พนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสาร PDF
15 นายถวิล        เทพประสงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสาร PDF
16 นายมานพ      สมรัก พนักงานจ้างเหมาบริการ เอกสาร PDF
17 นายสงกรานต์  พญาไทย ยามรักษาความปลอดภัย เอกสาร PDF
18 นายสมศักดิ์    วรรณพฤกษ์ ยามรักษาความปลอดภัย เอกสาร PDF

19 นางสาววัฒนา  วรรณา  พนักงานทำความสะอาด  เอกสาร PDF

คติพจน์กลุ่มอำนวยการ
“ยิ้มแย้มแจ่มใส  บริการฉับไว ใส่ใจบริการ”
รูปแบบการให้บริการ
ยกมือไหว้ ส่งยิ้มทักทาย (ยิ้มหวาน ไหว้สวย)
สอบถามด้วยคำสุภาพอ่อนโยน
บริการฉับไว ด้วยความเต็มใจและเป็นที่ประทับใจต่อผู้มารับบริการ
บุคลากรทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้

oderfix-167

 

itao13_1

 

013-ma-1

 

m-smart area

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม
1.บันทึกขอนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คซ่อมเปลี่นอะไหล่
2.บันทึกตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการส่วนกลาง
3.แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สพป.ชร.2
4.แบบฟอร์มกาขอให้ห้องประชุม สพป.ชร.2
5.แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
6.แบบบันทึกการสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
7.ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
8.ใบยืมพัสดุกลุ่มอำนวยการ
9.สมัครเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กตปน
10.ใบเบิกพัสดุ
11.ใบสำคัญรับเงิน
12.แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองการหักเงินเดือน

%d bloggers like this: