ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่อยู่ เลขที่ 361
 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศัพท์ 053 739 133 
โทรสาร 053-739169 
Email 1 : saraban04044@obec.go.th
Email 2 : officecri2@gmail.com 

คำชี้แจงให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.ช่อง ชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
2.ช่อง เลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
3.ช่อง ที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
4.ช่อง หมายเลขโทรศัพท์ : ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
5.ช่อง อีเมล์ Email : ให้กรอกอีเมล์ Email ของผู้ร้องเรียน
6.ช่อง รายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
7.กดบันทึกที่คำว่า Sumit

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการเสนอขอร้องเรียน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

* คำแนะนำการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

%d bloggers like this: