คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงิน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. กลุ่มอำนวยการคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
2. กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
3. กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
9. หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
10. กลุ่มกฏหมายและคดีคู่มือปฏิบัติงาน อ่านต่อ..มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง อ่านต่อ..
%d bloggers like this: