014 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

 

กลุ่ม คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฏหมายและคดี

 

%d bloggers like this: