คู่มือ-แบบฟอร์ม-เอกสารที่เกี่ยวข้อง-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

dlict-m-0พรบ คอม-1

พระราชบัญญัติ
-พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
-พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
-พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในไซเบอร์ 2562

ระบบระบบสารสนเทศ

-DMC63
-ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน G-Code
-ระบบปัจจัยพื้นฐานฯ CCT
-B-Obec
-e-MIS

การศึกษาทางไกล DLIT

-ศูนย์พัฒนาคูณภาพ DLIT
-ห้องเรียน DLIT
-สื่อ DLIT Youtube
-ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอล สสวท
-ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สสวท.
-ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ.

การศึกษาทางไกล DLIT online

-มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ DLTV
-ถ่ายทอดสด DLTV
-e-learning_eDLTV
-สถานีโทรทัศน์ Obec Chanal
-สถานทีโทรทัศน์ ObecTVOnline
-คู่มือการซ่อมบำรุงDLTV
-นำเสนออุปกรณ์การติดตั้ง
-การปรับมุมจานรับThaicom6
-สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETV
-โครงการICT ตามพระราชดำริฯ
-เครือข่ายกาญจนาภิเษก
คู่มือการใช้งาน e-Learning DLTV

dlict-m-7

คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch

dlict-m-8

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC)

dlict-m-9

คู่มือคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน

dlict-m-10

คู่มือซ๋อมบำรุง DL TV

dlict-m-11

คู่มือออกเลข 13 หลักนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

 

%d bloggers like this: