คู่มือ-แบบฟอร์ม-เอกสารที่เกี่ยวข้อง-กลุ่มนโยบายและแผน

013-pl-00-1

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

04-3

04-3 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง)

04-2

04-2 แผนกลยุทธ์ 63-65

04-1

04-1 แผนปฏิบัติการ 2563

annual report62

รายงานผลการปฏิบัติงานประตำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

m-p-1

m-p-1 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

m-p-2

m-p-2 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

m-p-3

m-p-3 Powerpoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1-2562

m-p-4

m-p-4 ยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 2562-2565

m-p-5

m-p-5 นโยบาย สพฐ.2563

m-p-6

m-p-6 คู่มือแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

 

m-p-7

m-p-7 แผ่นพับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

m-p-8

m-p-8 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: