วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  “มีคุณภาพด้านวิชาการ สื่อสารก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม”
กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ CR2Q-Ed Model”

สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ CR2ACTS Model

นิยามศัพท์เฉพาะ
A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
C = Communication : การสื่อสาร (เน้นภาษาอังกฤษ)
T = Thai Literacy : การอ่านออก เขียนได้
S = Spirit : คุณธรรม
กลยุทธ์
            กลยุทธ์ที่ 1   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม และพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
พันธกิจ

 1. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และคุณธรรม จริยธรรม
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

–  เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ
–  โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี
–  ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ
–  ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายผลสำเร็จ
            P : Plan หมายถึง การวางแผนงานดำเนินการ จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้านการปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด ความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
D : DO หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  มีโครงสร้างรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการและผลของการดำเนินการ
C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานประเมินผลและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล กระบวนการทำงาน คุณภาพของผลงาน
A :  Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขข้อปัญหาข้อบกพร่องการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย นำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปและเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้นไป

A = Achievement : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได้ เป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จึงได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
 
เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 มีผลประเมินด้วย ข้อสอบมาตรฐานกลาง เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 4. 4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

 
S = Spirit : คุณธรรม
          การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนให้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย และได้รับการพัฒนาทักษะทำให้เกิดจิตสำนึกความเป็นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้กำหนดจุดเน้นพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้

เป้าหมายและนโยบายการพัฒนาด้านคุณธรรม
เป้าหมาย การพัฒนาด้านคุณธรรม 4 ด้าน ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ชื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
 3. มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม
 4. พอเพียง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

C = Communication:  การสื่อสาร
          การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง และการพูด ดังนี้
เป้าหมาย

 1. ระดับปฐมวัย สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 20 ประโยค/คำสั่ง
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 50 ประโยค/คำสั่ง
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 80 ประโยค/คำสั่ง
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 110 ประโยค/คำสั่ง

เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 65 ของผู้เรียนชั้นปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง – การพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
–  เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบ
–  โรงเรียนคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุเทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี
–  ห้องเรียนคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ
–  ผู้เรียนคุณภาพ  เป็นคนดี มีปัญญาและทักษะชีวิต ได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

%d bloggers like this: