คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับกลุ่มคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง
1กลุ่มอำนวยการคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
2กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
3กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
4กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
5กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
6กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งLink
8กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งLink
9หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
10กลุ่มกฎหมายและคดีคู่มือปฏิบัติงาน PDFมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง Link
%d bloggers like this: