013-014 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ลำดับ กลุ่ม คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 กลุ่มอำนวยการ PDF Link
2 กลุ่มนโยบายและแผน PDF Link
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล PDF Link
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ PDF Link
5 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา PDF Link
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา PDF Link
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF Link
8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PDF Link
9 หน่วยตรวจสอบภายใน PDF Link
10 กลุ่มกฎหมายและคดี PDF Link

 

%d bloggers like this: