โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน PDF

01โครงสร้าง65-1

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของหน่วยงาน PDF

01โครงสร้าง65-1-1

แผนผังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

01-ผังโครงสร้าง-กตปน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF Embedder requires a url attribute
%d bloggers like this: