โครงสร้างหน่วยงาน

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

01-แผนผังโครงสร้าง-2566

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของหน่วยงาน PDF

01-แผนผังโครงสร้างภารกิจ-2566

โครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

01โครงสร้าง-อกคศ-2566-2

แผนผังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

01-แผนผังโครงสร้าง-กตปน-2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

+ประกาศสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อ่านต่อ..

+คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อ่านต่อ…

+ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง อ่านต่อ..

%d bloggers like this: