หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วย-ตสน65

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ
1 คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
ประกาศ
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติ
4 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ระเบียบ
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562-1
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
7 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
8 ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544
หลักเกณฑ์
9 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
10 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน2
11 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
12 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
13 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน

 category preview  คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

 category preview  ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544

 category preview  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

category preview  ระเบียบการเงินการคลัง

                book preview ระเบียบการเงิน

book preview ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

book preview ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม

book preview ค่าเช่าบ้าน

book preview ค่ารักษาพยาบาล

book preview ค่าการศึกษาบุตร

book preview กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน

book preview การจัดซื้อจัดจ้าง

book preview ค่าสาธารณูปโภค

book preview การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)

                book preview เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

  category preview  กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                book preview  เงินอุดหนุน

category preview สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

book preview กระดาษทำการประกอบรายงานการเงิน การบัญชี ประจำปีงปประมาณ พ.ศ. 2562

>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

– แบบที่ 1

– แบบที่ 2 – 7

>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

– แบบที่ 1

– แบบที่ 2 – 7

 category preview  สถานศึกษา

book preview เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

– แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

– แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

%d bloggers like this: