กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์ 081-5308516 ประชาสัมพันธ์ ป.ผอ กลุ่ม
นายหัสดิน  เชื้อเมืองพาน 086-4302133 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเบญญา กำลังหาญ 099-3821554 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลครุภัณฑ์ DLTV สพฐ ลิ้ง https://data.bopp-obec.info/dltv/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบระบบสารสนเทศ

DMC63
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน G-Code
ระบบปัจจัยพื้นฐานฯ CCT
B-Obec
e-MIS

การศึกษาทางไกล DLIT

ศูนย์พัฒนาคูณภาพ DLIT
ห้องเรียน DLIT
สื่อ DLIT Youtube
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอล สสวท
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สสวท.
ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ.

การศึกษาทางไกล DLIT online

%d bloggers like this: