กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ DLTV 
ระบบระบบสารสนเทศ
DMC63
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน G-Code
ระบบปัจจัยพื้นฐานฯ CCT
B-Obec
e-MIS
การศึกษาทางไกล DLIT
ศูนย์พัฒนาคูณภาพ DLIT
ห้องเรียน DLIT
สื่อ DLIT Youtube
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอล สสวท
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สสวท.
ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ.
การศึกษาทางไกล DLIT online
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ DLTV
ถ่ายทอดสด DLTV
e-learning_eDLTV
สถานีโทรทัศน์ Obec Chanal
สถานทีโทรทัศน์ ObecTVOnline
คู่มือการซ่อมบำรุงDLTV
นำเสนออุปกรณ์การติดตั้ง
การปรับมุมจานรับThaicom6
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETV
โครงการICT ตามพระราชดำริฯ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
คู่มือการใช้งาน e-Learning DLTV
%d bloggers like this: