กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผังกลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางกุลนันทน์  เวียงห้า
น.ส.นวภัทธ์  กันธิมา
นางสาวประภาวรินทร์  ธรรมปัญญา
091-0785819
080-7906305
087-5779197
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
…………….(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
…………….(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
…………….(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
…………….(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
…………….(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
…………….(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
01 คู่มือการปฏิบัติงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
02 คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
03 คู่มือกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
04 คู่มือประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
05 คู่มือผู้พัฒนา TEPE Online
06 คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
07 มาตรฐานวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางกุลนันทน์  เวียงห้า091-0785819ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
น.ส.ประภาวรินทร์ ธรรมปัญญา087-5779197เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.นวภัทธ์  กันธิมา080-7906305เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้อมูลการมาใช้บริการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: