กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผัง-พัฒนาครู-65

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
01 คู่มือการปฏิบัติงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
02 คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
03 คู่มือกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
04 คู่มือประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
05 คู่มือผู้พัฒนา TEPE Online
06 คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
07 มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อมูลการมาใช้บริการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: