กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

O2-ผัง-ส่งเสริม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย   และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง  ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 
 
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ
+คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
+คู่มือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
+คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

กลุ่มนโยบายและแผน
+
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
+คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
+แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
+แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา256
+เกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูง
+คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
+รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 256


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
+มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA)
+คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงาน
+คู่มือคัดเลือก38ค.2ทั่วไป-ระดับปฏิบัติการ+ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
+ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว
+ คู่มือการขอสำเนาเอกสาร
+คู่มือการช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
+คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
+คู่มือการบริหารอัตรากำลังครู
+คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานบุคคล
+คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
+คู่มือการย้ายครูผู้บริหาร (ว 6)
+ คู่มือการย้ายครูผู้สอน
+คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
+คู่มือสูตรการคำนวณอัตรากำลัง
+คู่มือหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
+คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย3
+คู่มือสอบแข่งขันฯ-ครูผู้ช่วย-ปี-2564
+คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง-ผอ
+คู่มือการคัดเลือก 38ค(2)ทั่วไป 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
+คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
+คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
+การมอบหมายงาน
+คู่มือการปฏิบัติงาน
+คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
+คู่มือการปฏิบัติงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
+คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
+คู่มือกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
+คู่มือประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
+คู่มือผู้พัฒนา TEPE Online
+คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
+มาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยตรวจสอบภายใน
+คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
+กระบวนการปฏิบัติงาน
+คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
+คู่มือ การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
+category preview  คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
+category preview  ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544
+ category preview  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
+แบบประเมินมาตรฐาน DLTV-1
แบบประเมินมาตรฐาน DLIT-2

กลุ่มกฏหมายและคดี
+คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี

แบบฟอร์ม กลุ่มอำนวยการ
+บันทึกขอนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คซ่อมเปลี่นอะไหล่
+บันทึกตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการส่วนกลาง
+แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สพป.ชร.2
+แบบฟอร์มกาขอให้ห้องประชุม สพป.ชร.2
+แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
+แบบบันทึกการสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
+ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
+ใบยืมพัสดุกลุ่มอำนวยการ
+สมัครเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา กตปน
+ใบเบิกพัสดุ
+ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทรับเงินค่ารักษาพบาบาล
2 แบบ 7130 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3 แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4 แบบ 7132 แจ้งการใช้สิทธิ
5 แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
6 แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
7 แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
8 แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
9 แบบค่าเช่าบ้าน 6006
10 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
11 ใบถอนเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
12 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
13 ใบสำคัญรับเงิน
14 สัญญาการยืมเงิน
15 ใบยืมพัสดุ

แบบคำขอ กลุ่มบริหารงานบุคคล
+แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
+.หนังสือมอบอำนาจขอยืม ก.พ.7
+แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
+แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
+แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีทำครั้งแรก)
+แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีขอเปลี่ยนแปลง)
+แบบขอหนังสือรับรอง
+แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
+หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
+หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
+แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล

+2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
+2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
+2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+มาตรฐานวิชาเอก
+ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
+แนวทางการปฏิบัติงาน
+ แนวทางการขอสำเนาเอกสาร
+การขอมีบัตรประจำตัว
+การขอสำเนาเอกสาร
+การช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
+ การบริหารอัตรากำลังครู
+การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
+หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้บริหาร
+หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอน
+หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
+ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
+ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศ
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติ
4 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ระเบียบ
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562-1
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
7 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
8 ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544
หลักเกณฑ์
9 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
10 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน2
11 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
12 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
13 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ
+พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ระเบียบ
+ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562-1
+ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
+ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
+ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544

หลักเกณฑ์
+หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
+หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน2
+หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
+หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
+หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
+หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

 ระเบียบการเงินการคลังฃ
book preview ระเบียบการเงิน
book preview ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
book preview ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
book preview ค่าเช่าบ้าน
book preview ค่ารักษาพยาบาล
book preview ค่าการศึกษาบุตร
book preview กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน
book preview การจัดซื้อจัดจ้าง
book preview ค่าสาธารณูปโภค
book preview การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
book preview เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

  category preview  กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
book preview  เงินอุดหนุน

category preview สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
book preview กระดาษทำการประกอบรายงานการเงิน การบัญชี ประจำปีงปประมาณ พ.ศ. 2562
> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

– แบบที่ 1    – แบบที่ 2 – 7

> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
– แบบที่ 1  – แบบที่ 2 – 7

category preview  สถานศึกษา
book preview เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
– แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515
– แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
สำหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

%d bloggers like this: