กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผังกลุ่มนิทเศ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการศึกษา

Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group

น.ส.พรทิพา  พุทธวงค์ 089-5529832 ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพรมเมือง  เทวตา 093-5763225 ศึกษานิเทศก์
นายสุวิทย์  บั้งเงิน 089-9984328 ศึกษานิเทศก์
นางณภัทร  นวลจีน 095-6814618 ศึกษานิเทศก์
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 065-4802943 ศึกษานิเทศก์
นางกังสดาล  แจ้งมณี 086-1833314 ศึกษานิเทศก์
นายจตุพล  อุปละ 089-5613509 ศึกษานิเทศก์
นางสาวพิมใจ แวงภูลา 081-0266009 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักราวุธ เปลินศิริ 096-8281695 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
…………….(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
…………….(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
…………….(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
…………….(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
…………….(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
…………….(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
…………….(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

%d bloggers like this: