กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางยุพิน  จันทะสินธุ์ 093-2696097 ผอ.กลุ่ม
ส.ต.ต.(หญิง)ศรีวรรณ  สุวรรณ์ 086-1941040 นักทรัพยากรบุคคล
นางสุพัตรา  สุภามณี 086-1842947 นักทรัพยากรบุคคล
นางอาภา  กุลพสุมนต์ 086-1944433 นักทรัพยากรบุคคล
นางสุกัญญา  ปวงมาทา 093-2739336 นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.พัชรี  รูปะวิเชตร 086-9171324 นักทรัพยากรบุคคล
นางภาพร มูลไชย 086-3806226 เจ้าพนักงานธุรการ
นายดวงแก้ว  ศรีมา 091-7865240 เจ้าพนักงานธุรการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน 2563

คู่มือ
O14-1 ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
O14-2 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O14-3 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว
O14-4 คู่มือการขอสำเนาเอกสาร
O14-5 คู่มือการช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
O14-6 คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
O14-7 คู่มือการบริหารอัตรากำลังครู
O14-8 คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-10 คู่มือการย้ายครูผู้บริหาร (ว 6)
O14-11 คู่มือการย้ายครูผู้สอน
O14-12 คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
O14-13 คู่มือสูตรการคำนวณอัตรากำลัง
O14-14 คู่มือหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ1-2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
2- 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
3-2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
4-2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
5-2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
6- 2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7-2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
8- 2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
9-มาตรฐานวิชาเอก
10-ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
แบบคำขอ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
แบบขอ กพ.7
แบบขอหนังสือรับรอง
กลุ่มบุคคล แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ
กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการ
กลุ่มบุคคล แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

 

เอกสารเพิ่มเติม

คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน 2563

คู่มือ
O14-1 ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
O14-2 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O14-3 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว
O14-4 คู่มือการขอสำเนาเอกสาร
O14-5 คู่มือการช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
O14-6 คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
O14-7 คู่มือการบริหารอัตรากำลังครู
O14-8 คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14-10 คู่มือการย้ายครูผู้บริหาร (ว 6)
O14-11 คู่มือการย้ายครูผู้สอน
O14-12 คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
O14-13 คู่มือสูตรการคำนวณอัตรากำลัง
O14-14 คู่มือหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

1-2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
2- 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
3-2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
4-2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
5-2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
6- 2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7-2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
8- 2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
9-มาตรฐานวิชาเอก
10-ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

แบบคำขอ
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
2 แบบขอ กพ.7
3 แบบขอหนังสือรับรอง
4 กลุ่มบุคคล แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ
5 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
6 กลุ่มบุคคล แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการ
7 กลุ่มบุคคล แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
8 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
9 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

เอกสารเพิ่มเติม

014-1 แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่ม
014-2 แนวทางการขอสำเนาเอกสาร
014-3 การขอมีบัตรประจำตัว
014-4 การขอสำเนาเอกสาร
014-5 การช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
014-6 การบริหารอัตรากำลังครู
014-7 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
014-8 หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้บริหาร
014-9 หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอน
014-10 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
014-11ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
014-12ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

%d bloggers like this: