กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผังบุคคล66

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ
+ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
+ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว
+ คู่มือการขอสำเนาเอกสาร
+คู่มือการช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
+คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
+คู่มือการบริหารอัตรากำลังครู
+คู่มือการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานบุคคล
+คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
+คู่มือการย้ายครูผู้บริหาร (ว 6)
+ คู่มือการย้ายครูผู้สอน
+คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
+คู่มือสูตรการคำนวณอัตรากำลัง
+คู่มือหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

+2552 หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรพนักงานราชการ
+ 2555-ว19หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
+2560-ว29หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
+2560-ว30หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน
+2560-ว4562แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
+2561-ว9หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
+2561-ว10หลักเกณฑ์การเปลี่ยน การย้าย การโอน ตำแหน่งครู
+2563-ว6หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
+มาตรฐานวิชาเอก
+ว466-2554แนวทางการสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

+แนวทางการปฏิบัติงาน
+ แนวทางการขอสำเนาเอกสาร
+การขอมีบัตรประจำตัว
+การขอสำเนาเอกสาร
+การช่วยราชการ ครูผู้ช่วยเป็นครู
+ การบริหารอัตรากำลังครู
+การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
+หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้บริหาร
+หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอน
+หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
+ขั้นตอนการให้บริการหนังสือรับรอง
+ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบคำขอ

1.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
2.แบบขออนุญาตยืม ก.พ.7
3.หนังสือมอบอำนาจขอยืม ก.พ.7
4.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ
6.แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
7.แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีทำครั้งแรก)
8.แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีขอเปลี่ยนแปลง)
9.แบบขอหนังสือรับรอง
10.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองซื้ออาวุธปืน
11.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย
12.หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

********************************

PDF Embedder requires a url attribute


PDF Embedder requires a url attribute
%d bloggers like this: