กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มการเงิน65

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
…………….(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
…………….(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
…………….(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
…………….(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
…………….(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

1. แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทรับเงินค่ารักษาพบาบาล
2 แบบ 7130 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3 แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4 แบบ 7132 แจ้งการใช้สิทธิ
5 แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
6 แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
7 แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
8 แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
9 แบบค่าเช่าบ้าน 6006
10 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
11 ใบถอนเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
12 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
13 ใบสำคัญรับเงิน
14 สัญญาการยืมเงิน
15 ใบยืมพัสดุ
 

%d bloggers like this: