กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

02-ผังกลุ่มการเงิน-65-2

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ ตำแหน่ง
น.ส.พวงเพ็ชร  ใจศรี 091-8515719 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางอาภรณ์  ทูปแป้น 089-9523314 นักทรัพยากรบุคคล
นางกนกพร  ชุติภานุวัชร 081-0208607 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิระพร  มงคลคลี 086-1872792 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกษิรา เทพชุมภู 081-4695679 นักวิชาการเงินและบัญชี
นายณัฐพงศ์  โพธิ 094-9307999 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุรีย์วรรณ  อารีย์ 089-7000698 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางจีรภรณ์  วงศ์บุรินทร์พาน 081-4722089 นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ภัทรานิษฐ์ กาวิรส 086-1180058 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
…………….(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
…………….(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
…………….(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
…………….(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
…………….(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส

ไตรมาสที่ 1      ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4

รายงานการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานการเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 

 
     
     

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทรับเงินค่ารักษาพบาบาล
2 แบบ 7130 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3 แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4 แบบ 7132 แจ้งการใช้สิทธิ
e-from-5 แบบ 7133 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
6 แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
7 แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
8 แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
9 แบบค่าเช่าบ้าน 6006
10 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
11 ใบถอนเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
12 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา,อาหารกลางวัน
13 ใบสำคัญรับเงิน
14 สัญญาการยืมเงิน
15 ใบยืมพัสดุ
 

%d bloggers like this: