กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
…………….(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
…………….(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
…………….(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………….(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผน
นายสมชาติ  เทพวงศ์ 094-5955969 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
นางประสพสุข  บุญเรืองศรี 086-6547558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางคนึงหา  วงษ์มี 084-3662933 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิชัย  ดีวงค์ 081-0200931 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ บุญมี 080-5397662 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ 087-3568723 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

013-pl-00-1
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ
%d bloggers like this: