กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มแผน2565

กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Group

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ 081-5685890 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางประสพสุข  บุญเรืองศรี 086-6547558 นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน
นายปิยะพงษ์  ทองงอก 087-0659399 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมชาติ  เทพวงศ์ 094-5955969 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางคนึงหา  วงษ์มี 084-3662933 นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน
นางสาวธัญญะสุภางค์  พศุตม์วสุธร 063-8122860 นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน
นายวิชัย  ดีวงค์ 081-0200931 เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
…………….(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
…………….(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
…………….(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
…………….(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………….(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

%d bloggers like this: