กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยการ
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร 088-4349958 ผอ.กลุ่ม
น.ส.วิรุฑห์สิริ  จันท์ประภากรณ์ 084-9488499 ประชาสัมพันธ์
นางดวงใจ  คำลือ 081-9526050 นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สมพิศ  อินต๊ะรัตน์ 087-9909946 เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพร  เผ่าคำ 093-1350401 นักจัดการงานทั่วไป
นางบริมาส  ฟองแก้ว 061-7094962 เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ
นายประเสริฐ  กำลังประสิทธิ์ 083-5790838 ภารโรง
นายเอกณัฎฐ์  เมืองมูล 083-7633907 ขับรถ (กต 6477)
นายสนอง  คนบุญ 089-8557301 ขับรถ (กม 1631)
นายสามารถ  วิริยะตระกูลธร 086-1141994 ขับรถ (กธ 3858)
นายสุเทพ  ใจดี 081-5947430 ทั่วไป ห้องประชุม
นายธวัช  มีทางดี 087-3047064 ขับรถ (นข 6394)
นายถวิล  ใสสม 089-5560859 ภารโรง
นายถวิล  เทพประสงค์ 093-6964033 ขับรถ (บล 3804)
นายมานพ  สมรัก 085-0419584 ขับรถ (นข 3076)
นายเปลี่ยน เชียงพรม 094-8131060 ภารโรง/พขร.
งานอื่น ๆ
นายสงกรานต์  พญาทัย 093-2980326 ยาม
นายสมศักดิ์  วรรณพฤกษ์ 092-1878048 ยาม
นางดาวเรือง  มาปัญญา 085-1079734 ถ่ายเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

%d bloggers like this: