กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

ผังอำนวยการ

 

กลุ่มอำนวยการ Administration Group
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร 088-4349958 ผู้อำนวนการกลุ่ม
ว่าง   ประชาสัมพันธ์
นางดวงใจ  คำลือ 081-9526050 นักจัดการงานทั่วไป
นางศิริพร  เผ่าคำ 093-1350401 นักจัดการงานทั่วไป
นางชญารุณี  ฟองแก้ว 061-7094962 เจ้าพนักงานธุรการ
นายดวงแก้ว  ศรีมา 091-7865240 เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ
นายประเสริฐ  กำลังประสิทธิ์ 083-5790838 ภารโรง
นายเอกณัฎฐ์  เมืองมูล 083-7633907 ขับรถ (กต 6477)
นายเปลี่ยน เชียงพรม 094-8131060 ภารโรง/ ทั่วไป ห้องประชุม
นายนิคม  คำน้อย 093-2924487 ช่างไฟฟ้า 4
นายธวัช  มีทางดี 087-3047064 ขับรถ (นข 6394)
นางสาวพลอยพรรณ  สลีสองสม 083-9518842 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมหทัย  ทิพย์โพธิ์ 081-0225662 ลูกจ้างชั่วคราว
นายมงคล  ปงรังสี 061-7245862 ลูกจ้างชั่วคราว
นายกิติกุล  ชุนหกิจ 097-9660955 ลูกจ้างชั่วคราว
นายสมศักดิ์  วรรณพฤกษ์ 092-1878048 ยาม
นางดาวเรือง  มาปัญญา 085-1079734 ถ่ายเอกสาร
นางสาววัฒนา วรรณา 063-9900642 แม่บ้าน

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

%d bloggers like this: