เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรม
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

ผู้รับผิดชอบ      นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์

ระยะเวลาการประเมินโครงการ     2563-2564 อ่านต่อ… บทคัดย่อ..

3.บทคัดย่อ

%d bloggers like this: