013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน
1กลุ่มอำนวยการเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
2กลุ่มนโยบายและแผนเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
3กลุ่มบริหารงานบุคคลเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
4กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
5กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
6กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
8กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
9หน่วยตรวจสอบภายในเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF
10กลุ่มกฎหมายและคดีเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน PDF

%d bloggers like this: