ประเมินโรงเรียนประจำพักนอน

  • น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งทางโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนประจำพักนอน มา ณโอกาสนี้ (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: