วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 วันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 6 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Traffickin เอาชนะนำาเสพดิดพลังแผ่นดิน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส.

%d bloggers like this: