รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ฯ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 25641 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.พาน ปิดวันที่ 21 มิ.ย.2564 เพื่อประเมินสถานการณ์ ผลตรวจของกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่พบเชื้อโรงเรียนใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เปิดจัดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.25642. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย เปลี่ยนจัดการเรียนการสอนเป็น On-hand วันที่ 22-25 มิ.ย.2564 วันนี้ผลตรวจของกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่พบเชื้อโรงเรียนใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จะเปิดจัดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่ 24 มิ.ย.25643. โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน เปลี่ยนจัดการเรียนการสอนเป็น On-hand วันที่ 23-25 มิ.ย. 64 วันนี้ผลตรวจของกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่พบเชื้อโรงเรียนใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จะเปิดจัดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /รายงาน 23 มิ.ย.2564 (เวลา 09.45 น.) (ภาพประกอบจากโรงเรียนบ้านวาวี)

%d bloggers like this: