เสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับองค์กรครู)ไม่เอาร่าง(ฉบับกฤษฎีกา)

16 มิถุนายน 64 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)โดย ท่านดร. วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ,ท่านธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ท่านวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.และตัวแทนคณะผู้นำครูส.ค.ท.และ ค.อ.ท.ได้ดำเนินการดังนี้
1. เสนอแบบรายชื่อ เสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(ฉบับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย ค.อ.ท.)ของพี่ เพื่อน น้อง ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 30,000 รายชื่อ ต่อนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา โดยมีนายชินวรณ์ บุญเกียรติ อดีตรมว.ศธ.และนายสมบูรณ์ อุทัยเวียงกุล เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นผู้ประสานงาน ในการรับร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวในวันนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการดำเนินการจะเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ 2560 ต่อไป
2. ยื่นหนังสือคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกแห่งชาติ พ.ศ.(ฉบับกฤษฎีกา)ซึ่งร่างฯดังกล่าว ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการศึกษาชาติและอาจขัดรัฐธรรมนูญฯหลายมาตรา จึงขอขอบคุณผู้นำครูและผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศที่มีส่วนอย่างสำคัญยิ่งในความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งจะต้องร่วมกันยืนหยัดตามเป้าหมายร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ”ศรัทธาและเชื่อมั่น””สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)” (อิ่นคำ/ภาพ-ข่าว)

เพจ

%d bloggers like this: