สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ให้สวัสดิการณ์สมาชิกฯ

– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสหกรณ์ฯ ตามที่ได้ขออนุญาตติดตั้งฯ ต่อแขวงการทางเชียงราย จำนวน 3 ป้าย เพื่อติดตั้งในเขตทางหลวงให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน 3 ป้าย เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท
และการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สมาชิกสมทบได้ถือหุ้นรายเดือนกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เดือนละ 100 บาท ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท)
– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสหกรณ์ฯ ตามที่ได้ขออนุญาตติดตั้งฯ ต่อแขวงการทางเชียงราย จำนวน 3 ป้าย เพื่อติดตั้งในเขตทางหลวงให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน 3 ป้าย เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท
และการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สมาชิกสมทบได้ถือหุ้นรายเดือนกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เดือนละ 100 บาท ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) โดยการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนจากต้นสังกัดของสมาชิกสมทบ จากต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก และจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบ ในการรับสมัครสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก เป็นบุคลาการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับสมาชิก และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย อายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ สมัครได้ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. (วันอังคาร-เสาร์) ค่าธรรมเนียแรกเข้าและการรถือหุ้น ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 100 บาท ถือหุ้นแรกเข้า จำนวน 1,000 บาท สำหรับการถือหุ้นรายเดือน ให้ถือหุ้นรายเดือนได้ตั้งแต่ 100 บาท แต้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
ทั้งนี้สมาชิกสมทบหนึ่งคนจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ฯ ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท การหักหุ้นรายเดือนสามารถดำเนินการได้ คือ จากต้นสังกัดของสมาชิกสมทบเอง สำหรับกรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ ถอนเงินเกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในวันเสาร์ สมาชิกประสงค์ถอนเงินสด ควรแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ หากไม่แจ้งต่อสหกรณ์ฯ ส่วงหน้า สหกรณ์จะจ่ายเช็คให้แก่สมาชิก/สมาชิกสมทบ ส่วนการให้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้ทบทวนมติคณะกรรมการในการจ่ายสวัสดิการอีกครั้ง และจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์นี้
ส่วนเรื่องการให้สวัสดิการตามโครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ บางรายได้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแผนงานโครงการสหกรณ์ฯ ได้กำหนดโครงการช่วยเหลือสมาชิกไว้ในงบประมาณซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการ ดังนี้ ระยะเวลาในการรักษาตัว 1-14 วัน สหกรณฯ จ่าย 5,000 บาท ระยะเวลาในการรักษาตัว 15 – 30 วัน สหกรณฯ จ่าย 7,500 บาท ระยะเวลาในการรักษาตัว 31 วันขึ้นไป สหกรณ์ฯ จ่าย 10,000 บาท สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการฯ ต่อเมื่อรักษาตัวหายป่วยแล้ว หากสมาชิกฯ เสียชีวิตจากโรคนี้ ให้ได้รับเงินสวัสดิการจากการทำประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์เท่านั้น
ขณะนี้ทุกโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ติดตั้ง QR Code ให้มีการประเมินการบริการเจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมจะพัฒนาการบริการของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกที่มาใช้บริการแล้วได้รับความประทับใจ ดังนั้นสหกรณ์ฯ จะได้กำหนดแบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย มีรูปแบบการประเมิน 2 วิธี ดังนี้ 1.ทำแพลตฟอร์ม QR Code ประเมินความพึงพอใจ และ 2.แบบ Manual เป็นกระดาษ เพื่อประเมินความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 1.ควรปรับปรุง 2.พอใช้ 3.ดี 4.ดีมาก 5.ดีเยี่ยม เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 201 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
%d bloggers like this: