ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงานวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ปีการศึกษา 2563
ผู้ประเมิน : นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน โรงเรียน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปีที่ประเมิน  : ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ…
PR-PB

%d bloggers like this: