20 นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงรายฝึกประสบการณ์

20 นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงรายฝึกประสบการณ์
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ต้อนรับ ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่นำนิสิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย MEA8118 การปฏิบัติการวิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 คน เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 90 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-16 มิ.ย.2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
1.น.ส.กรรณิการ เมืองมูล
2.นางพัทริกา แท้เรือง
3.น.ส.กัลย์ฐิดา แท้เรือง
4.นายวีรยุทธ ทองอ่อน
5.น.ส.บูรณี กรุณา
6.น.ส.อดิภา อุปเสน (ครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน)
7.นายณัฐวุฒิ คงแก้ว (ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า)
8.นายภิเบส อริยะ
9.น.ส.จิราพร ขันธิมา
10.นายวิชญพงศ์ รวมสุขสวัสดิ์
11.พระวรวัฒน์ ทะปิน
12.น.ส.ธัชพรรณ กันทะเนตร
13.น.ส.ประภาวรินทร์ วิเชียรสรรค์
14.นายวชิราช กันยะโรจน์ (ครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อ.เวียงป่าเป้า)
15.นายวินัย คำยันต์ (ครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย)
16.นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว (ครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย)
17.นายจตุพงษ์ สอนศรี (ครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย)
18.นายพัฒน์ชัย ทองพันธ์
19.น.ส.อภัสนันท์ ศรีชาติ
20.นายสุฤทธิ์ บุญรอด
%d bloggers like this: