ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้นำสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอำเภอ ร่วมรณรงค์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…….. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2 และเป็นประธานเปิดการประชมประธานศูนย์เครีอข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ วาระก่อนการประชุม การมอบเกียรติบัตร โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตร ดังนี้
1. มอบเกียรติบัตร “ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำอำเภอแม่สรวย” ให้แก่ ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2. มอบเกียรติบัตร “ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำอำเภอแม่สรวย” ให้แก่ ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
จากนั้นประธานในพิธีได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป…
%d bloggers like this: